PI/2022/304 Predbežná informácia k návrhu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Úpravu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhujeme riešiť v jednom „balíku“ spolu s úpravou zákona o Integrovanej prevencii a kontrole ... aj vo väzbe na novú legislatívu vo výstavbe (Zákon o výstavbe č.201/2022 Z.z.). Je neprijateľné riešiť procesy, ktoré sú na sebe závislé a/alebo nadväzujúce v čiastkových novelách zákonov predkladaných po častiach a s časovým odstupom. Nie je možné tak získať celkový prehľad o zámeroch predkladateľa noviel zákonov riešenia a riadenia jednotlivých procesov, ich spájania, resp. rozdeľovania. Zo strany MŽP SR nám zatiaľ takýto ucelený prehľad predstavený nebol. V rámci cieľa integrácie procesov je potrebné medziiným: - odstrániť duplicity vo vyjadreniach/stanoviskách/záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a účastníkov v jednotlivých konaniach podľa zákonov o výstavbe, EIA a IPKZ, resp. zložkových predpisov, - uplatňovanie podmienok osobitných dotknutých orgánov pre povolenie činnosti, jedným záväzným stanoviskom vydaným v integrovanom konaní zahŕňajúcom stavebné konanie, aj pripomienkovanie správy o hodnotení vplyvov na ŽP, - upraviť Prílohu č. 8 zákona EIA s cieľom upraviť relevantné kategórie a prahové hodnoty podľa Prílohy č. 1 Zákona IPKZ, - definovať v zákone EIA „významný nepriaznivý vplyv“ a prepojiť ho na definíciu „podstatnej zmeny“ podľa zákona IPKZ, aby sa procesy podľa zákona EIA uplatňovali iba pri zmenách projektu, pri ktorých je riziko významného nepriaznivého vplyvu. Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V rámci zvyšovania profesionalizácie štátnej správy, ako aj tímov spracovateľov správy o hodnotení je potrebné: - vyžadovať v rámci správy o hodnotení vypracovanie posudkov odborne spôsobilých osôb pre zložky životného prostredia, ktoré sú predmetom posudzovania, resp. povoľovania (napr. ovzdušie, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, verejné zdravie,...), - vytvorenie väčšej časovej flexibility (podľa zákona IPKZ) v konaní pre príslušný/povoľujúci orgán na štúdium a overenie dokumentácie, aj prípravu rozhodnutia, - zosúladiť definície základných pojmov zákona EIA (projekt, zisťovacie konanie, hodnotenie vplyvov, ...) s definíciami Smernice EIA (čl.1), - prehodnotiť povinnosť vypracovať odborný posudok k navrhovanej činnosti (§36 Zákona EIA) a v prípade potreby jeho zachovania, zmeniť systém financovania nákladov na jeho vypracovanie (navrhovateľ je v zmysle Smernice EIA zodpovedný za zabezpečenie odbornosti pri vypracovaní správy; za preskúmanie informácií v správe o hodnotení je zodpovedný členský štát, resp. štátny orgán). Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Keďže ide o podstatnú zmenu zákona, ktorá bude mať dopad aj na iné súvisiace predpisy, Klub 500 si uplatňujme požiadavku na zapojenie sa do prípravy navrhovaného predpisu formou konzultácií a podnetov k navrhovanej novele. Z tohto dôvodu žiadame, aby predkladateľ uskutočnil konzultácie k pripravovanému predpisu. Do pripravovanej novelizácie zákona, navrhuje Klub 500 zaradiť nasledujúce body: Bod 1. Predkladateľa žiadame doplniť do § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP nasledujúce definície: priamy vplyv na ŽP - nepriamy vplyv na ŽP - významný vplyv na ŽP - významný nepriaznivý vplyv na ŽP - synergické vplyvy - kumulatívne vplyvy - dotknuté územie na účely tohto zákona Zdôvodnenie: V zákone sú na viacerých miestach uvedené predmetné pojmy, ktoré nie sú vôbec zadefinované v zákone. Napr. vo viacerých dokumentáciách býva spomínane dotknuté aj záujmové územie, kde si spracovatelia rozhodujú, čo je podľa nich dotknuté a čo záujmové územie. Bod 2. Do zákona je potrebné vložiť nový § ohľadom vyjadrení príslušného orgánu k navrhovanej činnosti resp. jej zmene, ktorá nevyžaduje posudzovanie vplyvov na ŽP. Navrhované znenie: Na činnosť, ktorú nie je potrebné posudzovať podľa tohto zákona, vydá príslušný orgán vyjadrenie, že uvedenú činnosť nie je potrebné posudzovať.“ Zdôvodnenie: Prevádzkovateľ nemá zákonnú možnosť (na základe nejakého §) požiadať príslušný orgán o vyjadrenie, či navrhovaná činnosť, resp. jej zmena podlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP. V prípadoch, kedy navrhovaná činnosť resp. jej zmena nevyžaduje posudzovanie v zmysle zákona, povoľujúci orgán (SIŽP, všeobecný stavebný úrad...) nad rámec zákonov vyžaduje od prevádzkovateľa vyjadrenie vydané príslušným orgánom, že navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodliehajú posudzovaniu vplyvov na ŽP a ak takéto vyjadrenie nie je súčasťou žiadosti, tak povoľujúci orgán konanie prerušuje. Zároveň, ani príslušný orgán nemá zákonnú možnosť vydať vyjadrenie, či navrhovaná činnosť podlieha, resp. nepodlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP (hoci takéto vyjadrenia príslušný orgán vydáva na požiadanie. Bod 3. V prílohe č. 8a zákona, kapitola III./6 „Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí“ požadujeme uviesť bližšiu špecifikáciu požadovaných údajov. Zdôvodnenie: Tento bod je veľmi všeobecný a nie je jasné v akom rozsahu je potrebné pre tento proces uvádzať relevantné informácie o stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí. Bod 4. V prílohe č. 8a v kapitole IV. „Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických“ a v prílohe č. 9 v kapitole IV./3 „Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie“ požadujeme uviesť bližšiu špecifikáciu požadovaných údajov. Zdôvodnenie: Tento bod je veľmi všeobecný a nie je jasné v akom rozsahu je potrebné pre tento proces uvádzať požadované informácie. Bod 5. Prebrať v plnom rozsahu aj s príslušnými limitnými hodnotami zo smernice EPaR 2011/92/EÚ ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - príloha č. 8 zákona. Bod 6. Doplniť k prílohe č. 8 postup pre zaradenie jednotlivých navrhovaných činností resp. ich zmien podľa zoznamu navrhovaných činností. Zdôvodnenie: Nie každá navrhovaná zmena činnosti sa dá jednoznačne zaradiť (napr. doplnkové činnosti v chemickej výrobe ako je potrubné privedenie rôznych médií v rámci podniku resp. obnova týchto trás, oprava osvetlenia na prevádzke atď.). Príslušný orgán nás núti navrhovanú zmenu činnosti zaradiť do napr. Energetického priemyslu ako priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody, hoci samotná činnosť patrí pod chemické prevádzky na výrobu chemikálií. Máme za to, že takéto zmeny by vôbec nemali byť predmetom zisťovacieho konania, lebo zmena sa netýka hlavnej činnosti a to je chemické prevádzky na výrobu chemikálií. A ak má byť aj takáto zmena činnosti predmetom zisťovacieho konania, tak by sme uvítali, ak by bol do zákona doplnený jednoznačný postup pre zaraďovanie činností a ich zmeny podľa zoznamu navrhovaných činností uvedeného v prílohe č. 8. Klub 500 zároveň uvádza podnety, ktoré dopomôžu k naplneniu cieľov navrhovanej právnej úpravy, ktorou majú byť dotknuté aj iné predpisy rámcového charakteru ako je zákon o IPKZ a zákon o výstavbe. Naplnenie definovaných cieľov je možné najlepšie dosiahnuť priblížením slovenskej právnej úpravy hodnotenia vplyvov na životné prostredie Smernici 2011/92/EÚ vo viacerých oblastiach, medzi ktoré patria: - vysoké kvalitatívne a odborné požiadavky na štandard dokumentácie EIA a jej spracovateľov, ako aj pracovníkov príslušných orgánov, - integrácia konania EIA s konaniami o povolení, - terminológia (napr. navrhovaná činnosť – projekt, ...) - efektivita a rýchlosť procesu zisťovacieho konania, - spôsob vykonania verejných konzultácií - uplatňovania práva na preskúmanie rozhodnutia, pri súčasnom odstránení „goldplatingu“ uplatňovanom v súčasnom zákona EIA, napríklad: - v rámci zisťovacieho konania (screeningu), - v prahových hodnotách niektorých navrhovaných činností/projektov, - v uplatňovaní požiadavky na variantné riešenie navrhovanej činnosti/projektu, - v povinnosti navrhovateľa uhradiť finančné náklady na vypracovanie posudku k navrhovanej činnosti (§36 Zákona EIA), hoci posudok supluje povinnosť zabezpečiť odbornosť na strane štátnej správy – príslušného orgánu, - v spôsobe vykonania verejných konzultácií a uplatňovaní práv verejnosti. V rámci cieľu integrácie procesov je potrebné medziiným: - odstrániť duplicity vo vyjadreniach/stanoviskách/záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a účastníkov v jednotlivých konaniach podľa zákonov o výstavbe, EIA a IPKZ, resp. zložkových predpisov, - zabezpečiť, aby osobitne dotknuté orgány, ktoré si v konaní uplatňujú podmienky pre povolenie činnosti, tieto uplatňovali jedným záväzným stanoviskom vydaným v integrovanom konaní zahŕňajúcom stavebné konanie, aj pripomienkovanie správy o hodnotení vplyvov na ŽP, - upraviť Prílohu č. 8 zákona EIA s cieľom upraviť relevantné kategórie a prahové hodnoty podľa Prílohy č. 1 Zákona IPKZ, - definovať v zákone EIA „významný nepriaznivý vplyv“ a prepojiť ho na definíciu „podstatnej zmeny“ podľa zákona IPKZ, aby sa procesy podľa zákona EIA uplatňovali iba pri zmenách projektu, pri ktorých je riziko významného nepriaznivého vplyvu. V rámci zvyšovania profesionalizácie štátnej správy, ako aj tímov spracovateľov správy o hodnotení je potrebné: - vyžadovať v rámci správy o hodnotení vypracovanie posudkov odborne spôsobilých osôb pre zložky životného prostredia, ktoré sú predmetom posudzovania, resp. povoľovania (napr. ovzdušie, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, verejné zdravie,...), - vytvorenie väčšej časovej flexibility (podľa zákona IPKZ) v konaní pre príslušný/povoľujúci orgán na štúdium a overenie dokumentácie, aj prípravu rozhodnutia, - zosúladiť definície základných pojmov zákona EIA (projekt, zisťovacie konanie, hodnotenie vplyvov, ...) s definíciami Smernice EIA (čl.1), - prehodnotiť povinnosť vypracovať odborný posudok k navrhovanej činnosti (§36 Zákona EIA) a v prípade potreby jeho zachovania, zmeniť systém financovania nákladov na jeho vypracovanie (navrhovateľ je v zmysle Smernice EIA zodpovedný za zabezpečenie odbornosti pri vypracovaní správy; za preskúmanie informácií v správe o hodnotení je zodpovedný členský štát, resp. štátny orgán). V rámci snahy o zrýchlenie a zefektívnenia procesov odporúčame: - priblížiť procesné lehoty podľa zákona EIA procesným lehotám podľa zákona IPKZ, - neuplatňovať proces zisťovacieho konania pre navrhované činnosti/projekty, ktoré automaticky podliehajú hodnoteniu vplyvov na ŽP, primerane upraviť postup stanovenia rozsahu hodnotenia, - vyňať proces zisťovacieho konania spod režimu Správneho poriadku a zjednodušiť ho, aby bol dôraz kladený najmä na konzultácie s relevantnými dotknutými orgánmi, - zjednodušiť povinnosti pre obce v rámci procesu EIA, - práva účastníkov konania EIA, vrátane práva na preskúmanie rozhodnutia v správnom konaní, definovať podľa Správneho poriadku (obmedzenie práva na podanie odvolania iba na známych účastníkov konania), - upraviť požiadavku na variantné riešenie podľa Smernice EIA (čl. 5.1.d), - upraviť konzultácie s verejnosťou tak, aby inštitút verejného prerokovania realizoval iba v prípade aktívneho záujmu obyvateľov (napr. podľa §15, ods. 4 zákona IPKZ), - zabezpečiť, aby príslušné/povoľujúce orgány dodržiavali lehoty definované v zákone. Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Keďže ide o podstatnú zmenu zákona, ktorá bude mať dopad aj na iné súvisiace predpisy, Klub 500 si uplatňujme požiadavku na zapojenie sa do prípravy navrhovaného predpisu formou konzultácií a podnetov k navrhovanej novele. Z tohto dôvodu žiadame, aby predkladateľ uskutočnil konzultácie k pripravovanému predpisu. Do pripravovanej novelizácie zákona, navrhuje Klub 500 zaradiť nasledujúce body: Bod 1. Predkladateľa žiadame doplniť do § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP nasledujúce definície: priamy vplyv na ŽP - nepriamy vplyv na ŽP - významný vplyv na ŽP - významný nepriaznivý vplyv na ŽP - synergické vplyvy - kumulatívne vplyvy - dotknuté územie na účely tohto zákona Zdôvodnenie: V zákone sú na viacerých miestach uvedené predmetné pojmy, ktoré nie sú vôbec zadefinované v zákone. Napr. vo viacerých dokumentáciách býva spomínane dotknuté aj záujmové územie, kde si spracovatelia rozhodujú, čo je podľa nich dotknuté a čo záujmové územie. Bod 2. Do zákona je potrebné vložiť nový § ohľadom vyjadrení príslušného orgánu k navrhovanej činnosti resp. jej zmene, ktorá nevyžaduje posudzovanie vplyvov na ŽP. Navrhované znenie: Na činnosť, ktorú nie je potrebné posudzovať podľa tohto zákona, vydá príslušný orgán vyjadrenie, že uvedenú činnosť nie je potrebné posudzovať.“ Zdôvodnenie: Prevádzkovateľ nemá zákonnú možnosť (na základe nejakého §) požiadať príslušný orgán o vyjadrenie, či navrhovaná činnosť, resp. jej zmena podlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP. V prípadoch, kedy navrhovaná činnosť resp. jej zmena nevyžaduje posudzovanie v zmysle zákona, povoľujúci orgán (SIŽP, všeobecný stavebný úrad...) nad rámec zákonov vyžaduje od prevádzkovateľa vyjadrenie vydané príslušným orgánom, že navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodliehajú posudzovaniu vplyvov na ŽP a ak takéto vyjadrenie nie je súčasťou žiadosti, tak povoľujúci orgán konanie prerušuje. Zároveň, ani príslušný orgán nemá zákonnú možnosť vydať vyjadrenie, či navrhovaná činnosť podlieha, resp. nepodlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP (hoci takéto vyjadrenia príslušný orgán vydáva na požiadanie. Bod 3. V prílohe č. 8a zákona, kapitola III./6 „Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí“ požadujeme uviesť bližšiu špecifikáciu požadovaných údajov. Zdôvodnenie: Tento bod je veľmi všeobecný a nie je jasné v akom rozsahu je potrebné pre tento proces uvádzať relevantné informácie o stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí. Bod 4. V prílohe č. 8a v kapitole IV. „Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických“ a v prílohe č. 9 v kapitole IV./3 „Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie“ požadujeme uviesť bližšiu špecifikáciu požadovaných údajov. Zdôvodnenie: Tento bod je veľmi všeobecný a nie je jasné v akom rozsahu je potrebné pre tento proces uvádzať požadované informácie. Bod 5. Prebrať v plnom rozsahu aj s príslušnými limitnými hodnotami zo smernice EPaR 2011/92/EÚ ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - príloha č. 8 zákona. Bod 6. Doplniť k prílohe č. 8 postup pre zaradenie jednotlivých navrhovaných činností resp. ich zmien podľa zoznamu navrhovaných činností. Zdôvodnenie: Nie každá navrhovaná zmena činnosti sa dá jednoznačne zaradiť (napr. doplnkové činnosti v chemickej výrobe ako je potrubné privedenie rôznych médií v rámci podniku resp. obnova týchto trás, oprava osvetlenia na prevádzke atď.). Príslušný orgán nás núti navrhovanú zmenu činnosti zaradiť do napr. Energetického priemyslu ako priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody, hoci samotná činnosť patrí pod chemické prevádzky na výrobu chemikálií. Máme za to, že takéto zmeny by vôbec nemali byť predmetom zisťovacieho konania, lebo zmena sa netýka hlavnej činnosti a to je chemické prevádzky na výrobu chemikálií. A ak má byť aj takáto zmena činnosti predmetom zisťovacieho konania, tak by sme uvítali, ak by bol do zákona doplnený jednoznačný postup pre zaraďovanie činností a ich zmeny podľa zoznamu navrhovaných činností uvedeného v prílohe č. 8. Klub 500 zároveň uvádza podnety, ktoré dopomôžu k naplneniu cieľov navrhovanej právnej úpravy, ktorou majú byť dotknuté aj iné predpisy rámcového charakteru ako je zákon o IPKZ a zákon o výstavbe. Naplnenie definovaných cieľov je možné najlepšie dosiahnuť priblížením slovenskej právnej úpravy hodnotenia vplyvov na životné prostredie Smernici 2011/92/EÚ vo viacerých oblastiach, medzi ktoré patria: - vysoké kvalitatívne a odborné požiadavky na štandard dokumentácie EIA a jej spracovateľov, ako aj pracovníkov príslušných orgánov, - integrácia konania EIA s konaniami o povolení, - terminológia (napr. navrhovaná činnosť – projekt, ...) - efektivita a rýchlosť procesu zisťovacieho konania, - spôsob vykonania verejných konzultácií - uplatňovania práva na preskúmanie rozhodnutia, pri súčasnom odstránení „goldplatingu“ uplatňovanom v súčasnom zákona EIA, napríklad: - v rámci zisťovacieho konania (screeningu), - v prahových hodnotách niektorých navrhovaných činností/projektov, - v uplatňovaní požiadavky na variantné riešenie navrhovanej činnosti/projektu, - v povinnosti navrhovateľa uhradiť finančné náklady na vypracovanie posudku k navrhovanej činnosti (§36 Zákona EIA), hoci posudok supluje povinnosť zabezpečiť odbornosť na strane štátnej správy – príslušného orgánu, - v spôsobe vykonania verejných konzultácií a uplatňovaní práv verejnosti. V rámci cieľu integrácie procesov je potrebné medziiným: - odstrániť duplicity vo vyjadreniach/stanoviskách/záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a účastníkov v jednotlivých konaniach podľa zákonov o výstavbe, EIA a IPKZ, resp. zložkových predpisov, - zabezpečiť, aby osobitne dotknuté orgány, ktoré si v konaní uplatňujú podmienky pre povolenie činnosti, tieto uplatňovali jedným záväzným stanoviskom vydaným v integrovanom konaní zahŕňajúcom stavebné konanie, aj pripomienkovanie správy o hodnotení vplyvov na ŽP, - upraviť Prílohu č. 8 zákona EIA s cieľom upraviť relevantné kategórie a prahové hodnoty podľa Prílohy č. 1 Zákona IPKZ, - definovať v zákone EIA „významný nepriaznivý vplyv“ a prepojiť ho na definíciu „podstatnej zmeny“ podľa zákona IPKZ, aby sa procesy podľa zákona EIA uplatňovali iba pri zmenách projektu, pri ktorých je riziko významného nepriaznivého vplyvu. V rámci zvyšovania profesionalizácie štátnej správy, ako aj tímov spracovateľov správy o hodnotení je potrebné: - vyžadovať v rámci správy o hodnotení vypracovanie posudkov odborne spôsobilých osôb pre zložky životného prostredia, ktoré sú predmetom posudzovania, resp. povoľovania (napr. ovzdušie, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, verejné zdravie,...), - vytvorenie väčšej časovej flexibility (podľa zákona IPKZ) v konaní pre príslušný/povoľujúci orgán na štúdium a overenie dokumentácie, aj prípravu rozhodnutia, - zosúladiť definície základných pojmov zákona EIA (projekt, zisťovacie konanie, hodnotenie vplyvov, ...) s definíciami Smernice EIA (čl.1), - prehodnotiť povinnosť vypracovať odborný posudok k navrhovanej činnosti (§36 Zákona EIA) a v prípade potreby jeho zachovania, zmeniť systém financovania nákladov na jeho vypracovanie (navrhovateľ je v zmysle Smernice EIA zodpovedný za zabezpečenie odbornosti pri vypracovaní správy; za preskúmanie informácií v správe o hodnotení je zodpovedný členský štát, resp. štátny orgán). V rámci snahy o zrýchlenie a zefektívnenia procesov odporúčame: - priblížiť procesné lehoty podľa zákona EIA procesným lehotám podľa zákona IPKZ, - neuplatňovať proces zisťovacieho konania pre navrhované činnosti/projekty, ktoré automaticky podliehajú hodnoteniu vplyvov na ŽP, primerane upraviť postup stanovenia rozsahu hodnotenia, - vyňať proces zisťovacieho konania spod režimu Správneho poriadku a zjednodušiť ho, aby bol dôraz kladený najmä na konzultácie s relevantnými dotknutými orgánmi, - zjednodušiť povinnosti pre obce v rámci procesu EIA, - práva účastníkov konania EIA, vrátane práva na preskúmanie rozhodnutia v správnom konaní, definovať podľa Správneho poriadku (obmedzenie práva na podanie odvolania iba na známych účastníkov konania), - upraviť požiadavku na variantné riešenie podľa Smernice EIA (čl. 5.1.d), - upraviť konzultácie s verejnosťou tak, aby inštitút verejného prerokovania realizoval iba v prípade aktívneho záujmu obyvateľov (napr. podľa §15, ods. 4 zákona IPKZ), - zabezpečiť, aby príslušné/povoľujúce orgány dodržiavali lehoty definované v zákone. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 1: K implementácii smernice č. 2011/92/EÚ v predpísanom rozsahu Text vyjadrenia: Je potrebné priblížiť slovenskú právnu úpravu hodnotenia vplyvov na životné prostredie smernici č. 2011/92/EÚ vo viacerých oblastiach, medzi ktoré patria: - vysoké kvalitatívne a odborné požiadavky na štandard dokumentácie EIA a jej spracovateľov, ako aj pracovníkov príslušných orgánov, - integrácia konania EIA s konaniami o povolení, - terminológia (napr. navrhovaná činnosť – projekt, ...), - efektivita a rýchlosť procesu zisťovacieho konania, - spôsob vykonania verejných konzultácií, - uplatňovanie práva na preskúmanie rozhodnutia. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 2: K odstráneniu goldplatingu Text vyjadrenia: Požadujeme odstránenie goldplatingu uplatňovaného v súčasnom zákona EIA, napríklad: - v rámci zisťovacieho konania (screeningu), - v prahových hodnotách niektorých navrhovaných činností/projektov, - v uplatňovaní požiadavky na variantné riešenie navrhovanej činnosti/projektu, - v povinnosti navrhovateľa uhradiť finančné náklady na vypracovanie posudku k navrhovanej činnosti (§36 Zákona EIA), hoci posudok supluje povinnosť zabezpečiť odbornosť na strane štátnej správy – príslušného orgánu, - v spôsobe vykonania verejných konzultácií a uplatňovaní práv verejnosti. Odoslaná Detail
IUR (Inštitút urbánneho rozvoja) V novom zákone považujeme za potrebné dôsledne zabezpečiť princíp integrácie konaní najmä v súvislosti s novou stavebnou legislatívou. Rovnako dôležité je nastaviť zákon tak, aby aj orgány posudzovania vplyvov boli viazané zákonnými lehotami a aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom v konaniach. Týmto zároveň prejavujeme záujem zapojiť sa do prípravy zákona prostredníctvom konzultácií. Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V rámci snahy o zrýchlenie a zefektívnenia procesov odporúčame: - priblížiť procesné lehoty podľa zákona EIA procesným lehotám podľa zákona IPKZ, - neuplatňovať proces zisťovacieho konania pre navrhované činnosti/projekty, ktoré automaticky podliehajú hodnoteniu vplyvov na ŽP, primerane upraviť postup stanovenia rozsahu hodnotenia, - vyňať proces zisťovacieho konania spod režimu Správneho poriadku a zjednodušiť ho, aby bol dôraz kladený najmä na konzultácie s relevantnými dotknutými orgánmi, - zjednodušiť povinnosti pre obce v rámci procesu EIA, - práva účastníkov konania EIA, vrátane práva na preskúmanie rozhodnutia v správnom konaní, definovať podľa Správneho poriadku (obmedzenie práva na podanie odvolania iba na známych účastníkov konania), - upraviť požiadavku na variantné riešenie podľa Smernice EIA (čl. 5.1.d), - upraviť konzultácie s verejnosťou tak, aby inštitút verejného prerokovania realizoval iba v prípade aktívneho záujmu obyvateľov (napr. podľa §15, ods. 4 zákona IPKZ), - zabezpečiť, aby príslušné/povoľujúce orgány dodržiavali lehoty definované v zákone. Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Cieľom návrhu nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je odstránenie problémov administratívneho procesu vyplývajúcich z praxe, prispôsobenie procesov novej právnej úprave v oblasti výstavby a právnej úpravy pre územné plánovanie, zefektívnenie konaní a zabezpečenie vyššej profesionality štátnej správy ako aj upravenie procesu v zmysle upozornení EK. Vzhľadom k tomu, že množstvo podnetov z praxe k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je práve z podnikateľského prostredia, radi by sme sa zapojili prostredníctvom konzultácií do jeho prípravy. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 4: K definovaniu zodpovednosti príslušného orgánu a k definovaniu odbornosti spracovateľov Text vyjadrenia: Je potrebné jasné definovanie zodpovednosti príslušného orgánu a definovanie odbornosti spracovateľov. V rámci zvyšovania profesionalizácie štátnej správy, ako aj tímov spracovateľov správy o hodnotení je potrebné: - vyžadovať v rámci správy o hodnotení vypracovanie posudkov odborne spôsobilých osôb pre zložky životného prostredia, ktoré sú predmetom posudzovania, resp. povoľovania (napr. ovzdušie, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, verejné zdravie,...), - vytvorenie väčšej časovej flexibility (podľa zákona IPKZ) v konaní pre príslušný/povoľujúci orgán na štúdium a overenie dokumentácie, aj prípravu rozhodnutia, - zosúladiť definície základných pojmov zákona EIA (projekt, zisťovacie konanie, hodnotenie vplyvov, ...) s definíciami smernice EIA (čl. 1), - prehodnotiť povinnosť vypracovať odborný posudok k navrhovanej činnosti (§ 36 Zákona EIA) a v prípade potreby jeho zachovania, zmeniť systém financovania nákladov na jeho vypracovanie (navrhovateľ je v zmysle smernice EIA zodpovedný za zabezpečenie odbornosti pri vypracovaní správy; za preskúmanie informácií v správe o hodnotení je zodpovedný členský štát, resp. štátny orgán), - v prípade, že MŽP SR trvá na tom, že bude posudzovateľ tak navrhujeme, aby priemysel si ho sám mohol vybrať zo zoznamu akreditovaných posudzovateľov a dohodnúť si cenu, ale prioritne trváme na tom, že si to ma zariadiť úrad a nie priemysel platiť. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 3: K integrácii procesov so zákonom o územnom plánovaní č. 200/2022, zákonom o a výstavbe č. 201/2022 a zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia č. 39/2013 Text vyjadrenia: V rámci nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podporujeme zlúčenie jeho procesov so zákonom o územnom plánovaní č. 200/2022, zákonom o a výstavbe č. 201/2022 a zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia č. 39/2013. Táto úprava musí byť jasne definovaná, dôraz je potrebné klásť na štruktúru dokumentácie v prepojení na vyššie uvedené zákony a na definovanie odbornosti spracovateľov. V rámci cieľa integrácie procesov potrebné medzi iným: - odstrániť duplicity vo vyjadreniach/stanoviskách/záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a účastníkov v jednotlivých konaniach podľa zákonov o výstavbe, o územnom plánovaní, EIA a IPKZ, resp. zložkových predpisov, - zabezpečiť, aby osobitne dotknuté orgány, ktoré si v konaní uplatňujú podmienky pre povolenie činnosti, tieto uplatňovali jedným záväzným stanoviskom vydaným v integrovanom konaní zahŕňajúcom stavebné konanie, aj pripomienkovanie správy o hodnotení vplyvov na ŽP, - upraviť Prílohu č. 8 zákona EIA s cieľom upraviť relevantné kategórie a prahové hodnoty podľa Prílohy č. 1 Zákona IPKZ, - definovať v zákone EIA „významný nepriaznivý vplyv“ a prepojiť ho na definíciu „podstatnej zmeny“ podľa zákona IPKZ, aby sa procesy podľa zákona EIA uplatňovali iba pri zmenách projektu, pri ktorých je riziko významného nepriaznivého vplyvu. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 5: K zrýchleniu a zefektívneniu procesov EIA Text vyjadrenia: V rámci snahy o zrýchlenie a zefektívnenia procesov odporúčame: - priblížiť procesné lehoty podľa zákona EIA procesným lehotám podľa zákona IPKZ, - neuplatňovať proces zisťovacieho konania pre navrhované činnosti/projekty, ktoré automaticky podliehajú hodnoteniu vplyvov na ŽP, primerane upraviť postup stanovenia rozsahu hodnotenia, - vyňať proces zisťovacieho konania spod režimu Správneho poriadku a zjednodušiť ho, aby bol dôraz kladený najmä na konzultácie s relevantnými dotknutými orgánmi, - zjednodušiť povinnosti pre obce v rámci procesu EIA, - práva účastníkov konania EIA, vrátane práva na preskúmanie rozhodnutia v správnom konaní, definovať podľa Správneho poriadku (obmedzenie práva na podanie odvolania iba na známych účastníkov konania), - upraviť požiadavku na variantné riešenie podľa smernice EIA (čl. 5.1.d), - upraviť konzultácie s verejnosťou tak, aby inštitút verejného prerokovania realizoval iba v prípade aktívneho záujmu obyvateľov (napr. podľa § 15, ods. 4 zákona IPKZ), - zabezpečiť, aby príslušné/povoľujúce orgány dodržiavali lehoty definované v zákone. Odoslaná Detail