PI/2024/12 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V súvislosti s nižšie uvedenou PI k novele zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu by sme radi požiadali predkladateľa o zapojenie sa do konzultácií. Cieľom návrhu je odstránenie nedostatkov slovenskej právnej úpravy vytýkaných Európskou komisiou tak, aby boli splnené požiadavky správnej a úplnej transpozície smernice 2015/849, ako aj odstránenie nedostatkov identifikovaných v Správe z 5. kola vzájomného hodnotenia SR Výborom expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu Moneyval. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o právnu úpravu, ktorá zasiahne, okrem iného aj subjekty z oblasti podnikateľského prostredia, radi by sme sa zapojili prostredníctvom konzultácií do jeho prípravy. Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) V súvislosti s uvedenou PI k novele zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu by sme radi požiadali predkladateľa o zapojenie sa do konzultácií. Cieľom návrhu je odstránenie nedostatkov slovenskej právnej úpravy vytýkaných Európskou komisiou tak, aby boli splnené požiadavky správnej a úplnej transpozície smernice 2015/849, ako aj odstránenie nedostatkov identifikovaných v Správe z 5. kola vzájomného hodnotenia SR Výborom expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu Moneyval. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o právnu úpravu, ktorá zasiahne, okrem iného aj subjekty z oblasti podnikateľského prostredia, radi by sme sa zapojili prostredníctvom konzultácií do jeho prípravy. Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR má záujem zapojiť sa do konzultácií k uvedenému návrhu zákona. Odoslaná Detail