PI/2024/107 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 3 K § 3, ods. 2 Požiadavka nešpecifikuje, či má byť k dispozícii niektorý z uvedených dokladov z tohto konkrétneho miesta zhodnocovania alebo z iného/predchádzajúceho (zhodnocovanie tým istým zariadením). Takto uvedená požiadavka pre prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov pre dané miesto zhodnocovania je v praxi neaplikovateľná. Splnenie podmienok podľa ods. 1 nie je možné pre dané miesto zhodnocovania, nakoľko uvedené dokumenty (VoP, certifikát) sú viazané na odber vzorky a overenie jej vlastností v laboratóriu, čo trvá niekoľko dní, resp. v priemere 3 týždne, tzn. pre konkrétne miesto nie je možné ho mať k dispozícii už v prvé dni zhodnocovania mobilným zariadením. Rovnako tak ustanovenie nešpecifikuje akým spôsobom sa deklaruje na danom mieste počas celej doby tzn. ak je mobilné zariadenie v priebehu roka viackrát na jednej stavbe t. j. v rámci jedného stavebného povolenia, mobilné zariadenie zhodnocuje každý mesiac pár dní počas dlhšej doby. Ak by mali byť vzorky a skúšky vykonané každý tento mesiac je tento proces veľmi nákladný a samotné zhodnocovanie nie je z finančnej stránky efektívne. V prípade ak sa bude zhodnocovať mobilným zariadením na rovnakej stavbe počas dlhšej doby a nezmenia sa vlastnosti zhodnocovaných odpadov, mal by stačiť jeden doklad (jeden certifikát alebo VoP vystavené každý mesiac na základe prvotného/jediného certifikátu). Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 6 K § 5, ods. 3, písm. a) Navrhujeme § 5, ods. 3, písm. a) vypustiť. Odôvodnenie: Stavebník nemusí mať v nadväzujúcom období znalosť o pripravovaných projektoch, aktívnych stavbách, na ktorých je/bude potreba výkopovej zeminy (a jej následné použitie do násypov, zásypov či terénnych úprav). Pokiaľ takouto informáciou nedisponuje a nemá príslušné doklady, v aktuálne nastavenom systéme sa výkopová zemina nedá (bez súhlasu štátnej správy) zaradiť ako vedľajší produkt a nakladá sa s odpadom, ktorý častokrát končí na skládkach. Pre životné prostredie, zníženie odpadov a zníženia spotreby primárnych materiálov by bolo vhodné povoliť dočasné uloženie vedľajšieho produktu až do následného použitia aj bez okamžitej znalosti následného použitia. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 7 K § 5, ods. 3, písm. e) Navrhujeme určiť špecifické požiadavky pre nekontaminovanú výkopovú zeminu, nakoľko je v praxi takmer nemožné splniť limity určené pre skládky na inertný odpad (z dôvodu rôznych činností v okolí stavieb, napr. hnojenie polí, ktoré má výrazný vplyv na parametre výkopovej zeminy v okolí). Z dôvodu zníženia odpadov (výkopovej zeminy) by bolo efektívne, ak by boli limity jednotlivých parametrov minimálne na úrovni limitov pre skládky na nie nebezpečný odpad (nie na inertný), resp. hodnoty pod limitmi pre nebezpečný odpad. Takto uvedené laboratórne analýzy sú časovo a finančne náročné a nie je možné rýchle následné využitie výkopovej zeminy. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 2 K § 3, ods. 1 Navrhujeme do ustanovenia § 3, ods. 1 vložiť nové písm. d), ktoré by obsahovalo špecifikáciu vyhlásenia o parametroch (VoP) vydaných na základe protokolu o type skúšky. Odôvodnenie: Podľa Vyhlášky je možné robiť skúšky len na základe SPP 2+, ale Vyhláška Ministerstva dopravy na ktorú dané VoP odkazujú oprávňujú na vykonanie skúšok podľa SPP 2+, alebo SPP 4, pričom SPP 4 je menej nákladný a menej časovo náročný. Rozhodnutie by malo byť na výrobcovi a záleží od budúceho použitia recyklovaného materiálu. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 5 K § 5, ods. 1 Navrhujeme určiť špecifické požiadavky pre nekontaminovanú výkopovú zeminu, nakoľko v praxi je takmer nemožné splniť limity určené pre skládky na inertný odpad (z dôvodu rôznych činností v okolí stavieb, napr. hnojenie polí, ktoré má výrazný vplyv na parametre výkopovej zeminy v okolí). Z dôvodu zníženia odpadov (výkopovej zeminy) by bolo efektívne, ak by boli limity jednotlivých parametrov minimálne na úrovni limitov pre skládky na nie nebezpečný odpad (nie na inertný), resp. hodnoty pod limitmi pre nebezpečný odpad. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 4 K § 4 Navrhujeme požiadavky paragrafu 4 vypustiť, nakoľko nemajú priamy súvis s odpadovým hospodárstvom, recykláciou alebo zhodnocovaním odpadov. Na mobilné zariadenia (ako aj na stacionárne zariadenia) platia v uvedených oblastiach samostatné predpisy (napr. Vyhláška 549/2007 Z. z., Zákon č. 146/2023 Z. z., ...), ktoré sú prevádzkovatelia zariadení povinní dodržiavať. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 8 K § 6, ods. 2 Dovoľujeme si poukázať na neaplikovateľnosť definovanej požiadavky v praxi. Keďže cestné komunikácie sa rekonštruujú po 10, 20 a viac rokoch, je takmer nemožné nájsť pôvodnú dokumentáciu k zloženiu pôvodnej asfaltovej zmesi. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 1 K § 1, ods. 1 Navrhujeme túto požiadavku špecifikovanú v ustanovení § 1, ods. 1 vypustiť, nakoľko tieto povinnosti sú uvedené priamo v §1 4, ods. 1. písm. b) Zákona č. 79/2015 Z. z. – a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú odpady / odstránené materiály znečistené. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 11 K § 6, ods. 4, písm. a) Navrhujeme požiadavku špecifikovanú v ustanovení § 6 ods. 4, písm. a) vypustiť. Odôvodnenie: Stavebník nemusí mať v nadväzujúcom období znalosť o pripravovaných projektoch, aktívnych stavbách, na ktorých je/bude potreba výkopovej zeminy (a jej následné použitie do násypov, zásypov či terénnych úprav). Pokiaľ takouto informáciou nedisponuje a nemá príslušné doklady, v aktuálne nastavenom systéme sa výkopová zemina nedá (bez súhlasu štátnej správy) zaradiť ako vedľajší produkt a nakladá sa s odpadom, ktorý častokrát končí na skládkach. Pre životné prostredie, zníženie odpadov a zníženia spotreby primárnych materiálov by bolo vhodné povoliť dočasné uloženie vedľajšieho produktu až do následného použitia aj bez okamžitej znalosti následného použitia. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 10 K § 6, ods. 3, písm. c) Aktuálne znenie vyhlášky nedefinuje aké parametre sa majú sledovať, aké sú ich povolené limity aká je frekvencia vzorkovania (početnosť) – závisí od miesta, množstva alebo doby výstavby. Pri určovaní je potrebné zvážiť, že ak budú sledované chemické parametre, na Slovensku je iba málo akreditovaných laboratórií, ktoré dokážu takého analýzy urobiť; navyše analýzy sú časovo a finančne náročné. Preto je pre stavebníka (=pôvodcu) často výhodnejšie dať odstránený materiál priamo na skládku. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 12 K § 7 Máme za to, že v predmetnej vyhláške chýba presná definícia čo sa pre jej účely považuje za demolačné práce (napr. v súlade so Zákonom o výstavbe stavebné úpravy alebo údržbové práce nie sú považované za demolačné práce (aj keď je s nimi spojené určité odstránenie pôvodných stavebných materiálov). Bližšie to špecifikuje až príručka Ministerstva ŽP P_1/2022, ktorá však nie je záväzne právnym predpisom. Navrhujeme v štádiu prípravy predpisu zvážiť doplnenie. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 13 K § 7, ods. 2, písm. c) Navrhujeme § 7, ods. 2, písm. c) vypustiť. Odôvodnenie: Stavebník nemusí mať v nadväzujúcom období znalosť o pripravovaných projektoch, aktívnych stavbách, na ktorých je/bude potreba použitia ním odstránených stavebných materiálov. Pokiaľ takouto informáciou nedisponuje a nemá príslušné doklady, v aktuálne nastavenom systéme sa odstránené materiály považujú za odpad, ktorý často končí na skládkach. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 9 K § 6, ods. 3, písm. b) Požadujeme doplniť, že je akceptovaná skúška tzv. detektorom dechtu v spreji, prípadne žiadame navrhnúť iné alternatívne jednoduché techniky. V praxi sa s odstránenými asfaltovými zmesami obsahujúcimi decht prakticky nestretávame, nakoľko takéto vozovky už boli nahradenými zmesami, ktoré decht neobsahujú. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 14 K § 5 -- 7 Navrhujeme doplniť, kto je oprávnený prehlásiť výkopovú zeminu, odstránenú asfaltovú zmes alebo stavebné materiály za vedľajší produkt. Odôvodnenie: Táto informácia je uvedená iba v Príručke Ministerstva ŽP P_1/2022, ktorá však nie je záväzne právnym predpisom. Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Na základe konzultácií ohľadom novely vyhlášky o stavebných odpadoch dávame tento námet pre novelu zákona 79/2015: Terajšie znenie zákona: § 77 (2) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu;102a) pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva. zmeniť na: § 77 (2) Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce. Uvedené znenie bolo platné do 31.12.2015 Zároveň súhlasíme s návrhom, aby sa: - rozsah analýz upravil v časti ekotoxicita tak, aby bol skrátený čas vykonania analýzy, - prehodnotili limitné hodnoty pre skládky inertného odpadu, - prehodnotila 70% miera recyklácie stavebného odpadu (z ročnej produkcie na 70%/stavba) Odoslaná Detail