PI/2022/228 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky 216/2017 Z. z.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Klub 500 (Klub 500) Ako sa uvádza v rámci predbežnej informácie (PI/2022/228) cieľom materiálu je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie). Platná a účinná právna úprava obsiahnutá vo vyhláške č. 373/2011 Z. z. upravuje spôsob výpočtu podielu energie z obnoviteľných zdrojov, obsah oznámenia o spoločnom projekte, spôsob výpočtu národného cieľa v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov, podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v tretích štátoch a obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z OZE podľa už zrušenej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009). Obsah vyhlášky je preto potrebné zosúladiť s požiadavkami novšej smernice (EÚ) 2018/2001. Nakoľko sa nás daná problematika významným spôsobom dotýka dovolili by sme si Vás v nadväznosti na aktuálne prebiehajúcu fázu legislatívneho procesu týmto požiadať o zorganizovanie konzultácie v rámci predbežnej informácie k návrhu vyhlášky, ktorej by sme sa radi zúčastnili. Odoslaná Detail