PI/2021/51 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Klub 500 (Klub 500) Klub 500 si dovoľuje uviesť nasledovné stanovisko k Predbežnej informácii evidovanej pod číslom PI/2021/51: Klub 500 zastupuje významných a špecifických spotrebiteľov zemného plynu a významných exportérov. Poukazujeme na skutočnosť, že zabezpečenie transparentných a konkurenčných podmienok v plynárenstve má významný podiel na konkurencieschopnosti priemyslu SR. Úvodom tohto stanoviska poukazujeme na v minulosti vznášané pripomienky v rámci rozporových konaní od roku 2016 (Bod. 1:), v oblasti na riešenie pre rok 2022, poprípade aj v tomto roku (Bod. 2:), ako i do pripravovaného nového regulačného obdobia (Bod. 3:). 1. Už v minulosti sme v rámci pripomienkého konania (naposledy pre roky 2016, 2018) k predmetnej vyhláške predkladali pripomienky, z ktorých mnohé neboli Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) z hľadiska nastavovaných koeficientov regulácie akceptované. Už pre rok 2021 boli viaceré koeficienty regulácie čiastočne korigované aj zo strany ÚRSO z dôvodov neprimeranosti výnosov z ich nadstavenia. 2. V súčasnom období v ktorom mnohé prevádzky, výrobné jednotky, atď. sú zatvorené, resp. výrobne obmedzované z dôvodu pandémie Covid 19, je potrebné hľadať osobitný prístup a riešenia aj v úprave predmetnej vyhlášky ÚRSO. Mali by byť riešené ďalšie mnohé oblasti minimálne od roku 2022 (a možno čiastočne aj pre rok 2021 v rámci daných možností). Oblasti definované k tomuto bodu iba potvrdzujú zlé nastavenie regulácie v podmienkach SR s dopadom na podnikateľský sektor. 3. Sme presvedčení, že pre pripravované nové regulačné obdobie by mali byť hlbšie analyzované pripomienky vznesené v minulosti, ako i zhodnotené výsledky z aplikačnej praxe a možno aj prehodnotená celá regulačná metodika a princípy pre nové obdobie regulácie od roku 2023. V tejto oblasti očakávame priestor na ďalšie vecné pripomienkovanie aj cestou zriadenej komisie na ÚRSO a hľadanie cesty na optimalizáciu stávajúceho stavu a možno aj integráciu pravidiel regulácie spôsobom aplikovaným napr. v ČR. Dôvodom je skutočnosť, že regulácia v SR a ČR sa rozbiehala na jednotných princípoch, avšak stav v SR je s výrazným odklonom a stálym posilňovaním dominancie a monopolu s dopadom na koncových odberateľov a konkurencieschonosť. K bodu 1 uvádzame nasledovné: ZCHFP SR, AZZZ SR, KLUB 500 v 6/2016 pripomienkovali „VYHLÁŠKU Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z ... 2016 ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve“. Napriek vzneseným vecným pripomienkam bol priebeh aj rozporových konaní minimálne akceptovaný, viacej formálny ako odborný. Vznesené pripomienky boli riešené nasledovnými „Rozporovými konaniami“ na ÚRSO: a: 20160630 Zápisnica z rozporového konania b: 20160706 Zápisnica z rozporového konania Uvedené zápisnice sa nachádzajú na ÚRSO a vzhľadom na rozsah pripomienok a blížiaci sa koniec regulačného obdobia ich neuvádzame. Poukážeme iba na oblasti, ktoré boli rozporované a sú stále mnohé aktuálne aj pre roky 2021 a 2022, tak aj na analyzovanie pre nové regulačné obdobie : - Tarify na prepravu zemného plynu s neustálym rastom a výrazným skokovým nárastom v r 2013. Stav nezohľadňuje porovnateľnosť minimálne v ČR ale aj napr,. Nemecko. - Nekonkurenčné tarify a spôsob ich určovanie na báze regulovaných aktív s netransparentným preceňovaním majetku. - WACC - spôsob určovania primeraného zisku bol hodnotený ako netransparentný a postavený na miere výnosnosti regulačnej bázy aktív vo výške 6,47 %. Nedostatočné prehodnocovanie miery výnosnosti úradom až pri odchýlke vyššej ako 10%. - Vysoko postavený kef. RD (cena cudzích zdrojov na 3,75 % p.a.) - Vysoký nárast ceny rizikovej prémie na 4,54 % - Zlé nadstavenie taríf za prepravu plynu (požadované tranzitné a vnútroštátne tarify) - Pripomienky pre prístup do distribučnej siete a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve – vnútroareálové (lokálne) distribučné siete - Optimalizácia počtu taríf za distribúciu plynu - Úprava poplatkov za prekročenie distribučnej kapacity – zmena mesiacov na zimné a letné obdobie vo väzbe na drahé krátkodobé zmluvy v tomto období. - Netransparentné stanovenie poplatkov za prístup do DS a distribúciu plynu tak, aby plánované tržby z fixných zložiek taríf stúpli do 85 %. - Pripomienky k návrhu regulovaných a legislatívnych povinností pre prevádzkovateľov vnútroareálových distribučných sietí. - Aj keď viaceré nastavené regulačné koeficienty boli ÚRSO korigované (hlavne pre rok 2021), žiaľ mnohé ako rast taríf za prepravu, vysoké fixné náklady pri distribúcii premietané do fakturácie, atď., zostali nedoriešené. K bodu 2 uvádzame nasledovné: V súčasnom období v spojení s už viac ako ročnou výnimočnou pandemickou situáciou v súvislosti s Covid 19, keď mnohé prevádzky, výrobné jednotky, atď. sú zatvorené, resp. obmedzované, vidíme oblasti, ktoré by sa mali riešiť minimálne pre rok 2022 a možno aj pre rok 2021. Jedná sa hlavne o nasledovné : - Vysoký podiel fixných zložiek v cenách za distribúciu plynu. - Nemožnosť zmeny objednanej distribučnej kapacity v priebehu roka s cieľom jej zníženia aj v priebehu roka vo väzbe na zmeny obchodných plánov vyvolaných často aj štátny opatreniami, resp. povinným uzatváraním výrobní. Optimálnym spôsobom by mohla byť združená možnosť objednania pevnej dennej kapacity a tzv. plávajúcej dennej kapacity. Objednávanie iba „pevnej distribučnej kapacity“ s neúmerne vysokými pokutami za jej prekračovanie (pri dostatočných kapacitách siete v SR), drahými krátkodobými zmluvami v 1. a 4. štvrťroku, nezodpovedá trhovým princípom nielen v podmienkach SR. Vzorom by mohol byť princíp v ČR. - Transparentne riešiť tvorbu ceny za prepravu plynu od roku 2022 podľa Rozhodnutia ÚRSO č. 0040/2019/P Eustream tak, aby toto obdobie nebolo v znamení ďalšieho skokového nárastu, už aj tak vysokých regulovaných taríf za prepravu. Toto opatrenie sa taktiež dotýka aj nového regulačného obdobia. - Prehodnotiť Rozhodnutie ÚRSO 0010/2017/P , ktorý zavádza výšku poplatku za zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok plynu „SK – PL prepojenie“ a tým následný nárast poplatkov za prepravu plynu. Dôvodom je skutočnosť, že poplatok za prepravu by mal narastať na základe nového výpočtu na základe regulovanej báze aktív URSO 0040/2019/P a taktiež aj Rozhodnutím 0010/2017/P. V prípade, že táto kapacita nebude využívaná, náklad by sa nemal prenášať na koncových odberateľov. - Navrhujeme prehodnotiť Rozhodnutie ÚRSO 0020/2017/P v bode 4.7. pre rok 2022. Dôvodom je, že odberným miestam s vyrovnaným odberom zemného plynu, ktoré dosiahnu podiel ročného množstva distribuovaného plynu k objednanej dennej distribučnej kapacite vyšší ako 280 bude po skončení zmluvy poskytnutá zľava vo výške 3 % z uplatnenej ceny za distribúciu plynu. Nakoľko tieto miesta vplývajú výrazne na stabilizáciu distribučnej ako i prepravnej siete, navrhujeme bod 4.7. zmeniť na ďalšiu motiváciu rovnomernosti odberu nasledovne: a: KRO 270 – 300 zľava 5 % (zľava z uplatnenej ceny za distribúciu plynu) b: KRO nad 300 – 330 zľava 10 % c: KRO viacej ako 330 zľava 15 % (KRO – koeficient rovnomernosti odberu zemného plynu) K bodu 3 uvádzame nasledovné: Vítame zriadenie pracovnej komisie na ÚRSO, s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia, konkurenčného regulovaného prostredia a poukázania na oblasti, ktoré doterajšie vedenia ÚRSO v rámci vznášaných pripomienok považovalo zväčša iba za formálnosť. Očakávame, že nové regulačné obdobie bude odrážať hlbšiu analýzu stávajúceho, ale aj minulých regulačných období, pripomienok a námetov predkladaných z praxe a zabezpečí zlepšenie regulovaného prostredia a konkurencieschopnosti priemyslu SR. Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 1: Už v minulosti sme v rámci pripomienkovacieho procesu (naposledy pre roky 2016, 2018) k predmetnej vyhláške predkladali pripomienky, z ktorých mnohé neboli ÚRSO z hľadiska nastavovaných koeficientov regulácie akceptované. Už pre rok 2021 boli viaceré koeficienty regulácie čiastočne korigované aj zo strany ÚRSO z dôvodov neprimeranosti výnosov z ich nadstavenia. 2: V súčasnom období, v ktorom sú mnohé prevádzky, výrobné jednotky a i., zatvorené, resp. výrobne obmedzované z dôvodu pandémie Covid-19, je potrebné hľadať osobitný prístup a riešenia aj v úprave predmetnej vyhlášky ÚRSO. Mali by byť riešené ďalšie mnohé oblasti minimálne od roku 2022 (a možno čiastočne aj pre rok 2021 v rámci daných možností). Oblasti definované k tomuto bodu iba potvrdzujú zlé nastavenie regulácie v podmienkach SR s dopadom na podnikateľský sektor. 3: Sme presvedčení, že pre pripravované nové regulačné obdobie by mali byť hlbšie analyzované pripomienky vznesené v minulosti, ako i zhodnotené výsledky z aplikačnej praxe a možno aj prehodnotená celá regulačná metodika a princípy pre nové obdobie regulácie od roku 2023. V tejto oblasti očakávame priestor na ďalšie vecné pripomienkovanie aj cestou zriadenej komisie na ÚRSO a hľadanie cesty na optimalizáciu stávajúceho stavu a možno aj integráciu pravidiel regulácie spôsobom aplikovaným napr. v ČR. Dôvodom je skutočnosť, že regulácia v SR a ČR sa rozbiehala na jednotných princípoch, avšak stav v SR je s výrazným odklonom a stálym posilňovaním dominancie a monopolu s dopadom na koncových odberateľov a konkurencieschopnosť. ADD 1 : ZCHFP SR, AZZZ SR, KLUB 500 v 6/2016 pripomienkovali „VYHLÁŠKU Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z ... 2016 ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve“. Napriek vzneseným vecným pripomienkam bol priebeh rozporových konaní minimálne akceptovaný, viacej formálny ako odborný. Vznesené pripomienky boli riešené nasledovnými „rozporovými konaniami“ na ÚRSO : a: 20160630 Zápisnica z rozporového konania b: 20160706 Zápisnica z rozporového konania Uvedené zápisnice sa nachádzajú na ÚRSO a vzhľadom na rozsah pripomienok a blížiaci sa koniec regulačného obdobia ich neuvádzame. Poukážeme iba na oblasti, ktoré boli rozporované a mnohé sú stále aktuálne aj pre roky 2021 a 2022, tak aj vhodné na analyzovanie pre nové regulačné obdobie: - Tarify na prepravu zemného plynu s neustálym rastom a výrazným skokovým nárastom v r 2013. Stav nezohľadňuje porovnateľnosť minimálne v ČR ale aj napr. Nemecko; - Nekonkurenčné tarify a spôsob ich určovania na báze regulovaných aktív s netransparentným preceňovaním majetku; - WACC - spôsob určovania primeraného zisku bol hodnotený ako netransparentný a postavený na miere výnosnosti regulačnej bázy aktív vo výške 6,47 %. Nedostatočné prehodnocovanie miery výnosnosti úradom až pri odchýlke vyššej ako 10%; - Vysoko postavený kef. RD (cena cudzích zdrojov na 3,75 % p.a.); - Vysoký nárast ceny rizikovej prémie na 4,54 % ; - Zlé nadstavenie taríf za prepravu plynu (požadované tranzitné a vnútroštátne tarify); - Pripomienky pre prístup do distribučnej siete a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve – vnútroareálové (lokálne) distribučné siete; - Optimalizácia počtu taríf za distribúciu plynu; - Úprava poplatkov za prekročenie distribučnej kapacity – zmena mesiacov na zimné a letné obdobie vo väzbe na drahé krátkodobé zmluvy v tomto období; - Netransparentné stanovenie poplatkov za prístup do DS a distribúciu plynu tak, aby plánované tržby z fixných zložiek taríf stúpli do 85 %; - Pripomienky k návrhu regulovaných a legislatívnych povinností pre prevádzkovateľov vnútroareálových distribučných sietí; - Aj keď viaceré nastavené regulačné koeficienty boli ÚRSO korigované (hlavne pre rok 2021), žiaľ mnohé ako napr. rast taríf za prepravu, vysoké fixné náklady pri distribúcii premietané do fakturácie, atď., zostali nedoriešené. ADD 2 : V súčasnom období a v súvislosti s viac ako ročnou výnimočnou pandemickou situáciou ochorenia Covid-19, keď sú mnohé prevádzky, výrobné jednotky, a i. zatvorené, resp. obmedzované, vidíme oblasti, ktoré by sa mali riešiť minimálne pre rok 2022 a možno aj pre rok 2021. Jedná sa hlavne o nasledovné : - Vysoký podiel fixných zložiek v cenách za distribúciu plynu; - Nemožnosť zmeny objednanej distribučnej kapacity v priebehu roka s cieľom jej zníženia aj v priebehu roka vo väzbe na zmeny obchodných plánov vyvolaných často aj štátnymi opatreniami, resp. povinným uzatváraním výrobní. Optimálnym spôsobom by mohla byť združená možnosť objednania pevnej dennej kapacity a tzv. plávajúcej dennej kapacity. Objednávanie iba „pevnej distribučnej kapacity“ s neúmerne vysokými pokutami za jej prekračovanie (pri dostatočných kapacitách siete v SR), drahými krátkodobými zmluvami v 1. a 4. štvrťroku, nezodpovedá trhovým princípom nielen v podmienkach SR. Vzorom by mohol byť princíp v ČR; - Transparentne riešiť tvorbu ceny za prepravu plynu od roku 2022 podľa Rozhodnutia ÚRSO č. 0040/2019/P Eustream tak, aby toto obdobie nebolo v znamení ďalšieho skokového nárastu, už aj tak vysokých regulovaných taríf za prepravu. Toto opatrenie sa taktiež dotýka aj nového regulačného obdobia; - Prehodnotiť Rozhodnutie ÚRSO 0010/2017/P, ktorý zavádza výšku poplatku za zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok plynu „SK – PL prepojenie“, a tým následný nárast poplatkov za prepravu plynu. Dôvodom je skutočnosť, že poplatok za prepravu by mal narastať na základe nového výpočtu na základe regulovanej báze aktív ÚRSO 0040/2019/P a taktiež aj Rozhodnutím 0010/2017/P. V prípade, že táto kapacita nebude využívaná, náklad by sa nemal prenášať na koncových odberateľov; - Navrhujeme prehodnotiť Rozhodnutie ÚRSO 0020/2017/P v bode 4.7. pre rok 2022. Dôvodom je, že odberným miestam s vyrovnaným odberom zemného plynu, ktoré dosiahnu podiel ročného množstva distribuovaného plynu k objednanej dennej distribučnej kapacite vyšší ako 280, bude po skončení zmluvy poskytnutá zľava vo výške 3 % z uplatnenej ceny za distribúciu plynu. Nakoľko tieto miesta vplývajú výrazne na stabilizáciu distribučnej ako i prepravnej siete, navrhujeme bod 4.7. zmeniť na ďalšiu motiváciu rovnomernosti odberu nasledovne: a: KRO 270 – 300 zľava 5 % (zľava z uplatnenej ceny za distribúciu plynu) b: KRO nad 300 – 330 zľava 10 % c: KRO viacej ako 330 zľava 15 % (KRO – koeficient rovnomernosti odberu zemného plynu) ADD 3 : Vítame zriadenie pracovnej komisie na ÚRSO, s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia, konkurenčného regulovaného prostredia a poukázania na oblasti, ktoré doterajšie vedenia ÚRSO v rámci vznášaných pripomienok považovalo zväčša iba za formálnosť. Očakávame, že nové regulačné obdobie bude odrážať hlbšiu analýzu stávajúceho, ale aj minulých regulačných období, pripomienok a námetov predkladaných z praxe a zabezpečí zlepšenie regulovaného prostredia a konkurencieschopnosť priemyslu SR. Odoslaná Detail