PI/2021/270 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodom 2d) a 2e) - Klub 500 požaduje právne upraviť predpis tak, aby bola znížená administratívna záťaž regulovaných subjektov a to najmä znížením objemu vyžadovaných údajov často aj duplicitne (OKTE, URSO, regionálny distribútor, štatistický úrad ministerstvo a pod.), nevyžadovať údaje, ktoré sú dostupné z iných databáz (napr. z OKTE), zaviesť systém centrálnych dokumentov, zavedením platformy ako napr. DataHub (dátový sklad). Odoslaná Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) V zmysle § 40 ods. 4 písm. m) Úrad prostredníctvom pravidiel trhu stanoví aj "podrobnosti zverejňovania informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou." Navrhujeme, aby v záujme vyššej transparentnosti procesu rezervácie distribučnej kapacity a pripojenia zariadení na výrobu elektriny Úrad v rámci pravidiel trhu určil aj podrobnosti o zverejňovaní informácií zo strany prevádzkovateľov sústav. Tieto informácie by mali obsahovať najmä zoznam rezervovaných kapacít, vrátane informácie o mieste (alebo oblasti) kde bola rezervácia povolená, type zdroja, plánovanom výkone a určením termínu uplynutia rezervácie. Informácie by mali zohľadňovať nielen rezervácie pokryté zmluvou o pripojení ale aj "predrezervácie" v systémoch PDS. Zverejňované informácie sú dôležité pre právnu istotu investorov do nových zdrojov. To umožní aj stabilizovať náklady odberateľov elektriny napr. vo verejnom sektore (napríklad školy, samospráva a iné). Odoslaná Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) 1. Doplniť do § 20 nasledovné body, ktoré zadefinujú povinnosti OKTE súvisiace s vypracovaním a zmenou technickej špecifikácie pre výmenu údajov (7) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vypracuje technickú špecifikáciu pre výmenu údajov (ďalej len „technická špecifikácia“) upravujúcu spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania informácií účastníkov trhu s elektrinou a potrebných dát v súvislosti s trhovými procesmi, fakturáciou a poskytovaním nameraných údajov. (8) Technická špecifikácia organizátora krátkodobého trhu s elektrinou je záväzná pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkov trhu s elektrinou. Technická špecifikácia a pravidlá komunikácie s informačným systémom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa uverejnení na jeho webovom sídle. (9) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje na svojom webovom sídle navrhované zmeny v technickej špecifikácii a o tomto informuje dotknutých účastníkov trhu. Účastníci trhu majú v lehote desiatich dní po uverejnení návrhu právo doručiť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou svoje pripomienky k uverejnenému návrhu. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí pripomienky a výsledok vyhodnotenia spolu s odôvodnením uverejní do dvadsiatich dní po uplynutí lehoty na uplatňovanie pripomienok. Výsledný návrh uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou 60 dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie. (10) Postup podľa odseku (9) sa neuplatňuje v prípade zmeny alebo doplnenia v súvislosti s vydaním cenového rozhodnutia alebo z dôvodu zmeny a doplnenia technickej špecifikácie v súvislosti so zmenami osobitných predpisov. V týchto prípadoch organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejní zmenu technickej špecifikácie 30 dní pred účinnosťou jej zmeny. Odôvodnenie: Neexistencia povinností OKTE súvisiace s vypracovaním a zmenou technickej špecifikácie pre výmenu údajov. Zverejňovanie zmien technickej špecifikácie v súčasnosti sa neriadi žiadnymi právnymi predpismi. Je žiadúce, aby takéto pravidlá boli zadefinované pre zverejňovanie zmien technickej špecifikácie OKTE. PDS tieto pravidlá majú zadefinované v § 7. 2. Zmena § 35 z „Finančná zábezpeka voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy“ na „Hodnotenie užívateľa sústavy“ a s tým spojené úpravy jednotlivých odsekov. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. a vyhlášky č. 371/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa: I. V § 35 nadpis znie: „Hodnotenie užívateľa sústavy“ Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť názov, nakoľko finančná zábezpeka ako súčasť platobných podmienok je len jedným z následkov hodnotenia užívateľa sústavy. § 35 len rámcovo upravuje samotné hodnotenie, pričom konkrétne platobné podmienky sú predmetom prílohy č. 9 a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. II. V § 35 ods. 1 znie: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo uskutočňovať hodnotenie užívateľa sústavy a zaraďovať ho do hodnotiacich skupín (ďalej len "hodnotenie užívateľa sústavy") a na základe toho určiť platobné podmienky v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a užívateľom sústavy, ktorej predmetom je zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, a ostatných distribučných a súvisiacich služieb (ďalej len „distribučné služby“) do odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta užívateľa sústavy.“ Odôvodnenie: Podľa § 3 písm. b) bod 15 zákona o energetike a podľa § 2 písm. a) bod 34 pravidiel trhu je užívateľom sústavy osoba, ktorá odoberá elektrinu alebo dodáva elektrinu prostredníctvom distribučnej sústavy, alebo má s jej prevádzkovateľom zmluvný vzťah. Užívateľom sústavy je teda tak odberateľ elektriny, dodávateľ elektriny, ako aj výrobca elektriny. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy by tak mal mať právo (nie povinnosť) vykonávať hodnotenie všetkých užívateľov sústavy a nie len niektorých z nich a zároveň právo takéto hodnotenie vykonávať výlučne podľa vlastného uváženia, či sa takéto hodnotenie rozhodne vykonávať alebo nie (podľa aktuálneho stavu na trhu, čo do plnenia platobných povinností užívateľmi sústavy). Hodnotenie užívateľa sústavy by teda malo byť len právom a nie povinnosťou (viď. písm. F. ods. 1 prílohy č. 9 pravidiel trhu). III. V § 35 ods. 2 znie: „Ak sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy rozhodne uskutočňovať hodnotenie užívateľa sústavy, uskutočňuje hodnotenie užívateľa sústavy podľa prílohy č. 9 v prípade uzavretia rámcovej distribučnej zmluvy s dodávateľom elektriny a podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy v prípade uzavretia zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s odberateľom elektriny a zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy s výrobcom elektriny.“ Odôvodnenie: Tak ako v bode č. 2 tohto návrhu navrhujeme obsiahnuť všetkých užívateľov sústavy, a teda aj výrobcov elektriny a hodnotenie užívateľa sústavy vymedziť len ako právo a nie povinnosť. IV. V § 35 ods. 3 znie: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo uskutočniť hodnotenie užívateľa sústavy a) pri uzatvorení zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s odberateľom elektriny, b) pri uzatvorení rámcovej distribučnej zmluvy s dodávateľom elektriny, c) pri uzatvorení zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s výrobcom elektriny, d) pri významnej zmene vstupných údajov hodnotenia užívateľa sústavy, e) v prípade zmien právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na hodnotenie užívateľa sústavy.“ Odôvodnenie: Tak ako v bode č. 2 tohto návrhu navrhujeme obsiahnuť všetkých užívateľov sústavy, a teda aj výrobcov elektriny a hodnotenie užívateľa sústavy vymedziť len ako právo a nie povinnosť. V. V § 35 ods. 4 znie: „Hodnotenie užívateľa sústavy oznámi prevádzkovateľ distribučnej sústavy užívateľovi sústavy v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a platí a) odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa odseku 3 písm. a) až c), b) od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia hodnotenia užívateľa sústavy užívateľovi sústavy v prípade podľa odseku 3 písm. d) a e).“ Odôvodnenie: Úprava nadväzuje na úpravu v bode 4 tohto návrhu. VI. V § 35 ods. 5 znie: „Ak užívateľ sústavy nesúhlasí s hodnotením užívateľa sústavy uskutočneným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, môže podať námietky prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do troch pracovných dní odo dňa oznámenia hodnotenia užívateľa sústavy podľa odseku 4. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy preverí oprávnenosť námietky. V prípade oprávnenosti námietky prevádzkovateľ distribučnej sústavy upraví hodnotenie užívateľa sústavy s účinnosťou tri pracovné dni od doručenia námietky. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy informuje úrad o podanej námietke užívateľa sústavy a spôsobe jej vybavenia.“ Odôvodnenie: Prevádzkovateľ distribučnej sústavy hodnotenie užívateľa sústavy nezverejňuje ale oznamuje užívateľovi sústavy. VII. V § 35 ods. 6 znie: „Užívateľ sústavy môže jedenkrát za tri mesiace požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmenu hodnotenia užívateľa sústavy. Žiadosť o zmenu hodnotenia užívateľa sústavy je užívateľ sústavy povinný odôvodniť a dôvodnosť žiadosti o zmenu hodnotenia užívateľa sústavy preukázať. Prevádzkovateľ distribučnej sústav sa k žiadosti o zmenu hodnotenia užívateľa sústavy vyjadrí do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o zmenu hodnotenia užívateľa sústavy. Ak je žiadosť o zmenu hodnotenia užívateľa sústavy dôvodná, prevádzkovateľ distribučnej sústavy spolu s vyjadrením k žiadosti o zmenu hodnotenia užívateľa sústavy oznámi užívateľovi sústavy nové hodnotenie užívateľa sústavy, ktoré platí od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia nového hodnotenia užívateľa sústavy užívateľovi sústavy.“ Odôvodnenie: Precizovanie pôvodného textu. VIII. V § 35 ods. 7 znie: „Hodnotenie užívateľa sústavy platí do ukončenia platnosti zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a, ak počas ich platnosti nedôjde k významnej zmene vstupných údajov hodnotenia užívateľa sústavy.“ Odôvodnenie: Tak ako v bode č. 2 tohto návrhu navrhujeme obsiahnuť všetkých užívateľov sústavy, a teda aj výrobcov elektriny. 3. Úprava prílohy č. 9 - OBCHODNÉ PODMIENKY PRE RÁMCOVÚ DISTRIBUČNÚ ZMLUVU v nadväznosti aj na predchádzajúce navrhované úpravy. I. V písm. A. prílohy č. 9 ods. 2 znie: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom elektriny zaväzuje zabezpečiť prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny a ďalšie distribučné služby, služby spojené s prenosom elektriny a ostatné sieťové služby a príslušné služby v zmysle zmluvy do odberných miest dodávateľa pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „distribučné služby“). Dodávateľ elektriny je povinný uhrádzať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy riadne a včas platby za distribučné služby ďalej (ďalej len „platby za distribučné služby“) a ostatné platby podľa osobitných predpisov a rozhodnutí úradu, ktoré je povinný uhrádzať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy vo vzťahu k odberným miestam dodávateľa elektriny pripojeným do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústav (ďalej len „ostatné platby“).“. Odôvodnenie: Navrhujeme upresnenie distribučných služieb, platieb za distribučné služby a ostatných platieb. II. V písm. B. prílohy č. 9 ods. 1 znie: „Odberné miesta sú jednoznačne identifikovateľné v rámci procesov definovaných v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje zoznam odberných miest dodávateľa elektriny, ktorým je výpis z jeho bilančnej skupiny podľa prílohy č. 9 časti K ods. 9.“ Odôvodnenie: Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má vlastný prevádzkový poriadok, nie vzorový. III. V písm. C. prílohy č. 9 ods. 3 znie: „V prípade prekročenia dohodnutej maximálnej rezervovanej kapacity alebo dohodnutej rezervovanej kapacity v odbernom mieste odberateľa má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo účtovať dodávateľovi za každý takto prekročený kW tarifu za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity a tarifu za prekročenie rezervovanej kapacity podľa rozhodnutia úradu, ktorým sú určené alebo schválené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.“. Odôvodnenie: Doplnenie prekročenia maximálnej rezervovanej kapacity. IV. V písm. C. prílohy č. 9 ods. 5 znie: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonáva odpočty určených meradiel odberných miest pre potreby vyúčtovania platieb za dodávku elektriny, platieb za distribučné služby a ostatných platieb, a poskytuje ich dodávateľovi elektriny v súlade s technickou špecifikáciou.“ Odôvodnenie: Navrhujem upresnenie tohto ustanovenia. V. V písm. D. prílohy č. 9 ods. 2 znie: „Ak odberateľ elektriny v bilančnej skupine dodávateľa elektriny podstatne porušuje zmluvu o združenej dodávke elektriny aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia dodávateľa elektriny, môže dodávateľ elektriny v súlade s technickou špecifikáciou požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie do odberného miesta odberateľa a prevádzkovateľ distribučnej sústavy prerušenie vykoná a potvrdí dodávateľovi elektriny do štyroch pracovných dní po dni, v ktorom bola prijatá požiadavka na prerušenie distribúcie elektriny v prípade odberateľov elektriny v domácnosti a dvoch pracovných dní u ostatných odberateľov elektriny. Ak pominú dôvody na prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa, dodávateľ elektriny požiada o obnovenie distribúcie v súlade s technickou špecifikáciou. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy obnoví distribúciu do jedného pracovného dňa od prijatia požiadavky dodávateľa elektriny.“ Odôvodnenie: Navrhujem zosúladenie s § 31 ods. 1 písm. e) bod 11 a § 34 ods. 1 písm. f) zákona o energetike. VI. V písm. E. prílohy č. 9 ods. 1 znie: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy účtuje platby za distribučné služby a ostatné platby v súlade s rozhodnutiami úradu a príslušnými právnymi predpismi. V prípade zmeny cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy zašle prevádzkovateľ distribučnej sústavy najmenej 30 dní pred jeho účinnosťou nový cenník dodávateľovi elektriny a zároveň ho uverejní na svojom webovom sídle. Ak medzi nadobudnutím účinnosti rozhodnutia úradu a účinnosťou cenníka schváleného úradom je menej ako 30 dní, považuje sa táto povinnosť za dodržanú, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy uverejní schválený cenník na svojom webovom sídle najneskôr tri dni po doručení rozhodnutia úradu a informuje o tom dodávateľov elektriny prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo spôsobom upraveným v technickej špecifikácii. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje dodávateľovi elektriny nové ceny odo dňa účinnosti zmeny cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“ Odôvodnenie: Navrhujem upresnenie tohto ustanovenia v nadväznosti na textové skratky „platby za distribučné služby“ a „ostatné služby“ použité v písm. A. prílohy č. 9 ods. 2. VII. V písm. E. prílohy č. 9 ods. 4 znie: „Ak je dodávateľ elektriny v omeškaní s akoukoľvek platbou alebo poruší platobné podmienky podľa týchto obchodných podmienok, prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zaslať mu upomienku s výzvou na nápravu. Platba za upomienku vo výške 10 eur sa uhrádza dodávateľom elektriny. Ak k náprave nedôjde v lehote uvedenej v upomienke, ktorá nie je kratšia ako sedem dní, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený odstúpiť od zmluvy a postupovať podľa prílohy č. 9 časti J ods. 3.“. VIII. V písm. E. prílohy č. 9 ods. 9 znie: „Mesačná agregovaná vyúčtovacia faktúra (ďalej len "mesačná faktúra") obsahuje vyúčtovanie platieb za distribučné služby a ostatných platieb za odberné miesto a) s mesačným odpočtovým cyklom na základe riadneho odpočtu určených meradiel, b) s ročným odpočtovým cyklom, ktorá obsahuje platby za opakované dodanie služieb pre odberné miesto, ktoré v príslušnom mesiaci nemali riadny odpočet, c) s ročným odpočtovým cyklom, ktoré mali v príslušnom mesiaci riadny odpočet určeného meradla, pričom predmetom vyúčtovania je rozdiel medzi uhradenými platbami za opakované dodanie služieb a celkovou vyúčtovanou čiastkou za dané obdobie. Odôvodnenie: Navrhujem upresnenie tohto ustanovenia v nadväznosti na textové skratky „platby za distribučné služby“ a „ostatné služby“ použité v písm. A. prílohy č. 9 ods. 2. Zároveň navrhujeme upresnenie, keďže na základe zmluvy sa poskytujú služby a nie tovar. IX. V písm. E. prílohy č. 9 ods. 10 znie „Mesačná faktúra obsahuje rozdelenie podľa jednotlivých taríf, pričom v každej tarife sú uvedené všetky položky distribučných služieb, vrátane systémových služieb, prevádzkovania systému, množstvo za celú tarifu, merná jednotka, jednotková cena a celková fakturovaná suma.“ Odôvodnenie: Navrhujeme z textu odstrániť text „vrátane systémových služieb, prevádzkovania systému“. Tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému od 1.1.2014 fakturuje dodávateľovi OKTE, a.s.. Opravné faktúry v ZSD, a.s. sa spravidla vystavujú: pre podnikateľov 4 roky dozadu a pre domácnosti 3 roky dozadu a teda je málo pravdepodobné, že v agregovanej faktúre by boli zahrnuté tieto položky. X. V písm. E. prílohy č. 9 ods. 13 znie: „Úhrada platieb za distribučné služby a ostatných platieb sa môže vykonávať aj formou platenia preddavkov podľa písmena F týchto obchodných podmienok a na základe následne vystavenej vyúčtovacej faktúry, v ktorej budú odpočítané uhradené preddavky.“ Odôvodnenie: Navrhujem upresnenie tohto ustanovenia v nadväznosti na textové skratky „platby za distribučné služby“ a „ostatné služby“ použité v písm. A. prílohy č. 9 ods. 2. XI. Písm. F. v prílohe č. 9 znie: „(1) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo uskutočňovať hodnotenie užívateľa sústavy a zaraďovať ho do hodnotiacich skupín (ďalej len „hodnotenie rizika“). Ak sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy rozhodne uskutočňovať hodnotenie rizika, uskutočňuje ho v prípade každého dodávateľa elektriny, ktorý ho požiada o uzatvorenie zmluvy, a to transparentne a nediskriminačne. Výsledkom hodnotenia rizika je zaradenie dodávateľa elektriny do jednej zo skupín A až D, pričom pre každú z týchto skupín sú určené osobitné platobné podmienky, ktoré sa aplikujú na právny vzťah založený zmluvou. (2) Hodnotenie rizika a jeho zaradenie do jednej zo skupín A až D uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy a) pri uzatvorení zmluvy na základe údajov zo žiadosti o uzatvorenie zmluvy, vlastných údajov a informácií verejne dostupných a relevantných pre hodnotenie kreditného rizika (napríklad register účtovných závierok, registre dlžníkov a pod.), b) pri významnej zmene vstupných podmienok pre hodnotenie rizika (napríklad zvýšenie množstva distribúcie elektriny o viac ako 10% alebo omeškanie dodávateľa s plnením platobných povinností vyplývajúcich zo zmluvy), c) v prípade zmien právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na hodnotenie rizika. (3) Pri uzatvorení zmluvy oznámi prevádzkovateľ distribučnej sústavy dodávateľovi elektriny hodnotenie rizika, ktoré platí od dňa účinnosti zmluvy, do piatich pracovných dní od predloženia kompletnej žiadosti dodávateľa elektriny o uzatvorenie zmluvy. V prípade významnej zmeny vstupných údajov hodnotenia rizika a v prípade zmien právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na hodnotenie rizika je výsledok hodnotenia rizika účinný od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia o výsledku hodnotenia rizika, a prevádzkovateľ distribučnej sústavy ho oznámi dodávateľovi elektriny najneskôr 6 kalendárnych dní pred jeho účinnosťou. (4) Ak dodávateľ elektriny nesúhlasí s hodnotením rizika uskutočneným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, môže podať námietky prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do troch pracovných dní odo dňa oznámenia hodnotenia rizika. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy preverí oprávnenosť námietky. V prípade oprávnenosti námietky prevádzkovateľ distribučnej sústavy upraví hodnotenie rizika s účinnosťou tri pracovné dni od doručenia námietky. (5) Ak dodávateľ elektriny nesúhlasí s posúdením námietky prevádzkovateľom distribučnej sústavy, má právo požiadať úrad o preskúmanie posúdenia námietky prevádzkovateľom distribučnej sústavy. (6) Dodávateľ elektriny môže jedenkrát za tri mesiace požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmenu hodnotenia rizika. Žiadosť o zmenu hodnotenia rizika je dodávateľ elektriny povinný odôvodniť a dôvodnosť žiadosti o zmenu hodnotenia rizika preukázať. Prevádzkovateľ distribučnej sústav sa k žiadosti o zmenu hodnotenia rizika vyjadrí do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o zmenu hodnotenia rizika. Ak je žiadosť o zmenu hodnotenia rizika dôvodná, prevádzkovateľ distribučnej sústavy spolu s vyjadrením k žiadosti o zmenu hodnotenia rizika oznámi dodávateľovi elektriny nové hodnotenie rizika, ktoré platí od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia nového hodnotenia rizika dodávateľovi elektriny.“ (7) Hodnotenie rizika platí do ukončenia platnosti zmluvy, ak počas jej platnosti nedôjde k významnej zmene vstupných údajov hodnotenia rizika.“ (8) Jednotlivé skupiny A až D sú rozdelené takto: a) Skupina A: Do skupiny A je zaradený dodávateľ elektriny s kladným vlastným imaním, bez záväzkov po lehote splatnosti voči subjektom verejnej správy, s dobrou platobnou schopnosťou voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy - bez platieb za distribučné služby meškajúcich v priemere viac ako 3 dni počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Dodávateľ elektriny uhrádza prevádzkovateľovi distribučnej sústavy vyučovaciu faktúru platieb za distribučné služby a ostatných platieb vystavenú prevádzkovateľom distribučnej sústavy v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli distribučné služby poskytnuté, ktorej splatnosť je 15. deň mesiaca a poskytne prevádzkovateľovi distribučnej sústavy primeranú zábezpeku vo výške predpokladaných platieb za distribučné služby a ostatných platieb za obdobie jeden a pol kalendárneho mesiaca. b) Skupina B: Do skupiny B je zaradený dodávateľ elektriny s dobrou platobnou schopnosťou, bez platieb za distribučné služby meškajúcich v priemere viac ako 3 dni počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Dodávateľ elektriny uhrádza prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 60% predpokladanej platby za distribučné služby a ostatné platby za príslušným mesiac v 15. deň mesiaca a vyúčtovaciu faktúru platieb za distribučné služby a ostatných platieb v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli distribučné služby poskytnuté, ktorej splatnosť je 15. deň mesiaca. c) Skupina C: Do skupiny C je zaradený nový dodávateľ elektriny alebo dodávateľ elektriny so zhoršenou platobnou schopnosťou, s platbami za distribučné služby meškajúcimi v priemere viac ako 3 dni počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Dodávateľ elektriny uhrádza 80% predpokladanej mesačnej platby za distribučné služby a ostatné platby za príslušný mesiac v 15. deň mesiaca, 20% predpokladanej mesačnej platby za distribučné služby a ostatné platby za príslušný mesiac v 25. deň mesiaca a vyúčtovaciu faktúru platieb za distribučné služby a ostatných platieb v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli distribučné služby poskytnuté, ktorej splatnosť je 15. deň mesiaca a zároveň poskytnú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy primeranú zábezpeku vo výške predpokladaných platieb za distribučné služby a ostatných platieb za obdobie jeden a pol kalendárneho mesiaca. d) Skupina D: Do skupiny D je zaradený dodávateľ elektriny: 1. ktorého vlastné imanie je záporné, 2. ktorý je evidovaný v zozname dlžníkov vedenom Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, bankou, zoznamoch exekúcií, alebo v iných verejne dostupných zoznamoch a registroch, z ktorých vyplýva neplnenie peňažných záväzkov dodávateľa elektriny (ďalej len „registre“), 3. ktorý neuhradí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy platby za distribučné služby a ostatné platby ani v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, 4. ktorý má zhoršenú platobnú schopnosť, s platbami za distribučné služby a ostatnými platbami meškajúcimi v priemere viac ako 10 dni počas predchádzajúcich 12 mesiacov, 5. na ktorého majetok bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, na ktorého bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo sa začala likvidácia dodávateľa elektriny, 6. ktorý má majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je dlžníkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 7. ktorý je v postavení ovládanej alebo ovládajúcej osoby v zmysle § 66a Obchodného zákonníka vo vzťahu k dlžníkovi prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 8. ktorý je personálne prepojený s dlžníkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a to takým spôsobom, že v orgánoch dlžníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy a orgánoch dodávateľa elektriny sa nachádza aspoň jedna spoločná fyzická osoba alebo sa v orgánoch dodávateľa elektriny nachádza aspoň jedna osoba v postavení blízkych osôb ku ktorémukoľvek z členov orgánov dlžníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 9. ktorý bol podľa poslednej zostavenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosťou v kríze podľa Obchodného zákonníka a na výzvu prevádzkovateľa distribučnej sústavy dostatočne nepreukázal, že dôvody na takúto krízu už pominuli, 10. ktorý nedoručil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doklady podľa odseku 10. Dodávateľ elektriny uhrádza platby za distribučné služby a ostatné platby podľa písmena c) a zároveň je povinný zložiť primeranú zábezpeku vo výške predpokladaných platieb za distribučné služby a ostatných platieb za obdobie troch kalendárnych mesiacov. (9) Za primeranú zábezpeku sa považuje: a) Zloženie hotovosti na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo vinkulovaný vklad v banke v prospech prevádzkovateľa distribučnej sústavy, b) Banková záruka vystavená od banky s priznaným dlhodobým ratingom minimálne na úrovni BBB+ (Standard & Poor´s), BBB+ (Fitch), alebo Baa1 (Moody´s), c) Ručiteľské vyhlásenie od spoločnosti s priznaným dlhodobým ratingom minimálne na úrovni BBB+ (Standard & Poor´s), BBB+ (Fitch), alebo Baa1 (Moody´s). (10) Pre účely hodnotenia rizika je dodávateľ elektriny povinný v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia výzvy prevádzkovateľa distribučnej sústavy kedykoľvek počas platnosti zmluvy poskytnúť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy nasledujúce doklady: a) výkaz ziskov a strát za požadované účtovné obdobie, b) súvahu za požadované účtovné obdobie a c) poznámky k účtovnej závierke za požadované účtovné obdobie. Odôvodnenie: Na základe doterajšej praxe a získaných skúseností navrhujeme precizovať doterajšie ustanovenia. XII. V písm. J. prílohy č. 9 ods. 3 znie: „(3) Ak je dodávateľ elektriny v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby podľa zmluvy a napriek písomnej výzve prevádzkovateľa distribučnej sústavy toto omeškanie neodstráni do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo ak dodávateľ elektriny poruší platobné podmienky a k náprave nedôjde ani do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom účinky odstúpenia nastanú uplynutím 10 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia. Za doručenie výzvy a za doručenie odstúpenia dodávateľovi elektriny sa považuje doručenie kópie výzvy a doručenie kópie odstúpenia elektronicky (emailom) alebo faxom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný následne vždy odoslať aj originál výzvy a originál odstúpenia písomne. Výzva a odstúpenie sa považujú za doručené elektronicky (emailom) alebo faxom, ak boli zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy preukázateľne odoslané na adresu alebo číslo, ktoré mu na tento účel uviedol dodávateľ elektriny. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný odstúpenie od zmluvy odvolať, ak dodávateľ elektriny uhradí všetky svoje záväzky alebo odstráni porušenie platobných podmienok skôr, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy odošle príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie, dotknutým odberateľom elektriny, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a úradu informáciu o začatí dodávky poslednej inštancie. Na odvolanie odstúpenia od zmluvy nie je potrebný súhlas dodávateľa elektriny. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný odstúpenie od zmluvy odvolať iba v prípade prvého odstúpenia od zmluvy v príslušnom kalendárnom roku.“ Odôvodnenie: Štandardným nástrojom je v obchodných záväzkových vzťahoch, medzi ktoré patrí aj obchodný záväzkový vzťah založený rámcovou distribučnou zmluvou pri neplnení povinností (napr. platobných) odstúpenie od zmluvy a nie je výpoveď. Súhlasíme so zachovaní možnosti zvrátenia zániku zmluvy zavedením inštitútu odvolania odstúpenia od zmluvy (pôvodne späťvzatie výpovede), avšak s povinnosťou jeho aplikácie najviac 1 krát v priebehu kalendárneho roka. Cieľom je nepodporovať tzv. notorických neplatičov. XIII. V písm. J. prílohy č. 9 ods. 4 znie: „(4) Dodávateľ elektriny má právo z dôvodov uvedených zmluve alebo z dôvodov podľa osobitných predpisov26) od zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia nastanú uplynutím 10 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia.“ Odôvodnenie: Štandardným nástrojom je v obchodných záväzkových vzťahoch medzi ktoré patrí aj obchodný záväzkový vzťah založený rámcovou distribučnou zmluvou pri neplnení povinností (napr. platobných) odstúpenie od zmluvy a nie je výpoveď. Odoslaná Detail