PI/2023/108 Predbežná informácia k materiálu: Strategický materiál pre vytvorenie „Rizikového fondu“ - cestovná mapa

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K MATERIÁLU AKO CELKU Potravinárska komora Slovenska vyjadruje nesúhlasné stanovisko k materiálu ako celku z nasledovných dôvodov: V zmysle materiálu sa navrhuje zriadenie rizikového fondu, ktorý predstavuje trvalý systém na manažment rizík veľkého rozsahu v poľnohospodárskej prvovýrobe, pomocou ktorého by boli odškodňovaní jednotliví podnikatelia so zreteľom na vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Finančné prostriedky fondu budú, okrem iného, tvoriť každoročne príspevky (fixné a flexibilné) prispievateľov, pričom za prispievateľa sa považuje poľnohospodár hospodáriaci na pôde zaoberajúci sa poľnohospodárskou činnosťou, ktorý za daný kalendárny rok prispel predpísanou čiastkou do fondu. Zriadenie rizikového fondu považujeme za duplicitnú a nadbytočnú právnu úpravu. Aktuálne už existuje možnosť kompenzácie škôd a strát spôsobených extrémnymi podmienkami, resp. extrémnym počasím, a to prostredníctvom poisťovní, ktoré ponúkajú pre poľnohospodárov komplexné poistenie poľnohospodárskej produkcie proti širokej škále rizík spojených s nepriaznivým počasím. Nevidíme dôvod na zavádzanie ďalšieho systému na riadenie týchto rizík, vzhľadom k tomu, že poisťovne poskytujúce tieto poistenia disponujú fungujúcim aparátom s dlhoročnými skúsenosťami. Navyše v oblasti pomoci pri kompenzácii škôd, štát aktuálne poskytuje pomoc formou štátnej pomoci. Zriadenie rizikového fondu predstavuje ďalšiu finančnú záťaž pre poľnohospodárov, vzhľadom na platenie povinných príspevkov do fondu, ako aj ďalšiu neprimeranú administratívnu záťaž. Máme za to, že aktuálne možnosti kompenzácie rizík prostredníctvom poisťovní a poskytovania štátnej pomoci sú dostatočné a nevidíme dôvod na zavedenie nového rizikového fondu. Napriek tomu, že Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy nepredpokladá žiadne výdavky, okrem samotnej štátnej pomoci, máme za to, že rizikový fond bude predstavovať aj ďalšiu finančnú záťaž na rozpočet verejnej správy. V zmysle materiálu (časť F. Hlavné tézy zákona o RF) bude mať rizikový fond svoju správnu radu, dozornú radu a riaditeľa, teda je možné predpokladať, že v súvislosti so zabezpečením tejto organizačnej štruktúry budú spojené určité finančné výdavky. Ďalšie finančné výdavky je možné očakávať v súvislosti s funkčným, administratívnym a personálnym zabezpečením rizikového fondu a samotným vyplácaním pomoci. Zastávame názor, že tieto finančné prostriedky by mohli byť využité práve na poskytovanie štátnej pomoci, čím by sa predišlo vytváraniu nového byrokratického aparátu v podobe rizikového fondu. Odoslaná Detail