PI/2022/170 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne pri vyhodnotení technického stavu vodovodnej siete a následnom plánovaní obnovy je postup založený na multikriteriálnom vyhodnotení zvolených parametrov. Do hodnotiacej Metodiky vstupujú konkrétne technické ukazovatele, kde každý ukazovateľ má svoju priradenú váhu podľa jeho významu pre technický stav siete. Presný návrh metodiky a spôsoby, ktorými sa vyhodnocuje technický stav sietí, je však vždy na konkrétnych potrebách vlastníka a prevádzkovateľa. Na základe skúseností z praxe by sa mali používať na posúdenie minimálne tieto ukazovatele : • zvyšková životnosť daná kombináciou materiálu a veku siete; • poruchovosť; • úniky vody; podiel nefakturovanej vody • stavebný stav. Ďalšie ukazovatele sú pridávané vždy podľa miestnych skúseností a priorít. Do úvahy prichádza napr. inkrustácia, význam rad, prevádzkové riziká, náročnosť vykonávania opráv, riziková analýza vykonaná v modeli siete, preťaženie atď. Porovnanie skóre potenciálnych investícií by malo následne byť verifikované objektívnejším spôsobom. Cieľom je identifikácia najslabších miest potrubia. Podľa skúseností ako aj publikovaných analýz vek potrubia neurčuje nevyhnutne stav pričom veľký podiel potrubia sa vymieňa predčasne. Ďalšou analýzou je dôležité získať informácie dôležité pre správne rozhodovanie a rozdeľovanie plánovaných investícií : • Podrobnú správu o únikoch na potrubí, s odhadom rozsahu úniku • Presné určenie polohy úniku • Vytvorenie mapových podkladov na doplnenie dát Určovanie rizikovosti VHI výlučne pomocou štatistík nie je najlepšie resp. optimálne riešenie. Plány obnov potrubnej siete by mali byť podložené nazbieranými dátami priamo z terénu, nie len na základe samotných, do značnej miery subjektívnych hodnotení vstupujúcich do analýz. Informácie dôležité pre správne rozhodovanie a rozdeľovanie plánovaných investícií sú primárne Presná analýza stavu stien potrubia, vrátane odhalenia sedimentácie, korózie, inkrustácia alebo poškodených vystužovacích drôtov (betónové potrubie), ovalita Výsledok efektívnejšie investovanie finančných zdrojov do projektov ktoré na základe analýz a následnej verifikácie výsledkov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme pri výpočte celkového stavu potrubia, z ktorého vychádza potreba jeho obnovy priradiť vyššiu váhu parametru poruchovosti. Takisto navrhujeme pri plánovaní obnovy brať do úvahy priame diagnostické metódy, ktoré presnejšie vystihujú potrebu obnovy ako matematický výpočet založený na štatistických údajoch. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti: Všeobecne pri vyhodnotení technického stavu vodovodnej siete a následnom plánovaní obnovy je postup založený na multikriteriálnom vyhodnotení zvolených parametrov. Do hodnotiacej Metodiky vstupujú konkrétne technické ukazovatele, kde každý ukazovateľ má svoju priradenú váhu podľa jeho významu pre technický stav siete. Presný návrh metodiky a spôsoby, ktorými sa vyhodnocuje technický stav sietí, je však vždy na konkrétnych potrebách vlastníka a prevádzkovateľa. Na základe skúseností z praxe by sa mali používať na posúdenie minimálne tieto ukazovatele : • zvyšková životnosť daná kombináciou materiálu a veku siete; • poruchovosť; • úniky vody; podiel nefakturovanej vody • stavebný stav. Ďalšie ukazovatele sú pridávané vždy podľa miestnych skúseností a priorít. Do úvahy prichádza napr. inkrustácia, význam rad, prevádzkové riziká, náročnosť vykonávania opráv, riziková analýza vykonaná v modeli siete, preťaženie atď. Porovnanie skóre potenciálnych investícií by malo následne byť verifikované objektívnejším spôsobom. Cieľom je identifikácia najslabších miest potrubia. Podľa skúseností ako aj publikovaných analýz vek potrubia neurčuje nevyhnutne stav pričom veľký podiel potrubia sa vymieňa predčasne. Ďalšou analýzou je dôležité získať informácie dôležité pre správne rozhodovanie a rozdeľovanie plánovaných investícií : • Podrobnú správu o únikoch na potrubí, s odhadom rozsahu úniku • Presné určenie polohy úniku • Vytvorenie mapových podkladov na doplnenie dát Určovanie rizikovosti VHI výlučne pomocou štatistík nie je najlepšie resp. optimálne riešenie. Plány obnov potrubnej siete by mali byť podložené nazbieranými dátami priamo z terénu, nie len na základe samotných, do značnej miery subjektívnych hodnotení vstupujúcich do analýz. Informácie dôležité pre správne rozhodovanie a rozdeľovanie plánovaných investícií sú primárne Presná analýza stavu stien potrubia, vrátane odhalenia sedimentácie, korózie, inkrustácia alebo poškodených vystužovacích drôtov (betónové potrubie), ovalita Výsledok efektívnejšie investovanie finančných zdrojov do projektov ktoré na základe analýz a následnej verifikácie výsledkov. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme zapracovať do metodiky výpočtu stavu potrubia a následne jeho zaradenia do kategórie rôzne váhy pre jednotlivé parametre, a to najmä prisúdiť vyššiu váhu poruchovosti. Navrhujem takisto uvažovať s možnosťou využitia diagnostických nástrojov pri samotnom plánovaní obnovy, nakoľko tieto dávajú objektívnejšiu informáciu o technickom stave potrubí ako matematický vzorec vychádzajúci zo štatistických ukazovateľov. Odoslaná Detail