PI/2022/163 Predbežná informácia k návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšovanie dostupnosti elektronických služieb pri riešení vybraných životných situácií

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) K materiálu ako k celku: Upozorňujeme, že je nevyhnutné, aby bol v rámci návrhu predmetného zákona zabezpečený súlad s požiadavkami ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že z predbežnej informácie vyplýva okrem iného aj to, že bude dochádzať k výmene údajov vo verejnej správe, k proaktívnej komunikácii s občanom, kde bude dochádzať k automatizácii procesov, a tiež, že tok dát má prebiehať prostredníctvom spoločného modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, v rámci ktorého budú všetky orgány verejnej moci schopné dáta posielať a následne aj prijímať v požadovanej kvalite, ako aj v nadväznosti na už bežiace projekty súvisiace s technickým riešením v rámci MIRRI SR, považujeme za potrebné upozorniť na nasledovné. Je potrebné, aby bol v rámci návrhu predmetného zákona zabezpečený súlad s požiadavkami ochrany osobných údajov, ktoré sú kladené Nariadením, a to najmä, aby boli dodržiavané zásady ochrany osobných údajov v zmysle čl. 5 Nariadenia. Pokiaľ ide o právny základ spracúvania osobných údajov, aby tento zodpovedal požiadavkám na kvalitu právneho predpisu upravujúceho spracovateľskú operáciu v zmysle čl. 6 ods. 3 Nariadenia. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že ak sa majú orgány verejnej moci zaviazať komunikovať určitým spôsobom a zdieľať údaje, je potrebné okrem vyššie spomínaných požiadaviek tiež povinnosti týchto subjektov riadne upraviť v každom z dotknutých osobitných predpisov, ktoré v danej oblasti upravujú spracúvanie. Tiež musia byť jednoznačne určené zodpovednostné vzťahy ako aj účely, pre ktoré k spracúvaniu dochádza. Zároveň, v neposlednom rade, je potrebné dbať aj na bezpečnosť, a tiež spracúvať len údaje, ktoré sú nevyhnutné a primerané. V danom kontexte úrad očakáva predloženie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov a predbežnú konzultáciu v súlade s požiadavkami čl. 35 a čl. 36 Nariadenia. Upozorňujeme, že predbežná konzultácia sa musí uskutočniť pred začiatkom spracúvania osobných údajov v navrhovanom informačnom systéme verejnej správy. Odoslaná Detail