PI/2022/236 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ČA (Červený anjel) Občianske združenie Červený anjel, ako prvá organizácia na Slovensku, ktorá háji záujmy hasičských jednotiek obcí a miest a hlavne ich členov – dobrovoľných hasičov, víta zmenu zákona č. 314/2001 Z. z. a pripája nasledovné vyjadrenie a pripomienky k predbežnej informácii: Okrem uvedených plánovaných zmien v zákone navrhujeme: 1. Zmenu názvu „dobrovoľný hasičský zbor obce“ na „hasičská jednotka obce“ pre jednoznačnosť. Pojem „zbor“ by mal používať len Hasičský a záchranný zbor. 2. Zadefinovať právne postavenie člena hasičskej jednotky obce, ktoré od začiatku platnosti právneho predpisu absentuje a vytvára nestabilné prostredie pre konkrétnych členov hasičských jednotiek obcí. 3. Zaviesť povinnosť zriaďovateľovi hasičskej jednotky obce uzatvoriť právny vzťah s členom hasičskej jednotky obce, ktorý by upravoval právne postavenie člena hasičskej jednotky obce. Buď zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, nakoľko väčšina členov hasičskej jednotky obce vykonáva túto činnosť bez nároku na odmenu alebo pracovnoprávny vzťah. 4. Zadefinovať menovanie a odvolanie do/z každej funkcie člena hasičskej jednotky obce, nie len veliteľa hasičskej jednotky obce. 5. Upresniť ustanovenia týkajúcich sa činnosti hasičských jednotiek a ich členov tak, aby bolo zrejmé, že tie môžu vykonávať výlučne len hasičské jednotky a ich členovia podľa tohto zákona. Poukazujeme na fakt akreditácie subjektov, ktorá sa navrhuje v novele zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, ktorá bude podmienkou pri začlenení subjektov medzi ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému a ktorá bude jednotne riešiť túto problematiku. Tiež poukazujeme na skutočnosť, že dobrovoľné hasičské zbory špeciály (občianske združenia) boli vyhodnotené Hasičským a záchranným zborom ako zbytočné. Považujeme pôsobenie občianskych združení v oblasti výkonu činnosti hasičských jednotiek za nerelevantné a neodborné. 6. Pojem „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ nahradiť všeobecným pojmom „občianske združenia v oblasti ochrany pred požiarmi“. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je tiež občianske združenie o ktorom pojednáva zákon č. 37/2014 Z. z., ktorý definuje jej úlohy, tým pádom ustanovenia v zákone č. 314/2001 Z. z. sú nadbytočné. Aktuálne má v zákone monopolné postavenie, čo je diskriminačné voči iným občianskym združeniam. Ďalej navrhujeme vypustiť ustanovenie zákona č. 37/2014 Z. z. o tom, že občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plní úlohy na úseku zdolávania požiarov, záchranárskych prác a zásahovej činnosti, nakoľko nie je hasičskou jednotkou, nezastupuje hasičské jednotky obcí a ani ich členov a je to v rozpore s § 30 zákona č. 314/2001 Z. z. 7. Zadefinovať a upresniť výhradnú kompetenciu Hasičského a záchranného zboru rozhodovať v súvislosti s celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek a ich začlenením do tohto systému. 8. Zadefinovať (obdobne ako v § 81 zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov) zákaz používania na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky a na vozidle označenia „Hasičský zbor“, „Hasičský útvar“, „Hasičská jednotka“ a „Hasiči“ vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami. Tieto označenie v súčasnosti zneužívajú rôzne subjekty a osoby, ktoré nie sú hasičskými jednotkami alebo ich členmi. Týmto konaním vytvárajú falošné dojmy a ovplyvňujú verejnú mienku v svoj prospech, v horšom prípade vytvárajú zlé meno hasičským jednotkám a ich členom. 9. Zaviesť sankcie pri neplnení povinností a úloh v oblasti hasičských jednotiek, ktoré ukladá zákon. 10. Zadefinovať a zaviesť jednotnú školiacu, výcvikovú a metodickú činnosť hasičských jednotiek v gescií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 11. Zmenu využiteľnosti finančných prostriedkov určených pre hasičské jednotky obce a to na všetky výdavky súvisiace s ich úlohami, činnosťami a povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona. Ďalej navrhujeme aktualizovať, zmeniť a doplniť vykonávacie predpisy zákona (najmä vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. a 162/2006 Z. z.). Odoslaná Detail