PI/2023/34 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) 1. V bode 2. Základné ciele a tézy právnej úpravy v predbežnej informácie sa na konci pripájajú tretí až piaty odsek, ktoré znejú: "Cieľom úpravy bude aj odstránenie administratívno-technickej chyby týkajúcej sa priznania špecializovaných pracovných činností u laboratórnych diagnostikov, ktorí pre chybu v zákone nemali mnoho rokov možnosť sa vzdelávať v špecializačnom štúdiu a bolo navrhnuté, aby im na priznanie postavenia špecialistu bola započítaná doposiaľ vykonávaná prax. Toto ustanovenie sa má týkať iba odborníkov podľa doterajších právnych predpisov nie nových absolventov, preto by malo byť presunuté patrí do prechodných ustanovení nariadenia. Tiež v súvislosti s potrebou podpory vzdelávania v oblasti duševného zdravia sa na základe záverov z rokovania na MZ SR v roku 2022 do nariadenia vlády doplní certifikovaná pracovná činnosť špecifické intervencie pre oblasť duševného zdravia ako potrebná certifikovaná pracovná činnosť. S cieľom podpory rozvoja multiprofesionálneho vnútrorezortného a nadrezortného vzdelávania (najmä pre oblasť štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov) sa v časti nariadenia týkajúcom sa sústavného vzdelávania v nariadení (§ 75 nový ods. 5) uvedie, že ak organizátor na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa osobitného predpisu33) v potvrdení uvedie, že išlo vzdelávanie potrebné na implementáciu preventívneho, diagnostického alebo terapeutického štandardu schváleného MZ SR, toto vzdelávanie sa príslušnému zdravotníckemu pracovníkovi do hodnotenia jeho sústavného vzdelávania započíta automaticky. S cieľom odstránenia administratívnej chyby pri predchádzajúcom nariadení sa tiež doplní text minimálneho štandardu vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe logopédia, ktorý bol vtedy poskytnutý, ale pri prepisovaní podkladov pravdepodobne nedopatrením nebol zapracovaný." Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V bode 2. Základné ciele a tézy právnej úpravy v predbežnej informácie sa na konci pripájajú tretí až piaty odsek, ktoré znejú: "Cieľom úpravy bude aj odstránenie administratívno-technickej chyby týkajúcej sa priznania špecializovaných pracovných činností u laboratórnych diagnostikov, ktorí pre chybu v zákone nemali mnoho rokov možnosť sa vzdelávať v špecializačnom štúdiu a bolo navrhnuté, aby im na priznanie postavenia špecialistu bola započítaná doposiaľ vykonávaná prax. Toto ustanovenie sa má týkať iba odborníkov podľa doterajších právnych predpisov nie nových absolventov, preto by malo byť presunuté patrí do prechodných ustanovení nariadenia. Tiež v súvislosti s potrebou podpory vzdelávania v oblasti duševného zdravia sa na základe záverov z rokovania na MZ SR v roku 2022 do nariadenia vlády doplní certifikovaná pracovná činnosť špecifické intervencie pre oblasť duševného zdravia ako potrebná certifikovaná pracovná činnosť. S cieľom podpory rozvoja multiprofesionálneho vnútrorezortného a nadrezortného vzdelávania (najmä pre oblasť štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov) sa v časti nariadenia týkajúcom sa sústavného vzdelávania v nariadení (§ 75 nový ods. 5) uvedie, že ak organizátor na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa osobitného predpisu33) v potvrdení uvedie, že išlo vzdelávanie potrebné na implementáciu preventívneho, diagnostického alebo terapeutického štandardu schváleného MZ SR, toto vzdelávanie sa príslušnému zdravotníckemu pracovníkovi do hodnotenia jeho sústavného vzdelávania započíta automaticky. S cieľom odstránenia administratívnej chyby pri predchádzajúcom nariadení sa tiež doplní text minimálneho štandardu vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe logopédia, ktorý bol vtedy poskytnutý, ale pri prepisovaní podkladov pravdepodobne nedopatrením nebol zapracovaný." Odoslaná Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) 3. V súvislosti s potrebou rozvoja duševného zdravia v SR (Plán obnovy a reziliencie SR) sa odborníci na rokovaní MZ SR zhodli, že okrem vzdelávania pripravujúceho odborníkov na výkon dlhodobej psychoterapeutickej starostlivosti je z dôvodu podpory prevencie duševných ochorení potrebné čo najskôr sprístupniť aj vzdelávanie v tzv. krátkych technikách. Názov novej CPČ, ktorý bol predmetom sporu, bol doriešený na poslednom rokovaní na MZ SR a CPČ už možno do nariadenia doplniť. Multiprofesionálne vzdelávanie je aktuálnym celoeurópskym a medzinárodným trendom, na ktorý je potrebné reagovať aj v nariadení vlády SR. Je potrebné podporiť multiprofesionálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov aktuálne najmä pokiaľ ide o implementáciu preventívnych, diagnostických a terapeutických štandardov MZ SR. Pre rýchle naštartovanie potrebných inovácií v systéme je potrebné automatické započítanie kreditov za absolvovanie takéhoto vzdelávania." Odoslaná Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) 2. V bode 3. Zhodnotenie súčasného stavu v predbežnej informácii sa v nadväznosti na uvedené pripája ďalší odsek, ktorý znie: "V platnej právnej úprave je nesprávne umiestnené ustanovenie o započítavaní praxe odborníkov v povolaní laboratórny diagnostik, toto sa má týkať iba odborníkov podľa doterajších právnych predpisov a preto nemá byť umiestnené v bežných ustanoveniach nariadenia, ale v prechodných“. Odoslaná Detail