PI/2022/226 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
DPB, a.s. (Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť) V súvislosti s podmienkami na odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť pri prevádzkovaní trolejbusovej a električkovej dopravy na dráhe žiadame o takú úpravu znení jednotlivých ustanovení Vyhlášky, ktoré umožnia čo najviac priblížiť podmienky preukázania a získania spôsobilostí k vodičom autobusov (resp. elektrobusov). Napr. § 7, § 12 písm. c) Taktiež žiadame o úpravu bodu 5 prílohy č. 1 vyhlášky v rozsahu písm. a), bodu 10, s cieľom umožniť absolvovanie časti jazdného výcviku na trenažéri. Odoslaná Detail