PI/2023/181 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.