PI/2022/192 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
HRL (Liga za ľudské práva) Pripomienky Ligy za ľudské práva k predbežnej informácii o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov V Bratislave dňa 14. 9. 2022 V reakcii na predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejnenú na portáli www.slov-lex.sk dňa 16.08.2022 si OZ Liga za ľudské práva, Račianska 80, 831 02 Bratislava dovoľuje podať nasledovné pripomienky: 1. Navrhujeme, aby jedným z cieľov pripravovanej novely zákona o pobyte cudzincov bola aj zmena typu tolerovaného pobytu na prechodný pobyt v prípade tých odídencov a odídenkýň, ktorí sa už zdržiavajú na území Slovenska dlhšiu dobu, vybudovali si za ten čas na Slovensko prvotné väzby, a zároveň neplánujú opustiť územie Slovenskej republiky v krátkom časovom horizonte. Účelom inštitútu dočasnej ochrany je v súlade so Smernicou Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 možnosť rýchleho a efektívneho riešenia hromadného prílevu alebo bezprostredne hroziaceho hromadného prílevu vysídlencov z tretích krajín, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny pôvodu a poskytnutie takýmto vysídlencom adekvátnu ochranu. V súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o azyle“) sa úspešným žiadateľom o poskytnutie dočasného útočiska vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“. Skutočnosť, že odídenci sa považujú za cudzincov, ktorým sa udelil tolerovaný pobyt ďalej výslovne potvrdzuje aj ustanovenie § 36 ods. 2 zákona o azyle. Tolerovaný pobyt v zmysle § 58 a násled. zákona o pobyte cudzincov je osobitným typom pobytu, ktorý sa udeľuje výnimočne na kratšie časové obdobie z presne zákonom stanovených dôvodov, za účelom riešenia špecifickej životnej situácie, v ktorej sa cudzinec ocitne počas jeho pobytu na Slovensku. Jednou z výhod tolerovaného pobytu je krátke časové obdobie, v rámci ktorého je policajný útvar schopný vystaviť cudzincovi doklad, keďže takýto doklad má formu obyčajného papieru A4. Naproti tomu, pobytové doklady cudzincov s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom majú formu plastových kariet, ktoré sú bezpochyby časovo náročnejšie na výrobu. V prípade dočasnej ochrany poskytovanej v situáciách hromadného prílivu vysídlencov z tretích krajín je žiaduce aby tento proces vydávania dokladov bol rýchly a efektívny, preto považujeme vystavovanie dokladov o tolerovanom pobyte s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ „na počkanie“ za príklad dobrej praxe. Na strane druhej by sme radi poukázali na to, že tolerovaný pobyt je udeľovaný naozaj len v špecifických prípadoch na preklenutie určitej životnej situácie cudzinca, o čom okrem iného svedčí aj samotný fakt, že tento typ pobytu sa udeľuje najviac na 180 dní s možnosťou predĺženia. Oproti prechodnému/trvalému pobytu sa teda jedná o  menej stabilnú formu legálneho pobytu na území Slovenska. Z dikcie jednotlivých ustanovení zákona o pobyte cudzincov upravujúcich inštitút tolerovaného pobytu je zrejmé, že ani zákonodarca neočakával, že sa bude tento typ pobytu poskytovať aj tým cudzincom, ktorí sa budú legálne zdržiavať na území Slovenskej republiky dlhšiu dobu. Považujeme preto za potrebné tomu prispôsobiť aj typ pobytu, ktorý je udeľovaný odídencom. V súlade bodom C.4 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 185 zo 16. marca 2022 k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2022/382 zo 4. marca 2022 sa dočasné útočisko aktuálne poskytuje do 4. marca 2023, pričom poskytovanie dočasného útočiska sa automaticky predlžuje o 6 mesiacov, najdlhšie o jeden rok, pokiaľ Rada Európskej únie nerozhodne inak. Podľa aktuálneho politicko-vojenského vývoja na Ukrajine sa môžeme domnievať, že poskytovanie dočasného útočiska bude potrebné predĺžiť aj po 4. marci 2023, aj keď samozrejme to bude závisieť na vývoji vojenského konfliktu a možnosti vysídlencov bezpečného a trvalého návratu na Ukrajinu. V súlade s aktuálnou dĺžkou obdobia, na ktoré je poskytované dočasné útočisko považujeme za nutné prispôsobiť aj typ pobytu, ktorý je odídencom na území Slovenskej republiky udeľovaný. Z tohto dôvodu preto navrhujeme, aby za vopred zákonom jasne stanovených podmienok bolo umožnené tým odídencom a odídenkyniam, ktorí prejavia opodstatnený záujem, zmeniť si tolerovaný pobyt na pobyt prechodný. Takáto zmena typu pobytu by mala byť v prípade osôb s poskytnutým dočasným útočiskom oproti štandardnému konaniu o udelenie prechodného pobytu zjednodušená a v zásade len formálna. Administratívne nenáročný proces zmeny tolerovaného pobytu na prechodný pobyt navrhujeme aj v záujme predchádzanie prípadného návalu na jednotlivé policajné útvary, podobného tomu, aké zažívali tieto útvary v prvých týždňoch poskytovania dočasného útočiska. V súčasnej dobe je doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ kľúčovým dokladom pre odídencov, ktorým preukazujú nie len oprávnenosť svojho pobytu na území Slovenskej republiky, ale sa preukazujú ním aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri uzatváraní pracovného pomeru, pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc, resp. o dávky v hmotnej núdzi, nástupe do vzdelávacích zariadení a v ďalších životných situáciách. Ako už však bolo spomenuté, doklad o udelení tolerovaného pobytu s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ je len obyčajným papierom A4, ktorý môže byť častým používaním veľmi ľahko poškodený, alebo zničený. Odídenci, ktorí sa rozhodli na území Slovenska zotrvať dlhšiu dobu, avšak sa zároveň stále nemôžu z dôvodu prebiehajúceho vojnového konfliktu vrátiť na Ukrajinu, by vďaka prechodnému pobytu získali plastovú rezidenčnú kartu. Plastová karta spĺňa podmienky vyššej odolnosti oproti obyčajnému papieru a jej častým a najmä dlhodobým používaním nedochádza k tak rýchlemu opotrebovaniu. Okrem toho je dôležité podotknúť, že získaním prechodného pobytu by odídenci vďaka čipu integrovaného v pobytovej karte získali možnosť elektronickej komunikácie so štátnymi úradmi. Sme presvedčení, že pre odídencov, ktorí sú už na Slovensku nejakú dobu, prešli si iniciačnými krokmi integrácie, uvažujú o trvalejšom usadení sa na území Slovenskej republiky a zároveň sa stále nemôžu natrvalo vrátiť do svojej krajiny pôvodu, prestavuje prechodný pobyt vhodnejší a najmä stabilnejší právny status, vďaka ktorému by sa zvýšili ich šance na plnohodnotnú integráciu do slovenskej spoločnosti. Navrhovaná legislatívna zmena vychádza z policy paperu „Integrácia ľudí z Ukrajiny – návrhy riešení“ publikovaného v máji 2022, na ktorého príprave sa podieľalo 5 mimovládnych organizácii (Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, Človek v ohrození, Liga za ľudské práva a Mareena). Táto analýza obsahuje 70 odporúčaní v 12tich hlavných oblastiach, ktoré je potrebné realizovať pre úspešnú integráciu ľudí z Ukrajiny. 2. Okrem toho navrhujeme, aby pripravovaná novela zákona o pobyte cudzincov spolu s novelou zákona o službách zamestnanosti flexibilnejšie upravila zmenu druhu pobytu z dočasného útočiska na prechodný pobyt v prípade pracujúcich osôb. Podľa aktuálnej právnej úpravy má odídenec priamy prístup na pracovný trh bez potreby posúdenia situácie na trhu práce, bez pracovného povolenia. Ak sa odídenec zamestná a následne by chcel svoj pobyt zmeniť na prechodný pobyt na účel zamestnania, je právna úprava však málo flexibilná. Postup vyžaduje súhlas úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s obsadením voľného pracovného miesta cudzincom z tretej krajiny, a pracovná pozícia sa chápe ako novovytvorené pracovné miesto, ktoré treba pred obsadením oznámiť na úrad práce. V realite však nejde o novovytvorené pracovné miesto, ani o neobsadenú pracovnú pozíciu, nakoľko obaja účastníci právneho vzťahu, aj zamestnanec aj zamestnávateľ, majú záujem v pracovnom pomere alebo inom pracovnoprávnom vzťahu zotrvať. Navrhujeme, aby v prípade odídencov zmena z dočasného útočiska na prechodný pobyt na účel zamestnania bola jednoduchšia a nevyžadovala už ďalšie posúdenie situácie na trhu práce úradom práce. Osoby s postavením odídenca, ktoré sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, by mali byť zaradené do kategórie cudzincov, ktorí nepotrebujú pracovné povolenie, ani súhlas s obsadením voľnej pracovnej pozície (§23a 2 zákona o službách zamestnanosti), a to aj vtedy, ak prechádzajú z tolerovaného na iný druh pobytu, nakoľko už na uvedenej pracovnej pozícii pracujú. To znamená, že by im na zmenu druhu pobytu na prechodný stačilo preukázať, že ich zamestnanie trvá. Navrhujeme, aby zákon túto zmenu druhu pobytu u zamestnaných odídencov nepodmieňoval ohlásením voľného pracovného miesta zamestnávateľom ani posúdením možnosti obsadiť voľné pracovné miesto úradom práce, ale priamo umožnil zamestnávateľovi pokračovať v zamestnávaní takéhoto cudzinca. Vopred ďakujeme za zváženie týchto návrhov a ich rozpracovanie v pripravovanej novele. Ak by ste mali záujem, radi sa zúčastníme aj na ich detailnejšej príprave. S pozdravom JUDr. Miroslava Mittelmannová programová riaditeľka Liga za ľudské práva Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienky Ligy za ľudské práva k predbežnej informácii o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov V Bratislave dňa 14. 9. 2022 V reakcii na predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejnenú na portáli www.slov-lex.sk dňa 16.08.2022 si OZ Liga za ľudské práva, Račianska 80, 831 02 Bratislava dovoľuje podať nasledovné pripomienky: 1. Navrhujeme, aby jedným z cieľov pripravovanej novely zákona o pobyte cudzincov bola aj zmena typu tolerovaného pobytu na prechodný pobyt v prípade tých odídencov a odídenkýň, ktorí sa už zdržiavajú na území Slovenska dlhšiu dobu, vybudovali si za ten čas na Slovensko prvotné väzby, a zároveň neplánujú opustiť územie Slovenskej republiky v krátkom časovom horizonte. Účelom inštitútu dočasnej ochrany je v súlade so Smernicou Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 možnosť rýchleho a efektívneho riešenia hromadného prílevu alebo bezprostredne hroziaceho hromadného prílevu vysídlencov z tretích krajín, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny pôvodu a poskytnutie takýmto vysídlencom adekvátnu ochranu. V súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o azyle“) sa úspešným žiadateľom o poskytnutie dočasného útočiska vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“. Skutočnosť, že odídenci sa považujú za cudzincov, ktorým sa udelil tolerovaný pobyt ďalej výslovne potvrdzuje aj ustanovenie § 36 ods. 2 zákona o azyle. Tolerovaný pobyt v zmysle § 58 a násled. zákona o pobyte cudzincov je osobitným typom pobytu, ktorý sa udeľuje výnimočne na kratšie časové obdobie z presne zákonom stanovených dôvodov, za účelom riešenia špecifickej životnej situácie, v ktorej sa cudzinec ocitne počas jeho pobytu na Slovensku. Jednou z výhod tolerovaného pobytu je krátke časové obdobie, v rámci ktorého je policajný útvar schopný vystaviť cudzincovi doklad, keďže takýto doklad má formu obyčajného papieru A4. Naproti tomu, pobytové doklady cudzincov s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom majú formu plastových kariet, ktoré sú bezpochyby časovo náročnejšie na výrobu. V prípade dočasnej ochrany poskytovanej v situáciách hromadného prílivu vysídlencov z tretích krajín je žiaduce aby tento proces vydávania dokladov bol rýchly a efektívny, preto považujeme vystavovanie dokladov o tolerovanom pobyte s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ „na počkanie“ za príklad dobrej praxe. Na strane druhej by sme radi poukázali na to, že tolerovaný pobyt je udeľovaný naozaj len v špecifických prípadoch na preklenutie určitej životnej situácie cudzinca, o čom okrem iného svedčí aj samotný fakt, že tento typ pobytu sa udeľuje najviac na 180 dní s možnosťou predĺženia. Oproti prechodnému/trvalému pobytu sa teda jedná o  menej stabilnú formu legálneho pobytu na území Slovenska. Z dikcie jednotlivých ustanovení zákona o pobyte cudzincov upravujúcich inštitút tolerovaného pobytu je zrejmé, že ani zákonodarca neočakával, že sa bude tento typ pobytu poskytovať aj tým cudzincom, ktorí sa budú legálne zdržiavať na území Slovenskej republiky dlhšiu dobu. Považujeme preto za potrebné tomu prispôsobiť aj typ pobytu, ktorý je udeľovaný odídencom. V súlade bodom C.4 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 185 zo 16. marca 2022 k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2022/382 zo 4. marca 2022 sa dočasné útočisko aktuálne poskytuje do 4. marca 2023, pričom poskytovanie dočasného útočiska sa automaticky predlžuje o 6 mesiacov, najdlhšie o jeden rok, pokiaľ Rada Európskej únie nerozhodne inak. Podľa aktuálneho politicko-vojenského vývoja na Ukrajine sa môžeme domnievať, že poskytovanie dočasného útočiska bude potrebné predĺžiť aj po 4. marci 2023, aj keď samozrejme to bude závisieť na vývoji vojenského konfliktu a možnosti vysídlencov bezpečného a trvalého návratu na Ukrajinu. V súlade s aktuálnou dĺžkou obdobia, na ktoré je poskytované dočasné útočisko považujeme za nutné prispôsobiť aj typ pobytu, ktorý je odídencom na území Slovenskej republiky udeľovaný. Z tohto dôvodu preto navrhujeme, aby za vopred zákonom jasne stanovených podmienok bolo umožnené tým odídencom a odídenkyniam, ktorí prejavia opodstatnený záujem, zmeniť si tolerovaný pobyt na pobyt prechodný. Takáto zmena typu pobytu by mala byť v prípade osôb s poskytnutým dočasným útočiskom oproti štandardnému konaniu o udelenie prechodného pobytu zjednodušená a v zásade len formálna. Administratívne nenáročný proces zmeny tolerovaného pobytu na prechodný pobyt navrhujeme aj v záujme predchádzanie prípadného návalu na jednotlivé policajné útvary, podobného tomu, aké zažívali tieto útvary v prvých týždňoch poskytovania dočasného útočiska. V súčasnej dobe je doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ kľúčovým dokladom pre odídencov, ktorým preukazujú nie len oprávnenosť svojho pobytu na území Slovenskej republiky, ale sa preukazujú ním aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri uzatváraní pracovného pomeru, pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc, resp. o dávky v hmotnej núdzi, nástupe do vzdelávacích zariadení a v ďalších životných situáciách. Ako už však bolo spomenuté, doklad o udelení tolerovaného pobytu s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ je len obyčajným papierom A4, ktorý môže byť častým používaním veľmi ľahko poškodený, alebo zničený. Odídenci, ktorí sa rozhodli na území Slovenska zotrvať dlhšiu dobu, avšak sa zároveň stále nemôžu z dôvodu prebiehajúceho vojnového konfliktu vrátiť na Ukrajinu, by vďaka prechodnému pobytu získali plastovú rezidenčnú kartu. Plastová karta spĺňa podmienky vyššej odolnosti oproti obyčajnému papieru a jej častým a najmä dlhodobým používaním nedochádza k tak rýchlemu opotrebovaniu. Okrem toho je dôležité podotknúť, že získaním prechodného pobytu by odídenci vďaka čipu integrovaného v pobytovej karte získali možnosť elektronickej komunikácie so štátnymi úradmi. Sme presvedčení, že pre odídencov, ktorí sú už na Slovensku nejakú dobu, prešli si iniciačnými krokmi integrácie, uvažujú o trvalejšom usadení sa na území Slovenskej republiky a zároveň sa stále nemôžu natrvalo vrátiť do svojej krajiny pôvodu, prestavuje prechodný pobyt vhodnejší a najmä stabilnejší právny status, vďaka ktorému by sa zvýšili ich šance na plnohodnotnú integráciu do slovenskej spoločnosti. Navrhovaná legislatívna zmena vychádza z policy paperu „Integrácia ľudí z Ukrajiny – návrhy riešení“ publikovaného v máji 2022, na ktorého príprave sa podieľalo 5 mimovládnych organizácii (Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, Človek v ohrození, Liga za ľudské práva a Mareena). Táto analýza obsahuje 70 odporúčaní v 12tich hlavných oblastiach, ktoré je potrebné realizovať pre úspešnú integráciu ľudí z Ukrajiny. 2. Okrem toho navrhujeme, aby pripravovaná novela zákona o pobyte cudzincov spolu s novelou zákona o službách zamestnanosti flexibilnejšie upravila zmenu druhu pobytu z dočasného útočiska na prechodný pobyt v prípade pracujúcich osôb. Podľa aktuálnej právnej úpravy má odídenec priamy prístup na pracovný trh bez potreby posúdenia situácie na trhu práce, bez pracovného povolenia. Ak sa odídenec zamestná a následne by chcel svoj pobyt zmeniť na prechodný pobyt na účel zamestnania, je právna úprava však málo flexibilná. Postup vyžaduje súhlas úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s obsadením voľného pracovného miesta cudzincom z tretej krajiny, a pracovná pozícia sa chápe ako novovytvorené pracovné miesto, ktoré treba pred obsadením oznámiť na úrad práce. V realite však nejde o novovytvorené pracovné miesto, ani o neobsadenú pracovnú pozíciu, nakoľko obaja účastníci právneho vzťahu, aj zamestnanec aj zamestnávateľ, majú záujem v pracovnom pomere alebo inom pracovnoprávnom vzťahu zotrvať. Navrhujeme, aby v prípade odídencov zmena z dočasného útočiska na prechodný pobyt na účel zamestnania bola jednoduchšia a nevyžadovala už ďalšie posúdenie situácie na trhu práce úradom práce. Osoby s postavením odídenca, ktoré sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, by mali byť zaradené do kategórie cudzincov, ktorí nepotrebujú pracovné povolenie, ani súhlas s obsadením voľnej pracovnej pozície (§23a 2 zákona o službách zamestnanosti), a to aj vtedy, ak prechádzajú z tolerovaného na iný druh pobytu, nakoľko už na uvedenej pracovnej pozícii pracujú. To znamená, že by im na zmenu druhu pobytu na prechodný stačilo preukázať, že ich zamestnanie trvá. Navrhujeme, aby zákon túto zmenu druhu pobytu u zamestnaných odídencov nepodmieňoval ohlásením voľného pracovného miesta zamestnávateľom ani posúdením možnosti obsadiť voľné pracovné miesto úradom práce, ale priamo umožnil zamestnávateľovi pokračovať v zamestnávaní takéhoto cudzinca. Vopred ďakujeme za zváženie týchto návrhov a ich rozpracovanie v pripravovanej novele. Ak by ste mali záujem, radi sa zúčastníme aj na ich detailnejšej príprave. S pozdravom JUDr. Miroslava Mittelmannová programová riaditeľka Liga za ľudské práva Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) bez návrhu Odoslaná Detail