PI/2021/41 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zariadení na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V zmysle platného znenia § 7 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 195/2016 Z. z. je prevádzkovateľ čerpacej stanice najmenej jedenkrát za rok povinný zabezpečiť prostredníctvom osoby, ktorá je oprávnená k montážam a opravárenským zásahom výrobcom týchto zariadení, kontrolu prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár podľa technickej normy a prevádzkovú účinnosť systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár preukazuje správou o kontrole. Súčasným znením predmetného znenia vyhlášky sa teda na meranie účinnosti VRU II na čerpacích staniciach vzťahujú rovnaké podmienky ako na akýkoľvek iný zdroj znečisťovania ovzdušia, vrátanie oznamovania termínov meraní a zverejňovania správ z meraní, čo podľa nášho názoru zbytočne zvyšuje administratívnu a finančnú záťaž pre prevádzkovateľa. Navrhujeme preto, aby sa odstránila povinnosť vykonávať meranie účinnosti VRU II len oprávnenou osobou, ale aby takéto meranie mohla vykonávať aj osoba, ktorá je oprávnená k montážam a opravárenským zásahom výrobcom týchto zariadení. Máme za to, že súčasná právna úprava, aby meranie mohla vykonávať iba oprávnená osoba, je nad rámec čl. 5 (1) smernice EP a Rady 2009/126/ES o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach v zmysle ktorého majú členské štáty zabezpečiť, aby sa prevádzková účinnosť zachytávania benzínových pár systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár testovala aspoň raz za rok v súlade s normou EN 16321-2:2013, pričom príslušný článok smernice explicitne neustanovuje, že meranie musí byť vykonávané iba oprávnenou osobou. Ako príklad je možné uviesť právnu úpravu z českej legislatívy, kde v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší vykonáva kontrolu systému rekuperácie benzínových pár II. stupňa osoba, ktorá je oprávnená k montážam a opravárenským zásahom výrobcom týchto zariadení Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Pripomienky SAPPO k PI Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zariadení na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyhláška MŽP SR č. 195/2016 Z. z.): V súvislosti so súčasným znením ustanovenia § 7 (7) vyhlášky MŽP SR č. 195/2016 Z. z., v ktorom je definovaná požiadavka na zabezpečenie merania rekuperácie pár prostredníctvom oprávnenej osoby, si dovoľujeme upozorniť, že takéto znenie predstavuje v praxi významnú administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov čerpacích staníc a zároveň je požiadavka nad rámec európskej legislatívy, keďže Smernica 2009/126/ES v znení Smernice 2014/99/EÚ v čl.5(1) požaduje, aby sa prevádzková účinnosť zachytávania benzínových pár systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár testovala aspoň raz za rok v súlade s normou EN 16321-2:2013, a teda explicitne nedefinuje, kým má byť zabezpečené meranie. Domnievame sa, že zmyslom legislatívnej úpravy je zabezpečenie kontroly prevádzkovej účinnosti VRU II, ktoré môže byť zabezpečené aj zo strany osôb, ktoré sú oprávnené k montážam, podobne ako je ustanovenie implementované v Českej republike. Z toho dôvodu si dovoľujeme navrhnúť legislatívnu úpravu tejto povinnosti tak, aby sa odstránila povinnosť vykonávať meranie účinnosti VRU II oprávnenou osobou, ale osobou, ktorá je oprávnená k montážam a opravárenským zásahom výrobcom týchto zariadení. Nami navrhovaná úprava by v praxi zefektívnila súčasné fungovanie systému merania VRU II a zároveň by priniesla zníženie administratívnych a finančných nákladov. Odoslaná Detail