PI/2023/169 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Do vyhlášky ešte navhrujeme na základe aplikačnej praxe a konfliktov medzi rodičmi a pedagógmi, aby výchovné opatrenia, znížené známky zo správania v rámci GDPR neboli verejne v triede prezentované ostatným deťom nahlas v zmysle, že pedagóg číta kto má za čo aké výchovné opatrenia. Trestanie nakoniec ani nesmie podľ § 3 byť zámerom výchovno-vzdelávacej činnosti - ale motivácia a podpora, hľadania porozumenia. Ak aj dieťa dostane pokarhanie, takáto informácia slúži dieťaťu, rodičovi v trojuholníku s učiteľom na to, aby si nastavili systém podpory, ako sa posunúť dopredu. Nie ako odstrašujúci príklad pre ostatné deti alebo ako spôsob verejného trestania jedného dieťaťa pre upokojenie a porovnávanie s ostatnými deťmi. Nakoľko sa to stále v niektorých školách deje, že sa tresty a výchovné opatrenia verejne prezentujú na hanbu "zlého" žiaka. To nemá byť ich zámer. Učiteľ má po objektívnom prešetrení udeliť výchovné opatrenie aj s návrhom podporných opatrení a riešení, nie len mechanické odsúdenie pred ostatnými deťmi. To určite nepomáha deťom. Odoslaná Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Dopĺňame ešte, že vyhláška musí jasnejšie určovať pravidlá výchovných opatrení a znížených známok zo správania tak, aby vyhláška jasne nabádala na postup - škola by mala preukázať (podobne ako predchádzanie opakovania ročníka) preventívne opatrenia, stretnutie s rodičom, objektívne prešetrenie veci a snaha pomôcť dieťaťu. Až potom pristupovať k výchovnému opatreniu. Postupy škôl, že za istý počet poznámok (červených obálok) dávajú pokarhania je mechanistický a nespravodlivý. Škola má mať systém prevencie a predchádzania rizík a nie robiť policajný model, v ktorom každý zlý čin len pomenuje, zapíše a následne sčíta. Ak by takýto systém fungoval na pracoviskách, tak by dnes viac ako polovica zamestnancov musela dostať výpoveď. Potrebuje školy premeniť z väzníc na miesta, kde sa správanie a duševné zdravie monitoruje, hľadajú sa riešenia a kroky, ako tomu predchádzať. Výchovné opatrenia majú byť posledné a hraničné možnosti, nie štandardný postup typický pre 80-roky. Za 30 rokov sme sa neposunuli ani vo výchovných opatreniach ani v dvojkách zo správania, ani v dávaní zlých známok. Potrebujeme v tomto hľadať nové smerovanie v prepojení na nový systém podporných opatrení. (V. Križo) Odoslaná Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Žiadame debyrokraciu potvrdení nielen k športovým výcvikom, ale aj školám v prírode a školským výletom. To ale vyžaduje, aby sa upravila aj vyhláška o zotavovacích podujatiach v tomto tu. Navrhujeme, aby sa externé T9 pre deti s MP spojilo do jedného a bolo súčasne s ostatnými spolužiakmi, aj keď potrebujú samostatné testy a podmienky, ale to stačí formou druhej skupiny pre ZZ. Rovnako tak musí NUCEM reflektovať, ako sme ich na to už opakovane upozornili, že úprava podmienok pri T9 sa musí týkať aj nadaných detí. Navrhujeme do vyhlášky samostatne zapracovať PODPORNÉ OPATRENIA a to tak, aby pri T9 ako aj pri udeľovaní výchovných opatrení, opakovaní ročníka, boli odporúčania CPP pre školy záväzné, resp. vymožiteľné. Ináč podporné opatrenia vlastne nie sú nárokovateľné. V § 7 navrhujeme uviesť aj odsek o tom, keď sú podporné opatrenia (IVP) zapracované do ŠkVP. že je to jedna z možností, ako vyplýva aj zo šk. zákona. chcelo by to krátku informáciu o tom, že ak škola zapracuje podporné opatrenia do ŠkVP, zabezpečí informovanie rodiča pri prijatí žiaka alebo pri odovzdaní diagnostickej správy rodičom. V § 9 ods. 3 rozšíriť vetu: "Pri hodnotení správania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.." alebo "žiaka s podporným opatrením". Resp. doplniť samostatný odsek: 5. Ak sa žiakovi poskytujú podporné opatrenia, škola pri hodnotení zohľadní vyjadrenia školského podporného tímu alebo poradenského zariadenia. v § 10 ods. 6 doplniť aj žiaka s podporným opatrením. v § 12 doplniť aj žiaka s podporným opatrením. Môžu nastať prípady, kedy žiak nebude so ŠVVP, ale poradenské zariadenie odporučí výnimočné podporné opatrenie, ktoré treba pre účely prijímačiek, T9 uplatniť. Odoslaná Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Opakovane prosíme MŠ SR a jednotlivé sekcie za MŠ, ZŠ a SŠ, aby sa zladili všetky tri vyhlášky medzi sebou. Nakoľko pedagogická rada má v každej z vyhlášok iné postavenie, niektoré podobné situácie rieši iba vyhláška o ZŠ a ostatné dve neriešia a pod. Vyhlášky by mali byť podobné a obsahovať usmernenia pre všetky školy v základných informáciách podobne. Upozorňujeme na to kontinuálne viac rokov. Napr. vyhláška o SŠ neobsahuje viaceré veci, ktoré dnes aktívne rieši vyhláška o ZŠ. Odoslaná Detail