PI/2022/127 P R E D B E Ž N Á I N F O R M Á C I A k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pri navrhovanom zvýšení súm stráveného, bude minimálna hodnota gastrolístka 4,80 €. Za túto hodnotu nemožno zakúpiť plnohodnotný teplý obed, nakoľko ceny obeda začínajú spravidla od sumy 5,50 €, a v mestách ide o omnoho vyššiu sumu. Aby sme sa priblížili k reálnym cenám obedov, cenám obedov porovnateľných v okolitých krajinách odporúčam upraviť §8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách a doplniť slovo "NAJMENEJ". Výška stravného by sa mala upraviť "predvítateľne" tak, aby sa nezvyšovala administratívna záťaž zamestávateľov s neustálym sledovaním zmeny jeho výšky a úpravou plánovaných nákladov. § 8 ods. 1 Zvyšovanie súm stravného a súm základnej náhrady Sumy stravného pre časové pásma podľa § 5 ods. 1 a 2 a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 7 ods. 1 a 2 zvyšuje ministerstvo opatrením na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Zvýšenie súm sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy náhrad sa zvýšia NAJEMENEJ o percento príslušného rozdielu. Kumulatívny index cien za príslušný kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčin koeficientov medzimesačných indexov a hodnoty základne. Hodnota základne, za ktorú sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého bola naposledy opatrením podľa § 5 ods. 2 a § 7 ods. 2 zvýšená suma náhrad, je 100 %. Zvýšené sumy náhrad podľa prvej vety patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. Odoslaná Detail