PI/2021/81 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2020 Z. z. z 11. decembra 2020, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Správa štátnych hmotných rezerv SR navrhuje doplniť vyhlášku Ministerstva financií SR č. 441/2020 Z. z. o normy strát minerálnych olejov, spôsob ich výpočtu a zisťovania v prípade dlhodobého skladovania Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe požiadaviek ÚOŠS udržiava v rámci hmotných rezerv zásoby minerálnych olejov. Tieto sú skladované v daňových skladoch minerálnych olejov, ich dostupnosť a kvalita sú pravidelne sledované a povinnosťou ochraňovateľa je udržiavať ich pripravenosť na okamžité použitie pre prípad potreby. Zásoby minerálnych olejov sú skladované 4 – 5 rokov, pričom počas skladovania sa okrem odberu vzoriek so zásobami nemanipuluje, účtovný a evidenčný stav zásob sa nemení. Po uplynutí lehoty skladovania sú zásoby obmenené, t. z. skladované staré zásoby sú vyskladnené a naskladnené sú nové zásoby. Až pri tomto fyzickom vyskladnení - vyčerpaní jednotlivých nádrží je možné skutočne určiť množstvo strát minerálnych olejov, ktoré vznikli v dôsledku ich fyzikálno-chemických vlastností pri ich dlhodobom skladovaní. Rovnakým spôsobom sú dlhodobo skladované a následne obmieňané aj núdzové zásoby ropných výrobkov vo vlastníctve Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktorá je povinná podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udržiavať núdzové zásoby v množstve zodpovedajúcom minimálne 90 dňom priemerného denného čistého dovozu ropy a ropných výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok. V zmysle aktuálneho znenia vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2020 Z. z. z 11. decembra 2020, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu (ďalej len „vyhláška“) podľa § 2 ods. 3 je základom pre výpočet straty vzniknutej pri skladovaní účtovný stav zásob v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, pričom skladovaciu stratu možno zúčtovať len do skutočnej straty, ktorá vzniká v zásobách skladovaného minerálneho oleja. Každomesačné zisťovanie a zúčtovanie strát pri dlhodobom skladovaní minerálnych olejov nie je vhodné ani žiaduce, nakoľko by sa jednalo len o teoretické straty, ktoré by nezodpovedali skutočnosti. Pre účely § 2 ods. 3 vyhlášky je možné v prípade dlhodobého skladovania určiť skutočnú výšku strát až po jeho skončení, t. z. fyzickým vyskladnením zásob. Z vyššie uvedených dôvodov a poznatkov vyplývajúcich z praxe navrhujeme doplniť vyhlášku aj o problematiku dlhodobo skladovaných minerálnych olejov s možnosťou určenia strát až pri ich skutočnom fyzickom vyskladnení. V prípade uskutočnenia konzultácií k predmetnému návrhu novely vyhlášky zo strany Ministerstva financií SR by sa na nich zástupcovia Správy štátnych hmotných rezerv SR radi zúčastnili. Odoslaná Detail
EOSA (Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov) Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov navrhuje doplniť do predmetnej vyhlášky výpočet normy strát a spôsob ich zisťovania v prípade dlhodobého skladovania minerálnych olejov. Aktuálne znenie vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2020 Z. z. z 11. decembra 2020, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu (ďalej len „vyhláška“) je zamerané predovšetkým na skladovanie a prepravu minerálnych olejov v rámci bežnej obchodnej činnosti dodávateľov a distribútorov minerálnych olejov. V dôsledku toho podľa § 2 ods. 3 vyhlášky je základom pre výpočet straty vzniknutej pri skladovaní účtovný stav zásob v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, pričom skladovaciu stratu možno zúčtovať len do skutočnej straty, ktorá vzniká v zásobách skladovaného minerálneho oleja. Takýto spôsob každomesačného určovania a zúčtovania strát pri skladovaní minerálnych olejov však nie je vhodný pre dlhodobé skladovanie minerálnych olejov, najmä v súvislosti so skladovaním núdzových zásob ropných výrobkov udržiavaných Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona Agentúra udržiava núdzové zásoby v množstve zodpovedajúcom minimálne 90 dňom priemerného denného čistého dovozu ropy a ropných výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok. Núdzové zásoby ropných výrobkov skladované v daňových skladoch uznaných skladovateľov sú neustále pripravené na vyskladnenie pre prípad riešenia stavu ropnej núdze a priemerná doba ich skladovania je približne päť rokov, pričom počas tohto skladovania sa s predmetnými zásobami ropných výrobkov nijakým spôsobom nemanipuluje. Po uplynutí tejto doby sú núdzové zásoby v jednotlivých nádržiach za účelom zabezpečenia vyhovujúcej kvality minerálnych olejov obmieňané v podobe vyskladnenia starých zásob a naskladnenia čerstvých zásob. Počas uvedenej doby dlhodobého skladovania pritom v dôsledku fyzikálno-chemických vlastností skladovaných zásob dochádza k určitým stratám, resp. prirodzeným úbytkom. Skutočné a presné množstvo uvedených strát sa však dá jednoznačne určiť až pri vyskladnení zásob v rámci ich obmeny po uplynutí doby skladovania. Rovnakým spôsobom sú dlhodobo skladované aj strategické zásoby ropných výrobkov vo vlastníctve Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ako súčasť hmotných rezerv podľa zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre takýto druh dlhodobo skladovaných zásob je preto nevhodné určovať a zúčtovať straty na konci každého kalendárneho mesiaca, pretože takto určené straty by boli značne nepresné, nezodpovedali by skutočnosti a príslušnému prevádzkovateľovi daňového skladu a vlastníkovi zásob by to spôsobovalo celý rad praktických problémov. Z tohto dôvodu navrhujeme vo vyhláške umožniť v prípade uvedeného dlhodobého skladovania minerálnych olejov určiť straty vzniknuté pri skladovaní až pri ich skutočnom fyzickom vyskladnení po uplynutí ich doby skladovania a pri výpočte strát zohľadniť aj celkovú dobu skladovania zásob. V prípade uskutočnenia konzultácií k predmetnému návrhu novely vyhlášky zo strany Ministerstva financií SR sú vám zástupcovia Agentúry k dispozícii a radi by sme sa na nich zúčastnili. Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Pripomienky SAPPO k predbežnej informácii MF SR k vyhláške MFP SR č. 441/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu (ďalej len „vyhláška“): 1) Osobitne ustanoviť skladovaciu normu strát a spôsob ich zisťovania v prípade minerálneho oleja, ktorý je dlhodobý skladovaný, t. j. minimálne viac ako 12 kalendárnych mesiacov. Slovenská republika je povinná podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze tvoriť núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktoré zodpovedajú 90 dňom priemerného denného čistého dovozu ropy a ropných výrobkov za kalendárny rok predchádzajúci začiatku platnosti minimálneho limitu alebo 61 dňom priemernej dennej domácej spotreby, podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia. V praxi to znamená, že takýto minerálny olej je spravidla skladovaný po dobu štyri a viac rokov, a to bez toho, aby sa s ním počas jeho skladovania akýmkoľvek spôsobom manipulovalo. Pri takomto dlhodobom skladovaní minerálneho oleja však vznikajú úbytky odparením, ktoré súvisia s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami. V zmysle § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja je od spotrebnej dane oslobodený aj minerálny olej v pozastavení dane, a to pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na straty pri skladovaní za kalendárny mesiac. Súčasne podľa § 2 ods. 3 vyhlášky je základom pre výpočet skladovacej straty účtovný stav zásob v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, pričom skladovaciu stratu možno zúčtovať len do skutočnej straty, ktorá vzniká v zásobách skladovaného minerálneho oleja. Keďže na účely § 2 ods. 3 vyhlášky je možné skutočnú stratu zistiť až po ukončení dlhodobého skladovania minerálneho oleja, t. j. keď dôjde k jeho fyzickému vyskladneniu a súčasné znenie vyhlášky nie úplne reflektuje na túto skutočnosť navrhujeme na základe poznatkov z praxe, upraviť túto problematiku vo vyhláške osobitným spôsobom. 2) Uplatňovanie noriem strát v užívateľskom podniku. Vzhľadom na to, že súčasné znenie vyhlášky neupravuje možnosť uplatňovania strát minerálneho oleja užívateľskými podnikmi navrhujeme predmetné doplnenie vyhlášky. Uvedené súvisí aj so skutočnosťou, že s účinnosťou od 1.7.2021 sa v zmysle zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja budú meniť podmienky pre prevádzkovateľov užívateľského podniku na letisku máme za to, že je potrebné zohľadniť aj doterajšiu prax. V prípade, že bude MF SR organizovať konzultácie k predmetnému návrhu novely vyhlášky, radi by sme na nich zúčastnili. Odoslaná Detail