PI/2021/36 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Žiadame vo vyhláške upraviť meranie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) pri spaľovaní plynného paliva tak, aby bolo toto meranie vykonávané periodicky a nie kontinuálne. Uvedené žiadame z dôvodu zosúladenia platného znenia vyhlášky č.411/2012 Z. z. so Závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pri veľkovýrobe organických chemikálií (Rozhodnutie EK 2017/2117). Sme toho názoru, že kontinuálne meranie TZL pri spaľovaní plynného paliva nemá opodstatnenie a neprináša žiaden environmentálny benefit, nakoľko pri spaľovaní plynného paliva takmer nevznikajú TZL. Pri tak nízkych koncentráciách TZL ktoré sú obvykle namerané (okolo 1 mg/m3, aj to najmä z oteru potrubí a nie zo samotného spaľovacieho procesu) nie je možné zabezpečiť požadovanú neistotu merania. Tým pádom výpovedná hodnota takéhoto merania je takmer nulová. 2. V zmysle §7 ods. 5 písm. i) platnej vyhlášky č. 411/2012 Z. z. sme povinný zabezpečovať obdobie prevádzky automatizovaného meracieho systému emisií v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami najmenej 95% z času prevádzky stacionárneho zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určenú emisnú požiadavku, a súčasne za kalendárny rok nesmie byť neplatných alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného meracieho systému nevyhodnotených viac ako 10 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V novom znení vyhlášky žiadame tento počet neplatných alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného meracieho systému nevyhodnotených dní počas kalendárneho roka upraviť na 30 dní. Úpravu navrhujeme z dôvodu, že sa môže vyskytnúť porucha na AMS-E , resp. analyzátore, ktorá trvá viac ako 10 dní, resp. je potrené výmena - obnova jestvujúceho monitorovacieho systému, na realizáciu ktorého je potrebné viac ako desať dní. Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Pripomienky Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu („SAPPO“) k predbežnej informácii k návrhu vyhlášky MŽP SR o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (pôvodne vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z.): 1. Žiadame vo vyhláške upraviť meranie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) pri spaľovaní plynného paliva tak, aby bolo toto meranie vykonávané periodicky a nie kontinuálne. Uvedené žiadame z dôvodu zosúladenia platného znenia vyhlášky č.411/2012 Z. z. so Závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pri veľkovýrobe organických chemikálií (Rozhodnutie EK 2017/2117). Sme toho názoru, že kontinuálne meranie TZL pri spaľovaní plynného paliva nemá opodstatnenie a neprináša žiaden environmentálny benefit, nakoľko pri spaľovaní plynného paliva takmer nevznikajú TZL. Pri tak nízkych koncentráciách TZL ktoré sú obvykle namerané (okolo 1 mg/m3, aj to najmä z oteru potrubí a nie zo samotného spaľovacieho procesu) nie je možné zabezpečiť požadovanú neistotu merania. Tým pádom výpovedná hodnota takéhoto merania je takmer nulová. 2. V zmysle §7 ods. 5 písm. i) platnej vyhlášky č. 411/2012 Z. z. sme povinný zabezpečovať obdobie prevádzky automatizovaného meracieho systému emisií v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami najmenej 95% z času prevádzky stacionárneho zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určenú emisnú požiadavku, a súčasne za kalendárny rok nesmie byť neplatných alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného meracieho systému nevyhodnotených viac ako 10 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V novom znení vyhlášky žiadame tento počet neplatných alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného meracieho systému nevyhodnotených dní počas kalendárneho roka upraviť na 30 dní. Úpravu navrhujeme z dôvodu, že sa môže vyskytnúť porucha na AMS-E , resp. analyzátore, ktorá trvá viac ako 10 dní, resp. je potrené výmena - obnova jestvujúceho monitorovacieho systému, na realizáciu ktorého je potrebné viac ako desať dní. Odoslaná Detail