PI/2021/87 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) II./ V nadväznosti na podnet I. vyššie uvedený v záujme komplexnosti jeho riešenia, predkladáme MZ SR ako orgánu oprávnenému na vydanie všeobecne záväzného právny predpisu podľa § 30 ods. 4 zákona aj podnet na vykonanie legislatívnej úpravy Vyhlášky MZ SR č. 158/2010 Z.z. o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok (ďalej len „vyhláška“) v zmysle nasledovného: 1. § 1 sa dopĺňa odsekom 3 v znení: „(3) Ak sa kniha omamných látok a evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok vedie elektronickou formou: a) vlastnoručný podpis sa nahrádza kvalifikovaným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka, b) odtlačok pečiatky sa nahrádza údajmi o názve a adrese držiteľa povolenia. 2. V § 3 ods. 3 sa slová „lekársky predpis alebo objednávka“ nahrádzajú slovami „dispenzačný záznam“ Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 1) § 120 ods. 12 Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3. V bode 6 časti Ďalšie strany PRÍL. 1 sa slová „prepisovacím (guľôčkovým) perom“ nahrádzajú slovom „písmom“. 4. V bode 3 časti Prenos údajov PRÍL. 1 sa slová „prepisovacím (guľôčkovým) perom červenou farbou“ nahrádzajú slovami „červeným písmom“. 5. V bode 1 časti Technické údaje o knihe PRÍL. 1 sa za slovo „knihy“ vkladajú slová „vedenej listinnou formou“. 6. V bode 3 časti Ostatné strany PRÍL. 2 sa vypúšťajú slová „prepisovacím (guľôčkovým) perom;“. 7. V bode 4 časti Ostatné strany PRÍL. 2 sa slovo „perom“ nahrádza slovom „písmom“. 8. V bode 3 časti Prenos údajov PRÍL. 2 sa slová „prepisovacím (guľôčkovým) perom červenou farbou“ nahrádzajú slovami „červeným písmom“. 9. V PRÍL. 2 sa za slová „Technické údaje o knihe“ dopĺňajú slová „vedenej listinnou formou“ Odôvodnenie: Spoločné odôvodnenie Časti II. bod 1 až bod 9: Doterajšie znenie vyhlášky sa prispôsobuje alternatíve vedenia knihy omamných látok a evidencie dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok elektronickou formou. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) III./ Nezávisle od navrhovanej úpravy zákona a vyhlášky navrhujeme v ďalšom legislatívnom procese aj nasledovnú úpravu zákony č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. § 120 ods. 8 znie: „(8) Pri výdaji humánnych a veterinárnych liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropných látok II. skupiny sa evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok vykonáva podľa osobitného predpisu. 83ab)“ Odôvodnenie: Zosúlaďuje sa znenie § 120 ods. 8 zákona s platným znením Zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a na jeho základe vydaným znením Vyhlášky MZ SR č. 158/2010 Z.z. o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) I./ V § 30 ods. 1 zákona sa na konci dopĺňajú slová: „Držiteľ povolenia vedie knihu omamných látok a evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok elektronickou formou alebo listinnou formou.“ Odôvodnenie: Vývoji v oblasti elektronizácie zdravotníctva odôvodňuje prispôsobenie takmer 12 rokov nemenenej právnej úpravy vedenia knihy omamných látok a evidencie dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok tak, že popri doterajšej forme vedenia knihy omamných látok v listinnej forme sa umožňuje jej vedenie aj elektronickou formou ako alternatívou k listinnej forme. Odoslaná Detail