PI/2022/132 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Podnet č. 1: Z hľadiska cieľov uvádzaných v predbežnej informácii k návrhu novely zákona máme záujem spolupracovať na formulovaní novely zákona, ako aj na uskutočnení a zúčastnení na prípadných osobných konzultáciách k návrhu novely zákona. Zároveň navrhujeme, aby návrh zákona obsahoval aj ustanovenia, ktoré by jednoznačne vytvorili právnu istotu v postavení a uplatňovaní všeobecne dobrovoľných STN a TNI vo vzťahu k všeobecne záväzným právnym predpisom a tým zabezpečili aj nadväznú právnu istotu v postavení a uplatňovaní iných technických špecifikácii, ktoré nie sú technickými normami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1025/2012“) a zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 60/2018 Z. z.“). Odôvodnenie: V aplikačnej praxi často dochádza k protichodným názorom o postavení a uplatňovaní STN a TNI z hľadiska ich záväznosti, vzhľadom k tomu, že vo všeobecnosti je ich dodržiavanie dobrovoľné, čo je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 aj so zákonom č. 60/2018 Z. z. Tieto protichodné názory často spôsobujú rôzne formy prekážok napr. v procesoch projektovania (návrhu) a realizácie technických riešení a ich následnom posudzovaní zodpovednými orgánmi a inštitúciami. Uvedené prekážky následne spôsobujú prieťahy v rôznych konaniach, čo vytvára zvýšenú administratívnu záťaž pre podnikateľské prostredie a často je priestorom pre bránenie konkurencieschopnosti a môže vytvárať aj nerovné podmienky na trhu (klientelizmus). V prostredí vyspelých krajín sa v aplikačnej praxi okrem technických riešení uvádzaných v technických špecifikáciách (normách) uplatňujú aj aktuálne technické riešenia uvádzané v iných technických špecifikáciách, ako sú normy, keďže normy takéto technické riešenia nemusia obsahovať vzhľadom na najaktuálnejší stav techniky. Takéto iné technické špecifikácie sú napr. dokumenty NFPA, dokumenty ASFP, dokumenty VDS a dokumenty ATN® a iné, ktoré nevydávajú oficiálne národné normalizačné orgány (NNO), ale sú vytvárané a vydávané uznanými odborníkmi profesijných združení v danej oblasti. Na Slovensku je aplikačná prax v uplatňovaní iných technických špecifikácií, ako sú STN a TNI, limitovaná zaužívaným a nesprávnym názorom, že dodržiavanie STN a TNI je všeobecne povinné. Vyplýva to z neznalosti legislatívy v oblasti normalizácie, ale niekedy je to aj účelový prístup konkrétnych osôb z hľadiska alibizmu alebo presadzovania svojho názoru a presadzovania osobitých záujmov. Náš legislatívny systém už v súčasnosti umožňuje uplatňovanie postupov a spôsobov aj podľa iných technických špecifikácií, ako sú STN a TNI, čoho dôkazom je napr. ustanovenie § 38 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 124/2006 z. z., ustanovenie § 78 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z., ustanovenie § 53 vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Toto konštatovala aj správa, ktorá bola prednesená na zasadnutí Rady pre technickú normalizáciu, ako poradného orgánu predsedníčky ÚNMS SR dňa 6.4. 2022. Bolo by preto žiaduce, aby vyššie uvedené ustanovenia právnych predpisov, ktoré umožňujú použiť postupy a spôsoby aj podľa iných technických špecifikácií, ako sú STN alebo TNI, neboli uvádzané len v niektorých právnych predpisoch a ešte aj rôzne formulované. Malo by sa dôjsť k vytvoreniu jednotne formulovaného všeobecného ustanovenia v návrhu novely zákona č. 60/2018 Z. z., ktoré by sa vzťahovalo na všetky všeobecne záväzné právne predpisy obsahujúce požiadavky, ktoré je možné plniť použitím postupov a spôsobov uvedených v STN, TNI alebo v iných technických špecifikáciách. Príklad všeobecného ustanovenia: „(1) Požiadavky, ktorých plnenie sa požaduje vo všeobecne záväznom právnom predpise odkazom na dobrovoľnú slovenskú technickú normu (STN) alebo dobrovoľnú technickú normalizačnú informáciu (TNI) sa považujú za splnené použitím postupov a spôsobov podľa platnej STN, TNI, bez ďalšieho preukazovania. (2) Za splnenie požiadaviek podľa odseku 1 sa považuje aj použitie postupov a spôsobov podľa inej technickej špecifikácie ako je STN, TNI s preukázaním rovnakej alebo vyššej úrovne vhodnosti iného postupu a spôsobu; úroveň vhodnosti preukazuje ten, kto ho použije.“. Odoslaná Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Podnet č. 2 Podporujeme avizovanú možnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky poveriť právnickú osobu vykonávaním niektorých činností v oblasti technickej normalizácie. Vytvorenie samostatného slovenského národného normalizačného orgánu bude dostatočnou zárukou nezávislosti technickej normalizácie, ako aj rôznych možností finančného zabezpečenia jeho chodu. Navrhujeme zároveň rozdiskutovať možnosť zriadenia tzv. Centier technickej normalizácie po vzore Českej republiky, ako inštitúcií sústreďujúcich odborných spracovateľov normalizačných úloh v danej technickej oblasti. Rovnako považujeme za potrebné prediskutovať potrebu legislatívneho ukotvenia týchto centier. Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Odoslaná Detail