PI/2022/265 Predbežná informácia k návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Ako sa uvádza v rámci predbežnej informácie (PI/2022/265) cieľom návrhu zákona je: • zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými novými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, • odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a • reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch. V zmysle predbežnej informácie sa má jednať o osobitné predpisy dotýkajúce sa činností územného plánovania a výstavby, ktoré obsahujú úpravu zodpovedajúcu úprave aktuálneho stavebného zákona. Má sa jednať o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy od 1. apríla 2024. V rámci tejto predbežnej informácie si dovoľujeme zaslať podnet, ktorého účelom je prediskutovanie problematiky týkajúcej sa povoľovacích procesov v súvislosti so stavebným konaním resp. konaním o stavebnom zámere v zmysle nového zákona o výstavbe (spojenie konania o stavebnom zámere a s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie) ako aj v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim legislatívnym procesom k novele zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (oddelenie stavebného konania a integrovaného povoľovania). Jedným z hlavných účelov novej stavebnej legislatívy je najmä skrátenie povoľovacích procesov, pričom práve v zmysle navrhovanej novely zákona č. 39/2013 Z. z. dôjde k opačnému efektu nakoľko oddelením integrovaného povoľovania od stavebného konania dôjde k predĺženiu povoľovacieho procesu. V tejto súvislosti si dovoľujeme zároveň vzniesť návrh aby súčasťou návrhu zákona bola aj integrácia procesov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V nadväznosti na podnet uvedený vyššie ako aj vzhľadom na to, že sa nejedná len o čiastkovú novelu osobitného právneho predpisu by sme si Vás dovolili, v nadväznosti na aktuálne prebiehajúcu fázu legislatívneho procesu, týmto požiadať o zorganizovanie konzultácie v rámci predbežnej informácie k návrhu zákona, ktorej by sme sa radi zúčastnili. Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Ako sa uvádza v rámci predbežnej informácie (PI/2022/265) cieľom návrhu zákona je: • zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými novými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, • odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a • reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch. V zmysle predbežnej informácie sa má jednať o osobitné predpisy dotýkajúce sa činností územného plánovania a výstavby, ktoré obsahujú úpravu zodpovedajúcu úprave aktuálneho stavebného zákona. Má sa jednať o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy od 1. apríla 2024. V rámci tejto predbežnej informácie si dovoľujeme zaslať podnet, ktorého účelom je prediskutovanie problematiky týkajúcej sa povoľovacích procesov v súvislosti so stavebným konaním resp. konaním o stavebnom zámere v zmysle nového zákona o výstavbe (spojenie konania o stavebnom zámere a s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie) ako aj v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim legislatívnym procesom k novele zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (oddelenie stavebného konania a integrovaného povoľovania). Jedným z hlavných účelov novej stavebnej legislatívy je najmä skrátenie povoľovacích procesov, pričom práve v zmysle navrhovanej novely zákona č. 39/2013 Z. z. dôjde k opačnému efektu nakoľko oddelením integrovaného povoľovania od stavebného konania dôjde k predĺženiu povoľovacieho procesu. V tejto súvislosti si dovoľujeme zároveň vzniesť návrh aby súčasťou návrhu zákona bola aj integrácia procesov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V nadväznosti na podnet uvedený vyššie ako aj vzhľadom na to, že sa nejedná len o čiastkovú novelu osobitného právneho predpisu by sme si Vás dovolili, v nadväznosti na aktuálne prebiehajúcu fázu legislatívneho procesu, týmto požiadať o zorganizovanie konzultácie v rámci predbežnej informácie k návrhu zákona, ktorej by sme sa radi zúčastnili. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ako sa uvádza v rámci predbežnej informácie (PI/2022/265) cieľom návrhu zákona je: • zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými novými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, • odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a • reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch. V zmysle predbežnej informácie sa má jednať o osobitné predpisy dotýkajúce sa činností územného plánovania a výstavby, ktoré obsahujú úpravu zodpovedajúcu úprave aktuálneho stavebného zákona. Má sa jednať o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy od 1. apríla 2024. V rámci tejto predbežnej informácie si dovoľujeme zaslať podnet, ktorého účelom je prediskutovanie problematiky týkajúcej sa povoľovacích procesov v súvislosti so stavebným konaním resp. konaním o stavebnom zámere v zmysle nového zákona o výstavbe (spojenie konania o stavebnom zámere a s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie) ako aj v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim legislatívnym procesom k novele zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (oddelenie stavebného konania a integrovaného povoľovania). Jedným z hlavných účelov novej stavebnej legislatívy je najmä skrátenie povoľovacích procesov, pričom práve v zmysle navrhovanej novely zákona č. 39/2013 Z. z. dôjde k opačnému efektu nakoľko oddelením integrovaného povoľovania od stavebného konania dôjde k predĺženiu povoľovacieho procesu. V tejto súvislosti si dovoľujeme zároveň vzniesť návrh aby súčasťou návrhu zákona bola aj integrácia procesov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V nadväznosti na podnet uvedený vyššie ako aj vzhľadom na to, že sa nejedná len o čiastkovú novelu osobitného právneho predpisu by sme si Vás dovolili, v nadväznosti na aktuálne prebiehajúcu fázu legislatívneho procesu, týmto požiadať o zorganizovanie konzultácie v rámci predbežnej informácie k návrhu zákona, ktorej by sme sa radi zúčastnili. Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Ako sa uvádza v rámci predbežnej informácie (PI/2022/265) cieľom návrhu zákona je: • zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými novými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, • odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a • reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch. V zmysle predbežnej informácie sa má jednať o osobitné predpisy dotýkajúce sa činností územného plánovania a výstavby, ktoré obsahujú úpravu zodpovedajúcu úprave aktuálneho stavebného zákona. Má sa jednať o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy od 1. apríla 2024. V rámci tejto predbežnej informácie si dovoľujeme zaslať podnet, ktorého účelom je prediskutovanie problematiky týkajúcej sa povoľovacích procesov v súvislosti so stavebným konaním resp. konaním o stavebnom zámere v zmysle nového zákona o výstavbe (spojenie konania o stavebnom zámere a s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie) ako aj v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim legislatívnym procesom k novele zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (oddelenie stavebného konania a integrovaného povoľovania). Jedným z hlavných účelov novej stavebnej legislatívy je najmä skrátenie povoľovacích procesov, pričom práve v zmysle navrhovanej novely zákona č. 39/2013 Z. z. dôjde k opačnému efektu nakoľko oddelením integrovaného povoľovania od stavebného konania dôjde k predĺženiu povoľovacieho procesu. V tejto súvislosti si dovoľujeme zároveň vzniesť návrh aby súčasťou návrhu zákona bola aj integrácia procesov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V nadväznosti na podnet uvedený vyššie ako aj vzhľadom na to, že sa nejedná len o čiastkovú novelu osobitného právneho predpisu by sme si Vás dovolili, v nadväznosti na aktuálne prebiehajúcu fázu legislatívneho procesu, týmto požiadať o zorganizovanie konzultácie v rámci predbežnej informácie k návrhu zákona, ktorej by sme sa radi zúčastnili. Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Žiadame na konzultáciách otvoriť diskusiu o tom, že súčasťou novelizačného balíka bude aj integrácia s procesmi podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a zákona č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Odoslaná Detail
IUR (Inštitút urbánneho rozvoja) Ako predkladateľ uvádza v rámci predbežnej informácie, cieľom návrhu zákona je: „zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými novými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby,, odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch". Za kľúčové v tejto súvislosti považujeme dôslednú integráciu všetkých konaní tak, ako je uvedené v novej schválenej stavebnej legislatíve. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležitá aj integrácia procesov EIA a iných konaní v oblasti ochrany životného prostredia. V nadväznosti na túto potrebu, ako aj na potrebu zosúladenia viacerých ďalších zákonov súvisiacich s novou stavebnou legislatívou schválenou NR SR v roku 2022 týmto prejavujeme záujem o účasť na konzultáciách a diskusiách o pripravovanom návrhu zákona. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vítame sumarizáciu dotknutých relevantných predpisov v prepojení na novú stavebnú legislatívu. Pre zefektívnenie procesu všetkých druhov povoľovaní považujeme za kľúčový zámer zavedenia legislatívnej úpravy, ktorá zavádza integráciu povoľovacích konaní, kedy sa v režime správneho konania má uskutočniť iba jeden jediný povoľovací proces, (a to proces EIA spojený so stavebným konaním a integrovaným povoľovaním). Preto požadujeme, aby predkladateľ pri príprave zákona reflektoval na túto skutočnosť priamo v pripravovanom návrhu zákona. Zároveň chceme prejaviť záujem o účasť na konzultáciách a diskusiách k predmetnej téme. Odoslaná Detail