PI/2022/153 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a podrobnosti určenia, či verejné prostriedky postačujú na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Zásadná pripomienka: Pre celkovú transparentnosť procesu kategorizácie považujeme za potrebné zakotviť povinnosť MZ zverejňovať v pravidelných intervaloch informácie o stave čerpania prostriedkov z rozpočtu na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Zároveň, spôsob a podrobnosti určenia, či verejné prostriedky postačujú na úhradu je potrebné definovať na základe objektívnych a merateľných kritérií tak, aby sa predchádzalo arbitrárnemu a netransparentnému zamietaniu kategorizačných žiadostí na základe §90 zákona bez akéhokoľvek bližšieho zdôvodnenia. Z dôvodu predvídateľnosti podnikateľského prostredia by bolo vhodné, aby na základe jasne definovaných kritérií Žiadateľ už v čase podania kategorizačnej žiadosti vedel, za akých cenových podmienok v jeho žiadosti budú v zmysle §90 zákona prostriedky v rozpočte postačovať na úhradu lieku, zdravotníckej pomôcky, resp. dietetickej potraviny, ktoré sú predmetom žiadosti a na základe toho vedel cenové podmienky v žiadosti už v čase jej podania nastaviť. Situácie, kde Žiadateľ zistí, že cenové podmienky v jeho žiadosti nespĺňajú kritériá podľa §90 až v prvostupňovom rozhodnutí, je z hľadiska predvídateľnosti rozhodovania nevyhnutné eliminovať. Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Bez návrhov Odoslaná Detail