PI/2021/62 Predbežná informácia k novele Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Ako najideálnejšie riešenie sa javí, aby bolo možné požiadať o vydanie záväzného stanoviska k uplatneniu všetkých ustanovení daňových zákonov, prípadne aby boli exaktne uvedené výnimky, ku ktorým nie je možné o vydanie stanoviska požiadať. Pokiaľ by tento návrh nebol akceptovateľný, navrhujeme, aby do okruhu ustanovení daňových predpisov, k uplatneniu ktorých možno vydať záväzné stanovisko, boli zahrnuté najmä nasledovné ustanovenia zákonov: Zákon č. 235/2012 Z. z., o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov • § 5 - Základ odvodu • § 8 - Vyrubenie odvodu • § 9 - Zúčtovanie odvodov Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov • §17 ods. 1 písm. c) – IFRS mostík • §17 ods. 2 písm. d) a § 17 ods. 44 • §17 ods. 5 • § 17 ods. 15 a § 17 ods. 29 • § 17 ods. 19 • § 17 ods. 28 • § 18 ods. 1 • § 18 ods. 11 • § 20 - Rezervy a opravné položky • § 21 • § 25a • § 30c – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj Zákon č. 563/2009 Z.z., Daňový poriadok • § 24 – Dokazovanie • § 26 - Poskytovanie údajov správcovi dane, najmä ods. 4 – oznamovanie výplat poistných plnení • § 53d - Index daňovej spoľahlivosti • § 69 - Zánik práva vyrubiť daň • PIATA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ (všetky paragrafy) Zákon č. 442/2012 Z.z., o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní • §8b – Povinná osoba • Príloha č. 1a, Časť E. Osobitné charakteristické znaky týkajúce sa transferového oceňovania Zákon č. 222/2004 Z.z., o DPH • § 37 - Poisťovacie služby • § 15 • §22 ods. 3 • § 19 ods. 5 Odoslaná Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) Pozitívne vnímame, že Ministerstvo financií SR plánuje rozšíriť rozsah ustanovení daňových predpisov, ku ktorým môže v súčasnosti daňový subjekt požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko. V súčasnosti zahŕňa len veľmi obmedzené množstvo ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („zákon o dani z príjmov“) a zákona č. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov („zákon o DPH“). Vzhľadom na prezentovaný zámer predkladateľov sprístupniť inštitút vydávania záväzných stanovísk daňovým subjektom navrhujeme podstane rozšíriť rozsah ustanovení predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko, a to najmä: - o ďalšie, okrem už pokrytých, ustanovení zákona o dani z príjmov, a to predovšetkým ustanovení § 13a až § 13c, § 17 až § 17j, § 20 až § 22, § 24 až § 29 zákona o dani z príjmov, a - ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a to v rozsahu potrebnom pre posúdenie ošetrenia transakcie z pohľadu zákona o dani z príjmov, v prípade zákona o DPH vydávanie záväzných stanovísk neviazalo na konkrétny paragraf zákona, ale aby bolo možné žiadať o stanovisko ku ktorémukoľvek ustanoveniu zákona o DPH. Zároveň navrhuje zvážiť zníženie poplatkov za vydanie záväzného stanoviska a skrátenie lehôt na vydanie záväzných stanovísk uvedených v § 53a ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Odoslaná Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Inštitút záväzného stanoviska pokladáme za opatrenie, ktoré má potenciál prispieť k zvýšeniu právnej istoty daňovníkov plniacich si svoje povinnosti voči štátu, ako aj prehĺbiť dôveru medzi daňovou správou a podnikateľskou sférou. Vítame rozšírenie inštitútu záväzného stanoviska ako pozitívny krok smerom k budovaniu právnej istoty, ktorá je nesmierne dôležitým aspektom pre stabilné podnikateľské prostredie a zvýšenie atraktívnosti krajiny pre zahraničných investorov. Podľa vyhlášky 229/2014 je rozsah tém, ku ktorým sa záväzné stanoviská poskytujú, zameraný na časti slovenských daňových zákonov a na prípady, ktoré ešte len majú nastať (teda sú v prípravnej fáze). Súhlasíme s tým, aby sa rozšíril rozsah daňových oblastí a ustanovení, ku ktorým je možné požiadať o záväzné stanovisko. Očakávame, že FR SR v spolupráci s MF SR zabezpečí funkčnejší a efektívnejší systém fungovania tohto inštitútu, ako aj zníženie jeho finančnej náročnosti. Ako negatívum môže byť vnímaná aj 2-mesačná lehota na vydanie záväzného stanoviska FR SR, ako aj potreba úhrady za jeho vydanie vopred. Odoslaná Detail