PI/2024/123 Predbežná informácia k návrhu zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon)

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) V prípade, že sa v návrhu nového leteckého zákona budú upravovať zemepisné oblasti pre bezpilotné lietadlá v zmysle vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 navrhujeme, aby boli do týchto zemepisných oblastí zahrnuté aj utajované skutočnosti v súvislosti s leteckým snímkovaním (§ 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov). Odôvodnenie: V súčasnosti je legislatíva upravujúca letecké snímkovanie z UAS nedostatočná, na druhej strane využívanie UAS na túto činnosť je enormné. Využitie dronov ponúka vysokú flexibilitu a rýchlosť získania kvalitných priestorových údajov a mapových podkladov, avšak proces odtajňovania leteckých snímok v zmysle § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. je časovo a finančne náročný. Z toho vyplýva, že väčšina používateľov UAS, vytvárajúca záznamy povrchu, obchádza zákon č. 215/2004 a rovnako zákon č. 215/1995 o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Ak by však vyhlásené zemepisné oblasti zahrňovali aj utajované skutočnosti, snímkovanie nad ostatným územím by už nemuselo podliehať posudzovaniu snímkového materiálu Ministerstvom obrany SR. To by jednak prispelo k zvýšeniu ochrany utajovaných skutočností, odbúralo by čas potrebný na proces odtajnenia (2-3 týždne) a taktiež finančné náklady na vytvorenie zabezpečeného priestoru a priemyselnú bezpečnosť. Túto problematiku je potrebné riešiť v spolupráci s NBÚ, Ministerstvom obrany SR a ÚGKK SR. Odoslaná Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Navrhujeme vypracocat a doplnit do materialu navrhu zakona aj podmienku bezbarierovosti a pristupnosti osobnej leteckej dopravy pre osoby so zdravotnym postihmutim tak, aby zabezpecenie prepravy z plochy do lietadla nemuseli tuto cinnost zabezpecovat pracovnici letisk, ale boli na to vytvorene technicke podmienky, normy a technicke zariadenia. Toto opatrenie navrhujeme v zmysle Dohovoru OSN o pravach osob so zdravotnym postihnutim, konkr. jeho clanku 9 ako aj v zmysle dalsich prijatych nariadeniach EU k tejto problematike Odoslaná Detail