PI/2022/319 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Slovenská advokátska komora vyjadruje záujem zapojiť sa do prípravy novely zákona formou pripomienok, resp. účasti v pracovnej skupine pripravujúcej znenie navrhovanej novely. Advokátsky stav je neodmysliteľnou súčasťou systému právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Slovenská advokátska komora sa zapája do diskusie o zásadách poskytovania právnej pomoci aj na pôde Rady advokátskych komôr Európy (CCBE), ktorá na základe vstupov od delegácií advokátskych komôr členských štátov EÚ publikovala odporúčania týkajúce sa právnej pomoci, ktoré sú vyjadrením princípov, ktoré by mali byť rešpektované napriek rozličným právnych systémom. Slovenská advokátska komora v rámci vlastnej línie (každoročne pro bono právna pomoc počas Dňa advokácie, ročný projekt pro bono právnej pomoci obetiam domáceho násilia, pro bono právna pomoc v karanténe, pro bono právna pomoc osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, pro bono právna pomoc osobám zasiahnutým požiarom v bytovke v Prešove a pod.), advokáti v rámci vlastných projektov a aktivít alebo projektov mimovládnych organizácií sa zapájajú do pro bono právneho poradenstva alebo služby. Systém bezplatnej právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi je však zodpovednosťou štátu a preto vyžaduje aj primeranú odmenu za vykonanú prácu. Právna pomoc je základným nástrojom na zabezpečenie prístupu k spravodlivosti a štáty by ju mali zaručiť vyčlenením dostatočných finančných prostriedkov, aby sa zaručilo, že žiadna osoba, ktorá má nárok na právnu pomoc, nezostane bez nej. Každý štát by mal v procese prípravy rozpočtu právnej pomoci brať do úvahy príslušné ukazovatele, akými sú vyťaženosť za predchádzajúci rok spolu s odhadom predpokladaného počtu prípadov. Predpisy upravujúce sadzby poplatkov a iné podmienky odmeňovania právnej pomoci by mali podliehať pravidelnej revízii, ktorá zohľadňuje také faktory, ako je inflácia, zmeny v životných nákladoch a poskytovaní príslušnej služby, problémy ovplyvňujúce existujúci systém atď. Odmeny poskytovateľov právnych služieb by mali pokrývať všetky s právnou pomocou spojené výdavky. Jedným z cieľov novely je úprava parametra materiálnej núdze pre rozšírenie prístupu k právnej pomoci. SAK z praxe vníma potrebu zúžiť šedú zónu, kam spadajú žiadatelia, ktorí nie sú v materiálnej núdzi v zmysle zákona, ale zároveň nemajú financie na pokrytie všetkých služieb a poplatkov spojených s právnou službou a súdnym konaním. Pokiaľ ide o dostupnosť právneho zastúpenia advokátmi, poukazujeme na uznesenie predsedníctva SAK o povinnosti advokáta prevziať zastupovanie v štyroch konaniach ročne. Pokiaľ ide o komunikáciu advokátov s CPP, Slovenská advokátska komora podporuje elektronizáciu systému komunikácie advokátov s Centrom právnej pomoci. Pokiaľ ide o poznatky a potreby, ktoré priniesla aplikačná prax, dochádza k viacerým nežiadúcim javom, ktoré sťažujú prácu advokáta pre osoby v materiálnej núdzi: • V zmysle § 15 ods. 1 zákona 327/2005 Z.z., ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania, advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na advokáta. • V zmysle § 15 ods. 2 zákona, advokát od centra dostane odmenu len vtedy, ak oprávnenej osobe nebola priznaná náhrada trov právneho zastúpenia (väčšinou len ÚPP). Zároveň však musí preukázať, že právo na náhradu trov konania uplatnil riadne a včas v konaní pred súdom (v takom prípade advokátovi právo na priznanie odmeny centrom nevznikne). SAK odporúča prijať úpravu, podľa ktorej vo veciach, kedy zjavne nie je daný nárok na náhradu trov konania (späťvzatie žaloby a pod.), avšak najmä vo veciach CMP, kedy sa náhrada trov konania obvykle nepriznáva (§ 52 a nasl. CMP) nebude prekážkou uplatnenia nároku na odmenu, keď advokát nárok na náhradu trov konania neuplatní. • Podľa § 15 ods. 3 zákona 327/2005 Z.z., ak po právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bolo rozhodnuté o náhrade trov konania, advokát preukáže, že pohľadávku preukázateľne nevymohol od osoby, ktorej bola náhrada týchto trov uložená, je oprávnený požiadať centrum o úhradu odmeny podľa osobitného predpisu 5a) zníženej o výšku finančnej účasti podľa § 6a ods. 4; úhradou odmeny zaniká povinnosť oprávnenej osoby a právo advokáta podľa odseku 1. Advokát je v tomto prípade povinný predložiť centru kópiu rozhodnutia súdu. • V praxi sa tiež stáva, že súdy čakajú s vyčíslením náhrady trov právneho zastúpenia v dôsledku podaného dovolania, v ktorom zastupuje oprávnenú osobu iný advokát aj niekoľko rokov. Okrem toho v prípade priznaných trov konania advokát musí podať návrh na exekúciu a až keď je zastavená pre nedostatok majetku, má nárok na odmenu od centra, čo trvá tiež niekoľko rokov. Rovnako sa v praxi stáva, že oprávnenej osobe je priznaná náhrada trov konania v časti napr. v rozsahu 28%. Ďalší postup je však na výklade zákona. V minulosti bolo možné požiadať o preddavok na odmenu, však takáto možnosť nevyplýva zo zákona a nie je upravená ani žiadnym verejne dostupným dokumentom. SAK odporúča prijať postup, a tento oznámiť advokátom na dostupnom mieste, o možnosti žiadať preddavok na odmenu. Bolo by vhodné tiež upraviť povinnosť vymáhania trov konania pre účely vyplatenia odmeny. Advokát v prípade podľa § 15 ods. 3 je povinný preukázať nevymoženie, čo predpokladá podanie návrhu na vykonanie exekúcie (aj keď v praxi v niektorých prípadoch postačovala neúspešná výzva, resp. bolo možné priznávať nárok na preddavok). • Odporúčame prijať postup v prípade priznania náhrady trov konania v nižšom rozsahu, aby CPP priznávalo advokátovi odmenu vždy keď nebude priznaná oprávnenej osobe v rozsahu 100% a po právoplatnosti rozhodnutia (bez ohľadu na podaný mimoriadny opravný prostriedkov), s tým, že po vymožení prípadných trov konania, advokát prijaté prostriedky od protistrany do výšky prijatej odmeny, CPP vysporiada. • Rovnako aj v prípade priznania náhrady trov konania súdom, ak by protistrana nereagovala napr. na výzvu advokáta na úhradu odmeny, mohol by sa prijať postup, že advokátovi by mu bola uhradená odmena zodpovedajúca odmene zo strany CPP. Advokát by ďalej nárok vymáhal v mene CPP, (teda aj plnú moc vo veci exekúcie by mu udeľovalo CPP), a v prípade vymoženia prijatých trov konania od protistrany (v rozsahu napr. najmenej 80%, nie však nižšom ako prijatá odmena od CPP), aby odmenu uhradenú CPP vyúčtoval (vrátil). Vyššie uvedené považujeme za súladné s usmerneniami výboru CDCJ Rady Európy, v zmysle ktorého • Členské štáty by mali zabezpečiť primeranú úroveň odmeny pre poskytovateľov právnej pomoci a náhradu nákladov súvisiacich s poskytovaním právnej pomoci. • Členské štáty by mali zaviesť postup na vyplatenie poskytovateľov právnej pomoci. Tento postup by mal byť čo najjednoduchší, aby podnietil poskytovateľov právnej pomoci, najmä advokátov, aby sa ujali prípadov. S ohľadom na novú situáciu spojenú s hromadným prílevom vysídlených osôb, považujeme za adekvátne venovať pozornosť tomuto aspektu v rámci vyhodnotenia právnej pomoci za uplynulé obdobie. Okrem toho nárast migrácie v celej Európe so sebou prináša potrebu chrániť práva utečencov a migrantov. Vzhľadom na tento vývoj je potrebné predvídať a riešiť rastúci počet žiadostí o právnu pomoc pochádzajúcich z komunít migrantov a utečencov. Systémy právnej pomoci musia byť flexibilné a pravidelne vyhodnocované s ohľadom na nový vývoj a potreby. Odoslaná Detail