PI/2022/182 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnené niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 1. K inštitútu „nezákonne umiestnený odpad“: Návrh: V zákone o odpadoch zadefinovať pojem, najmä rozsah, kedy možno hovoriť o nezákonne umiestnenom odpade, aby bolo zrejmé, kedy postupovať v zmysle zákona o odpadoch a začínať konanie s celým administratívnym procesom. Odôvodnenie: V mnohých prípadoch vlastníci nahlasujú ako nezákonne umiestnený odpad bežne znečistenie (nafúkaný drobný odpad), vyčistenie ktorých by malo byť zabezpečované v rámci základných povinností vlastníka. Presnejším zadefinovaním pojmu sa zníži administratívna záťaž úradov spojená s riešením nezákonne umiestneného odpadu. 2. § 15 i. k ods. 9 Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby a) zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu, b) zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu32) alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu,33) alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak nezistí osobu podľa písmena a). Návrh: Zadefinovať ďalšie podporné opatrenia, ktoré by mal vlastník urobiť (aspoň 1 z nich), napr. oplotenie, ak je to možné, umiestnenie kamerových systémov či fotopasce, umiestnenie označenia zákazu vyhadzovania odpadu či označenie súkromného vlastníctva, pravidelná údržba a obhliadky, ktoré by boli zároveň mohli byť poľahčujúcim podkladom pri rozhodnutí, že vlastník vykonal opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti. V prípade, že vlastník neurobil ani jedno z opatrení, nemal by byť vylúčený zo zodpovednosti za vyzbieranie/zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie zákona vlastníka robí úplne pasívnym, vlastníkovi neukladá takmer žiadne povinnosti aby prispel aspoň snahou a minimalizoval riziko vytvárania nelegálnych skládok. ii. k ods. 14 Návrh: V prípadoch uvedených v odsekoch 7, 12 a 19 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť vyzbieranie, zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že vyzbieranie, zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady a) vlastník pozemku vo veci vyzbierania odpadu, ktorý nachystá na verejnú dostupnú komunikácia za účelom zhodnotenie/zneškodnenia, b) obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, vo veci zhodnotenia a zneškodnenia, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, c) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, vo veci zhodnotenia a zneškodnenia, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v písmene b), d) držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom ak ide o 1. komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, použije sa ustanovenie odseku 13, 2. iné ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa tohto zákona. Odôvodnenie: Zákon o odpadoch ukladá povinnosť zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu. Avšak chýba zodpovednosť za fyzické vyzbieranie odpadu a jeho nachystanie na odvoz. Ak je vlastník známy, a nebola zistená osoba za nezákonne umiestneného odpadu, aj s ohľadom na vlastnícke práva a povinnosti, by mal vlastník pozemku niesť určitú spoluúčasť. Zákon o odpadoch nezabezpečuje povinnej osobe za zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu vstup na súkromné pozemky ani povinnosť vlastníka strpieť tento vstup, príp. zniesť škody, ktoré môžu byť pri vstupe či vyzbieraní odpadov na pozemok spôsobené. Spoluúčasť vlastníka bude zároveň aj motivačným nástrojom robiť opatrenia a viac si sledovať pozemky vo svojom vlastníctve, robiť ich pravidelnú údržbu. Zákon o odpadoch môže príp. zadefinovať pozemky, ktorých sa uvedené netýka (napr. pozemky vo vlastníctve štátu). Tiež musí byť upravená povinnosť strpieť vstup na pozemok a ochrániť zodpovednosť za prípadné škody. Ak sa na odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu použijú vozidlá, ktoré narušia terén, príp. spôsobia nejaké iné poškodenia, musí ich vlastník strpieť. iii. k ods. 18 Návrh: Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa odsekov 3 až 17 neuplatní; obec je povinná o tom informovať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 7 pracovných dní. Odôvodnenie: 3 pracovné dni sú krátka doba, navrhujeme aspoň 7 pracovných dní. Bližšie špecifikovať aj spôsob informovania, napr. či je postačujúce informovanie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Odoslaná Detail
APOH (Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve - APOH) Pripomienky APOH k Predbežnej informácii k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. V rámci znižovania byrokratickej záťaže navrhujeme zrušiť ustanovenie § 16 ods. 12 písm. a) bod 1zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správy o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber sú podľa ustanovenie § 16 ods. 12 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zasielané adresátom raz ročne, čo podľa nášho názoru postačuje. V prípade ponechania ustanovenia § 16 ods. 12 písm. a) bod 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnosti, navrhujeme zrušiť ustanovenie § 16 ods. 12 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, nakoľko ide iba o ročný súčet štvrťročných údajov, ktoré sú adresátom podľa bodu 1. uvedeného ustanovenia už raz zaslané a to štvrťročne. 2. V rámci znižovania byrokratickej záťaže navrhujeme zrušiť ustanovenie § 81 ods. 27 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne zrušiť § 3a ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky MŽPSR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie je formalistické a zbytočne zvyšuje byrokraciu podnikateľským subjektom. Využitie vytriedených zložiek treba ponechať na trh. Ak chce zákonodarca zvýšiť používanie recyklovaných materiálov, nech prijme také opatrenia na trhu využitia recyklovaných materiálov, ktoré ich spravia konkurencieschopnými s primárnymi materiálmi. Zároveň nech prijme dlho sľubovanú ekomoduláciu, ktorá prinúti výrobcov vyrábať dlhodobo udržateľné, recyklovateľné výrobky a obaly. 3. Navrhujeme posunúť účinnosť § 103 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 01.01.2024, nakoľko Informačný systém odpadového hospodárstva nie je pripravený od 01.01.2023 zabezpečiť vykonávanie evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Odoslaná Detail