PI/2022/45 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Návrh vyhlášky sa pripravuje z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82) v platnom znení. Predmetom návrhu vyhlášky má byť: • zmena určitej terminológia vyplývajúcej zo zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • zmena kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny, • zavedenie kritérií trvalej udržateľnosti pre palivá z biomasy, • úprava a doplnenie aktuálneho znenia vyhlášky na základe skúseností z aplikačnej praxe. V nadväznosti na aktuálne prebiehajúcu fázu legislatívneho procesu by sme si Vás týmto dovolili požiadať o zorganizovanie konzultácie v rámci predbežnej informácie k návrhu vyhlášky, ktorej by sme sa radi zúčastnili. Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Pripomienky Slovenskej asociácie palivového priemyslu a obchodu k predbežnej informácii MŽP SR k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok: "Do návrhu vyhlášky žiadame doplniť ustanovenia týkajúce sa problematiky strát biopalív vznikajúcich najmä u subjektov, ktoré miešajú biopalivá s fosílnym palivom, a to vo vzťahu k vedeniu hmotnostnej bilancie a v nadväznosti na ich reportovanie v rámci databázy podľa § 14g návrhu novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby." Vzhľadom na komplexnosť problematiky súčasne navrhujeme uvedenú problematiku prediskutovať v rámci konzultácií. Odoslaná Detail