PI/2021/283 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bolo by vhodné, aby ministerstvo po 17 rokoch prehodnotilo a navýšilo výšku paušálnych odmien správcu do konania 1. schôdze veriteľov (doteraz 2.300 eur, 4.600 eur a 6.600 eur) vzhľadom k tomu, že od roku 2005, kedy výška paušálnych odmien bola ustanovená, výška inflácie v roku 2021 v porovnaní s rokom 2005 dosiahla viac ako 36 %. Ak by sme mali vychádzať zo štatistických údajov o priemernej mzde v hospodárstve SR, tu je nárast zo sumy 573 eur v roku 2005 na sumou 1.170 eur (1.-3. štvrťrok) v roku 2021 v percentuálnom vyjadrení až o 104%. V prípade vývoja výšky paušálnych odmien správcu do konania prvej schôdze veriteľov v rokoch 2005 až 2021 nemožno hovoriť o žiadnom zohľadnení či už inflácie alebo rastu priemernej mzdy, keďže tieto sadzby odmien sa nijak nemenili s výnimkou pri prepočte z SKK na EUR v rokoch 2008/2009 a následnom zaokrúhlení v roku 2017, kedy dokonca klesli o 1%. Keďže ministerstvo uvažuje o zvýšení ročného poplatku správcov a navýšení minimálnej poistne sumy pri poistení správcu, čo prinesie aj zvýšenie samotného poistného, bolo by vhodné okrem zvýšenia výdavkov správcov riešiť aj ich príjmovú časť. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V súvislosti so zavedením povinnosti správcu ukladať údaje do registra úpadcov navrhujem upraviť príslušné §§ o súpise majetku (§37 až §40), zozname pohľadávok (§25a až § 27, §34 až §36) , evidencii pohľadávok proti podstate (§46 až §47) tak, aby tieto stačilo viesť len v registri úpadcov a odstránila sa tak zbytočná byrokracia ako aj duplicita ich vedenia v registri aj v správcovskom spise. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujem zvážiť zvýšenie preddavkov na odmeny a výdavky ako aj paušálnych odmien správcov, resp. predbežných správcov (§§ 7, 8 12) tak, aby zvýšené sumy zohľadnili infláciu od roku 2005, t.j. od vzniku tejto vyhlášky. Od roku 2005 sa tieto sumy nezvyšovali, dokonca sa znížili v súvislosti so zaokrúhlením po prechode z SKK na EUR. Podľa údajov SŠÚ inflácia za obdobie 2006-2021 vzrástla až o 32,6 %. Najmä v súvislosti z plánovaným zvýšením poplatku za zápis v zozname správcov sa úprava paušálnych odmien správcov javí ako naliehavá pri zachovaní princípu spravodlivosti. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) §25 vyhlášky navrhujem upraviť tak, aby bolo jednoznačné, že aj prihláška jpodaná prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) elektronickými formulármi cez služby „Podávanie prihlášky pohľadávky“, resp. „Podávanie prihlášky zabezpečenej pohľadávky“, resp. „Podávanie súhrnnej prihlášky pohľadávok“ „ atď. sa považuje za prihlášku podanú na predpísanom "tlačive" (§ 29 ods. 1 ZKR). Zdôvodnenie: Vyhláška by mala vylúčiť pochybnosti veriteľov, že ak podajú prihlášku prostredníctvom ÚPVS cez služby „Podávanie prihlášky pohľadávky“, resp. „Podávanie prihlášky zabezpečenej pohľadávky“, resp. „Podávanie súhrnnej prihlášky pohľadávok“, atď , nebude uznaná, lebo elektronické formuláre ÚPVS sa nezhodujú s tými, ktoré sú zverejnené na webovom sídle ministerstva. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 36 vyhlášky navrhujem zrušiť aj ods. 2 týkajúci sa evidenčnej pomôcky ohľadom pohľadávok veriteľov a ich hlasovacích práv, pretože tieto údaje je možné viesť aj v registri úpadcov. Je zbytočné, aby sa to robilo duplicitne v registri úpadcov i v spise. Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) V súlade s dohodou na stretnutí k zákonu o hroziacom úpadku žiadame o možnosť nominácie zástupcov do pracovnej skupiny pre prípravu návrhu predmetnej vyhlášky. Odoslaná Detail