PI/2024/112 Novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Ako sa uvádza v rámci predbežnej informácie, tak medzi kompetencie MF SR patrí aj zabezpečenie zriadenia webového sídla na účel informovania o plnení úloh podľa zákona o cenách, pričom cieľom návrhu tejto novely je vytvoriť legislatívny rámec pre zavedenie elektronického systému zverejňovania cien vybraných druhov tovarov s cieľom informovať verejnosť o cenovom vývoji. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná právna úprava bude mať podľa nášho názoru dopad na podnikateľské prostredie, radi by sme sa zapojili prostredníctvom konzultácií do jej prípravy. Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Na základe zverejnenej informácie o príprave novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, navrhujeme do novely zapracovať nasledovné podnety: 1. Informovanie verejnosti o cenovom vývoji a hlavne v prípade potravín a tovarov bežného spotrebného charakteru, ako je napríklad drogéria, je veľmi potrebné. Hlavne v čase turbulencií, ktoré častokrát vznikajú aj špekulatívnym konaním obchodníkov. Avšak medzi informovanie o cenách, resp. medzi informácie uverejňované na cenovkách by sa už mohol objavovať aj údaj/informácia o pohybe tovaru (o uhlíkovej stope). Zobrazovanie údajov o jednotkových cenách za liter, kilogram a pod. pomáha nakupujúcim zorientovať sa akú reálnu cenu má to, ktoré balenie. Pričom, prioritne v prípade potravín by bolo žiadúce aby kupujúci vedeli aj z akej vzdialenosti potravina prichádza, a to hlavne v prípade potravín, ktoré sa alternatívne produkujú a vyrábajú aj v jeho blízkom okolí. 2. Z toho dôvodu by stálo za zváženie, aby § 15 obsahoval aj odsek pojednávajúci napríklad o „cenovkovom semafore“. V praxi by to mohlo vyzerať nasledovne: - potraviny pochádzajúce do 100 km od producenta by mali cenu zobrazenú na zelenom podklade - potraviny pochádzajúce do 500 km od producenta na žltom podklade - potraviny pochádzajúce do 1 000 km na oranžovom podklade - potraviny pochádzajúce od producenta vzdialeného nad 1 000 km by mali cenu zobrazenú na červenom podklade. Vzdialenosť by sa počítala od producenta do distribučného skladu danej obchodnej siete. Máme za to, že v dnešnej dobe boja s klimatickými zmenami a v dobe odklonu od uhlíkových palív by mal zákazník vedieť, aké a odkiaľ pochádzajúce potraviny konzumuje. V sekundárnom meradle môže dôjsť k nepriamej podpore spotreby slovenských potravín a k ich vyhľadávaniu zo strany zákazníka. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Na základe zverejnenej informácie o príprave novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, navrhujem do novely zapracovať nasledovné: Okrem iných funkcionalít cenového informačného systému pôjde o zákonnú a vymáhateľnú povinnosť vybraných skupín spravodajských jednotiek na požiadavku kontrolného orgánu poskytovať konkrétne denne aktualizované informačné údaje o maloobchodných cenách potravín v jednotlivých predajniach obchodných reťazcov spracovateľskému orgánu za účelom sledovania, porovnávania a zverejňovania cenového vývoja, maloobchodných predajných cien tovarov v jednotlivých predajniach obchodných reťazcov, napríklad vybraných druhov potravín a ďalších údajov určených kontrolným orgánom na účel dostatočnej transparentnosti a ochrany spotrebiteľa. Obchodník (spravodajská jednotka) je povinná poskytovať údaje do cenového informačného systému. Preferovaná štruktúra údajov: Povinné denne aktualizované údaje poskytované obchodníkom (spravodajskou jednotkou): • Predajná cena • Jednotková cena • Dostupnosť (počet ks v danej predajni a v ktorých konkrétnych predajniach je dostupný daný produkt) – možnosť admin vstupu obchodníka do IS • Doplnkové premenné ako napr. informácia o akcii, zľave a cene s klubovou/zľavovou kartou a pod. • Množstvo predaných produktov Jednorazové údaje, ktoré je potrebné aktualizovať obchodníkom (spravodajskou jednotkou) iba v prípade uvedenia nového produktu v ich predajni: • Jednoznačný interný kód tovaru alebo čiarový kód EAN/GTIN • Merná jednotka • Popis tovaru (výrobca, krajina pôvodu, zloženie atď.) • Zaradenie tovaru podľa internej klasifikácie spravodajskej jednotky • Obrázky jednotlivých produktov Odoslaná Detail