PI/2024/61 Návrh zákona, ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ČESMAD (ČESMAD Slovakia) NÁVRH ZDRUŽENIA NA ÚPRAVU OBMEDZENIA JAZDY NIEKTORÝCH DRUHOV VOZIDIEL Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia ako kľúčová asociácia reprezentujúca podnikateľské subjekty v sektore cestnej dopravy, predkladá návrh na úpravu obmedzenia jazdy niektorých druhov vozidiel: 1. V § 39 ods. 1 písm. a) sa slová „od 07.00“ nahrádzajú slovami „od 09.00“. 2. V § 39 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa slová „od 00.00“ nahrádzajú slovami „od 06.00“. 3. V § 39 ods. 2 slová „od 00.00“ nahrádzajú slovami „od 06.00“. 4. V § 39 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo železničných dráh,“. 5. V § 39 ods. 3 písm. k) sa za slovo „potravín“ vkladá čiarka a slová „poľnohospodárskych produktov“. 6. V § 39 ods. 3 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) až p), ktoré znejú: „l) vozidlá použité na zásobovanie výrobných podnikov s nepretržitou prevádzkou, ak ide o jazdu na miesto nakládky alebo vykládky na území Slovenskej republiky, m) vozidlá použité na pravidelný odvoz komunálneho odpadu z domácností, n) vozidlá použité na poštové služby, ak ide o jazdu na miesto nakládky alebo vykládky na území Slovenskej republiky, o) označené výcvikové vozidlá autoškoly8) alebo školiaceho strediska pri vykonávaní výcviku na vedenie vozidla v kurze podľa osobitného predpisu,8a) pri vykonávaní kurzov základnej kvalifikácie8b) alebo kurzov pravidelného výcviku8c) za predpokladu, že sa tieto vozidlá nepoužívajú súčasne na komerčnú prepravu tovaru, p) vozidlá na nevyhnutný dojazd do cieľa svojej jazdy, Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno q) a znie: ,,q) prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa písmen b) až p).“ Odkaz 8c) znie: ,,8c) § 9 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov“ Odôvodnenie: Združenie navrhuje doplniť výnimky zo zákazov jázd platných na diaľniciach a cestách I. triedy pre motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť prevyšuje 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktoré platia počas nedieľ, dní pracovného pokoja a niektorých sobôt. Zabezpečí sa tak napríklad neustále zásobovanie hospodárskych subjektov s nepretržitou prevádzkou. Rovnako sa navrhovanou úpravou umožní vodičom vykonávajúcim prepravu dosiahnutie cieľa jazdy na území SR aj počas platnosti zákazu. Cieľom jazdy sa v tomto prípade myslí napríklad miesto vykládky, bydlisko vodiča, sídlo alebo prevádzkareň prevádzkovateľa vozidla a pod. Zabezpečí sa tým, že nebudú musieť slovenskí vodiči tráviť čas zákazu napríklad na hraniciach a napomôže to obmedziť hromadeniu vozidiel na hraničných priechodoch a odpočívadlách. Rovnako sa tak zníži aj administratívna záťaž pri udeľovaní výnimiek bez toho, aby to malo negatívny vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Umožní sa aj vykonávanie praktických jázd na diaľniciach a cestách I. triedy vozidlami autoškoly v rámci kurzov základnej kvalifikácie a vodičských kurzov. Vzhľadom na potrebu dopravcov a s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky Združenie navrhuje úpravu obmedzenia jázd niektorých vozidiel a to v prípade letných mesiacov posunúť začiatok platnosti tzv. sobotného zákazu jazdy zo 7.00 h na 9.00 h a tzv. nedeľného zákazu alebo zákazu v dňoch pracovného pokoja z 0.00 h na 6.00 h. Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) RÚZ predkladá návrh na úpravu obmedzenia jazdy niektorých druhov vozidiel: 1. V § 39 ods. 1 písm. a) sa slová „od 07.00“ nahrádzajú slovami „od 09.00“. 2. V § 39 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa slová „od 00.00“ nahrádzajú slovami „od 06.00“. 3. V § 39 ods. 2 slová „od 00.00“ nahrádzajú slovami „od 06.00“. 4. V § 39 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo železničných dráh,“. 5. V § 39 ods. 3 písm. k) sa za slovo „potravín“ vkladá čiarka a slová „poľnohospodárskych produktov“. 6. V § 39 ods. 3 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) až p), ktoré znejú: „l) vozidlá použité na zásobovanie výrobných podnikov s nepretržitou prevádzkou, ak ide o jazdu na miesto nakládky alebo vykládky na území Slovenskej republiky, m) vozidlá použité na pravidelný odvoz komunálneho odpadu z domácností, n) vozidlá použité na poštové služby, ak ide o jazdu na miesto nakládky alebo vykládky na území Slovenskej republiky, o) označené výcvikové vozidlá autoškoly8) alebo školiaceho strediska pri vykonávaní výcviku na vedenie vozidla v kurze podľa osobitného predpisu,8a) pri vykonávaní kurzov základnej kvalifikácie8b) alebo kurzov pravidelného výcviku8c) za predpokladu, že sa tieto vozidlá nepoužívajú súčasne na komerčnú prepravu tovaru, p) vozidlá na nevyhnutný dojazd do cieľa svojej jazdy, Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno q) a znie: ,,q) prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa písmen b) až p).“ Odkaz 8c) znie: ,,8c) § 9 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov“ Odôvodnenie: Združenie navrhuje doplniť výnimky zo zákazov jázd platných na diaľniciach a cestách I. triedy pre motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť prevyšuje 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktoré platia počas nedieľ, dní pracovného pokoja a niektorých sobôt. Zabezpečí sa tak napríklad neustále zásobovanie hospodárskych subjektov s nepretržitou prevádzkou. Rovnako sa navrhovanou úpravou umožní vodičom vykonávajúcim prepravu dosiahnutie cieľa jazdy na území SR aj počas platnosti zákazu. Cieľom jazdy sa v tomto prípade myslí napríklad miesto vykládky, bydlisko vodiča, sídlo alebo prevádzkareň prevádzkovateľa vozidla a pod. Zabezpečí sa tým, že nebudú musieť slovenskí vodiči tráviť čas zákazu napríklad na hraniciach a napomôže to obmedziť hromadeniu vozidiel na hraničných priechodoch a odpočívadlách. Rovnako sa tak zníži aj administratívna záťaž pri udeľovaní výnimiek bez toho, aby to malo negatívny vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Umožní sa aj vykonávanie praktických jázd na diaľniciach a cestách I. triedy vozidlami autoškoly v rámci kurzov základnej kvalifikácie a vodičských kurzov. Vzhľadom na potrebu dopravcov a s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky Združenie navrhuje úpravu obmedzenia jázd niektorých vozidiel a to v prípade letných mesiacov posunúť začiatok platnosti tzv. sobotného zákazu jazdy zo 7.00 h na 9.00 h a tzv. nedeľného zákazu alebo zákazu v dňoch pracovného pokoja z 0.00 h na 6.00 h. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) V nadväznosti na avizovaný cieľ predbežnej informácie spočívajúci v zjednodušení podmienok pre podnikateľské subjekty a verejnosť pri vykonávaní zmien v evidencii vozidiel na inšpektorátoch, ako aj v súvisiacich elektronických službách, navrhujeme rozšíriť vecnú intenciu prípravy návrhu zákona o tieto oblasti: - komplexné prepracovanie systému elektronického prihlasovania motorových vozidiel; aktuálna úprava nereflektuje potreby podnikateľského prostredia a konania právnických osôb (finančných inštitúcií financujúcich kúpu/predaj motorových vozidiel, predajcov a pod.). Cieľom je zabezpečiť jednoduché prihlásenie motorových vozidiel (jazdených ako aj nových) zo strany vlastníka, finančnej inštitúcie ako aj predajcov. - zabezpečiť prístup vybraných finančných inštitúcií, veriteľov s licenciou Národnej banky Slovenska do evidencie motorových vozidiel pre účely overenia informácií o zapísanom vozidle, jeho vlastníkovi, držiteľovi, ako aj prípadných zmenách a to pri financovaní vozidiel s cieľom predchádzania vzniku finančných strát a ochrany práv fyzických a právnických osôb. K návrhu žiadame Ministerstvo dopravy SR o stanovenie termínu osobných konzultácií. Odoslaná Detail