PI/2022/44 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
AŠKOS (PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA) Navrhujeme zapracovať do prípravných procesov novely tohto zákona a výsledného návrhu zákona novú výnimku pre zákazky na dodanie tovaru, ktorým sú potravinové komodity a školské produkty nakupované pre zariadenia školského stravovania materských, základných, stredných a vysokých škôl za účelom prípravy raňajok, obedov, večerí a doplnkového stravovania pre žiakov, študentov, zamestnancov a iné fyzické osoby. Navrhujeme v § 1 ods. 2 (Tento zákon sa nevzťahuje na) vložiť nové písmeno : aj) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny nakupované pre zariadenia školského stravovania materských, základných, stredných a vysokých škôl. Odôvodnenie: Zariadenia školského stravovania sú aj bez administratívne náročného procesu verejného obstarávania potravín nútené k hospodárnemu a efektívnemu nakupovaniu primerane kvalitných potravín z dôvodu obmedzených na to určených finančných zdrojov (napr. obed - polievka, hlavné jedlo, nápoj, šalát, prípadne ovocie - je potrebné zabezpečiť za cca 1,30€). Z uvedeného vyplýva, že ekonomizácia týchto procesov je zabezpečená aj bez zbytočnej byrokratickej záťaže, ktorou v tomto prípade sú pravidlá a postupy stanovené zákonom o verejnom obstarávaní so sankčnými mechanizmami v podobe pokút. Zároveň je potrebné uviesť, že platné predpisy pre školské stravovanie ako napríklad Aplikácia princípov k Materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie ukladá zariadeniam školského stravovania používať potravinové komodity najvyššej kvality s vysledovateľnosťou pôvodu. Pritom za súčasného stavu sa v mnohých prípadoch verejné obstarávanie potravinových komodít do zariadení školského stravovania realizuje na princípe najnižšej ceny, bez ohľadu na kvalitu potravinových komodít. Zastávame názor, že pri vekovej kategórii detí je neprípustná príprava stravy z potravín nízkej kvality, pretože s vysokou pravdepodobnosťou to môže mať negatívny dopad na vývoj a zdravie mladej generácie. Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Odoslaná Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Navrhujeme zapracovať do prípravných procesov novely tohto zákona a výsledného návrhu zákona špecifiká pre verejné obstarávania pre náročné investičné celky dlhodobého charakteru spojené so špecifikami spojenými s osobitnými predpismi, typickým príkladom je obstarávanie v železničnej doprave a výstavbe iných dopravných celkov v zmysle nadnárodných smerníc, nariadení, noriem a pod., nakoľko v mnohých prípadoch nie je možné dodržať termíny dané zákonom a podmienkami čerpania hlavne európskych zdrojov. ďalej navrhujeme do zákona uviesť podmienku prístupnosti u výstavby v zmysle Smernice EK č. 201/882 a následne aj ďalších medzinárodných opatrení vrátane pripravovaných nariadení národného charakteru. Tato úprava je predpokladom aj pre minimalizáciu rizík nehospodárneho využívania európskych a verejných zdrojov. Sme pripravení na rokovania k tejto téme. Odoslaná Detail