PI/2024/121 Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Návrh vyjadrenia k Predbežnej informácii PI/2024/121 na slov-lex.sk : Do návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov navrhujeme do Čl. I zapracovať nasledovné ustanovenie: „§ 3f Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2025 do 31. decembra 2026 Pevná cena za paliatívnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie hospicu, ktorý spĺňa požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie, 1a) a ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou na poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti v hospici, osobe v paliatívnej starostlivosti, ktorá je umiestnená v hospici, je a) 200 eur na lôžkodeň v období od 1.1.2025 do 31.12.2025 b) 220 eur na lôžkodeň v období od 1.1.2026 do 31.12.2026.“ Analogicky žiadame vypracovať návrh riešenia financovania kapacít paliatívnej starostlivosti - mobilných hospicov, pričom upozorňujeme na potrebu doriešenia ich financovania z hľadiska dlhodobej udržateľnosti jednotlivých prevádzok. Odôvodnenie: • Od 1.1.2025 dôjde opätovne k navýšeniu mzdových a prevádzkových nákladov, rovnako k inflácii, čím dôjde u poskytovateľov paliatívnej ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie hospicov, k zvýšeniu nielen osobných nákladov, ale predpokladá sa nárast ďalších ekonomicky oprávnených nákladov, na čo musí štát reagovať zmenou cenového opatrenia. • Hospice patria medzi zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytujú nepretržitú „lôžkovú“ zdravotnú starostlivosť formou ústavnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Hospice poskytujú komplexnú paliatívnu starostlivosť formou ústavnej zdravotnej starostlivosti osobe s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním. • V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dôjde k 01.01.2025 k navýšeniu mzdových nákladov, ktoré súvisia s odmeňovaním zdravotníckych pracovníkov, nakoľko sa hospice riadia osobitnými ustanoveniami § 80a - § 80b zákona č. 578/2004 Z. z. • Oprávnené náklady poskytovateľov paliatívnej starostlivosti nie sú v súčasnosti zohľadnené v platnej regulovanej cene pre hospice, preto je potrebné zvýšené ekonomicky oprávnené náklady premietnuť do výšky regulovaných cien u poskytovateľov paliatívnej starostlivosti. V súčasnosti platby od zdravotných poisťovní pokrývajú len 60% všetkých nákladov hospicov a často nepokrývajú ani celkové mzdové náklady. Poukázala na to aj tlačová správa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zo dňa 30.1.2024, dostupné na: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2024/01/TS_Pristup-k-hospicom-sa-musi-razantne-zmenit.pdf. Zo zdrojov verejného zdravotného poistenia nedokážu hospice v plnej výške pokryť ani mzdové nároky, nieto ešte iné prevádzkové náklady. • V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení dôjde od 1.1.2025 k navýšeniu mzdových nárokov za prácu nadčas, za aktívnu a neaktívnu časť pracovnej pohotovosti, za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a pod., i preto zdôrazňujeme nevyhnutnosť navýšenia cenového opatrenia pre hospice. • Dlhodobé neriešenie adekvátnych platieb zo strany orgánov verejnej správy spôsobuje hospicom veľmi vážne existenčné problémy a ohrozuje i napĺňanie reformného míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR pre Komponent 13. Napĺňanie reformného míľnika malo zabezpečiť lepšiu dostupnosť hospicovej starostlivosti, čo nám vyplýva i z Charty práv pacientov, ktorou je Slovenská republika viazaná. V súčasnosti je na Slovensku nedostatok takýchto zdravotníckych zariadení a hospicová starostlivosť sa stáva nedostupnou práve pre nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkovanie hospicov. Je preto vo verejnom záujme, aby úhrady za poskytovanie hospicovej starostlivosti zabezpečovali primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov týchto poskytovateľov tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni. Ak nedôjde k náprave a zmene cenového opatrenia v zmysle návrhu, bude ohrozená sieť poskytovateľov ktorú určuje nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v platnom znení. • Všetky vyššie uvedené zákonné predpisy musia hospice dodržiavať. Štát teda hospice na jednej strane zaväzuje napr. povinnosťou odmeňovať zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov (§80a - §80b zákona č. 578/2004 Z. z., pri dodržiavaní minimálnych personálnych normatívov podľa výnosu MZ SR č. 44/2008 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie, ktoré presne určuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie kamenných hospicov), no nevytvára podmienky úhrady z verejného zdravotného poistenia na napĺňanie týchto ustanovení zákona. • Navrhovanou zmenou cenového opatrenia bude štát garantovať finančné nároky hospicov v zmluvných vzťahov s poisťovňami - štát by mal pristupovať ku všetkým poskytovateľom rovnako a mal by zabezpečiť krytie zvýšených mzdových nárokov u všetkých poskytovateľov tak, ako to garantuje rozpočet verejného zdravotného poistenia. • Zmenou cenového opatrenia sa zabezpečí primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov hospicov tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni, ako prikazuje zákon. • Výkon paliatívnej medicíny v mobilných hospicoch je financovaný nedostatočne, platby zdravotných poisťovní sú iba príspevkom na starostlivosť. Systémovo je neudržateľné, aby platby štátu/zdravotných poisťovní za svojich poistencov (ev. pacientov, ev. klientov) boli iba príspevkom na starostlivosť a nebola krytá podstatná časť ekonomicky oprávnených nákladov. Súčasné platby zdravotnými poisťovňami nie sú dostačujúce na zabezpečenie ani minimálneho základného chodu mobilného hospicu v režime 24/7, najmä vzhľadom na neschopnosť pokrytia ani platov zdravotníckych zamestnancov podľa platnej legislatívy. Mobilné hospice sú navyše vysoko odkázané na tzv. projektové financovanie, ktoré je v prípade SR výrazne nekontinuálne, čo sa nepriaznivo prejavuje na kontinuite činnosti zariadení a súvisiaca finančná neistota odrádza lekárov a sestry od paliatívnej medicíny. • Na neúnosnú situáciu v hospicoch (mobilných aj tzv. kamenných) poukazujeme už dlhodobo. V súvislosti s predmetným opatrením uplatnila Konferencia biskupov Slovenska pripomienku k navýšeniu pevnej ceny za poskytovanie špecializovanej paliatívnej starostlivosti na lôžkodeň, konkrétne k LP/2022/5, k tomu pozri: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/5. • Obdobne sme žiadali zapracovať požiadavku na riešenie financovania kapacít paliatívnej starostlivosti (mobilných hospicov, pobytových zariadení paliatívnej starostlivosti) z hľadiska dlhodobej udržateľnosti prevádzok, t. j. nielen z hľadiska ich materiálno-technického vybavenia aj v materiáli LP/2024/132 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2024, k tomu pozri: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2024-132, pričom pripomienka nebola takisto akceptovaná. • Ďalšie podnety vo forme pripomienok na potrebu zvýšenia ceny za poskytovanú zdravotnú starostlivosť v mobilných hospicoch a tzv. kamenných hospicoch boli uplatnené aj v nasledovných medzirezortných pripomienkových konaniach, na ktoré odkazujeme: LP/2019/154: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-154, LP/2021/112 Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-112. • Výpočet dopadu na rozpočet Hospicu Milosrdných sestier pri zohľadnení navýšenia platov zdravotníckych pracovníkov – 2024 doložíme vo formáte PDF zaslaním na kontaktný email. Odoslaná Detail
APSS v SR (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR) Pripomienka: k časti 2 Základné ciele právnej úpravy doplniť zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť na základe uzavretej zmluvy so zdravotnými poisťovňami Zdôvodnenie: Zariadenia sociálnych služieb ako poskytovatelia zdravotnej / ošetrovateľskej starostlivosti spadajú do skupiny poskytovateľov, ktorých sa týka úprava regulovaných cien vzhľadom na očakávané zmeny vstupov. Navrhujeme navýšenie úhrady za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zo súčasných 12,06€ na 25€ pre rok 2025 a na 30€ pre rok 2026. Nami navrhované navýšenie úhrady by bolo porovnateľné a pomerné vo vzťahu k navýšeniu úhrad vybraných poskytovateľov v oblasti dlhodobej zdravotnej/ošetrovateľskej starostlivosti – podľa našich informácií v hospici je potrebné navýšenie na 200€ pre rok 2025 a 220€ pre rok 2026 a v Dome ošetrovateľskej starostlivosti pre rok 2025 na 90€ a pre rok 2026 na 100€. Súčasne prosíme o opatrenia, ktoré by navýšenie úhrady prepájali s adekvátnym navýšením dohodnutých zmluvných objemov (u všetkých poskytovateľov). Odoslaná Detail