PI/2022/288 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len „predkladateľ) zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len „SPPK“) týmto predkladá pripomienku k predbežnej informácii. Cieľom návrhu zákona má byť podľa prekladateľa úprava registrácie a schvaľovania zariadení, v ktorých sa držia zvieratá alebo zárodočné produkty a prepravcov, ktorí ich prepravujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) tak, aby boli zabezpečené opatrenia na vykonávanie kontrol chorôb stanovené v tomto nariadení a orgány veterinárnej správy mohli tak vykonávať primeraný dohľad, prevenciu, kontrolu a eradikáciu prenosných chorôb zvierat. Zároveň sa má upraviť forma doručovania podania hlásenia o každej vykonanej zmene v chove hospodárskych zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat. SPPK navrhuje doplniť do návrhu zákona novelizáciu hlásenia o každej vykonanej zmene v chove hospodárskych zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat. Novelou by sa mala zaviesť právomoc veterinárov zaevidovať doposiaľ neregistrované existujúce farmy. V praxi sa stáva, že veterinári nájdu v regiónoch nezaregistrovanú farmu s väčším počtom zvierat, ktoré nemajú ušné známky a zároveň nie sú evidované v CRHZ. Z toho dôvodu SPPK navrhuje, aby veterinári, ktorí nájdu takúto farmu, mali možnosť po vyšetrení zvierat takúto farmu zaregistrovať, očíslovať zvieratá a zaevidovať do CRHZ všetky zvieratá. Odoslaná Detail