PI/2021/261 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Navrhujeme zavedenie verejného zoznamu s informáciami o subjektoch, ktorým bol udelený súhlas na nakladanie so stavebnými odpadmi a na iné zaobchádzanie so stavebným odpadom v zmysle Zákona o odpadoch pričom by bola v zozname informácia o dobe platnosti súhlasu udeleného konkrétnemu subjektu. Navrhujeme, aby tento zoznam bol prístupný verejnosti na webových stránkach príslušných okresných úradov. Odôvodnenie: V zmysle predbežnej informácie o návrhu novely má byť hlavným cieľom novely reforma nakladania so stavebným odpadom, pričom má byť zavedená povinná selektívna demolácia vrátane systému kontroly pred demoláciou a po demolácii. Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby bol zriadený a zavedený verejný zoznam, ktorý by obsahoval informácie o subjektoch oprávnených napríklad na nakladanie s odpadom, na zhodnocovanie odpadov, na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, a pod. , a to aj za účelom plnenia povinností stavebníka, resp. investora v oblasti nakladania so stavebným odpadom. Zavedenie verejného zoznamu aj s informáciou o dobe platnosti udelených súhlasov navrhujeme z dôvodu, aby stavebník, resp. investor mohol zistiť aktuálny zoznam subjektov oprávnených na nakladanie so stavebným odpadom v zmysle Zákona o odpadoch a odkontrolovať tak aktuálny stav dodávateľov s požadovaným oprávnením. Predmetný zoznam môže mať taktiež priaznivý dopad na zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov, nakoľko by mohla zvýšiť povedomie širokej verejnosti o subjektoch, ktoré disponujú potrebnými súhlasmi na nakladanie s odpadmi. Odoslaná Detail
OPAP (Ochrana prírody a poriadku) Predbežná informácia predpokladá, že po zmene zákona sa následne bude nová povinnosť systematicky kontrolovať, avšak v súčasnosti je problematické kontrolovanie už aj existujúcich povinností pri nakladaní s odpadom, nakoľko samospráva a orgány reagujú väčšinou až na podnety, no žiaden orgán nevykonáva kontrolu vzniku nelegálnych skládok, spaľovania odpadu a podobne, priamo v teréne. Táto pripomienka nie je špecifická k navrhovanej zmene, avšak je potrebné problematiku riešiť. V praxi najčastejšie dochádza k odhaľovaniu a nahlasovaniu ako aj následnej kontrole odstránenia skládok odpadu zo strany členov stráže prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., nakoľko sú aj v rozpore s všeobecnou ochranou prírody a ohrozujú životné prostredia, pričom by bolo užitočné zakotviť pri kontrole skládok, ich predchádzaniu a riešeniu drobných priestupkov na mieste jasne formulované oprávnenie stráže prírody aj pri kontrole dodržiavania zákona o odpadoch, aby bolo možné zdokumentovať stav, vykonať potrebné zisťovanie, prípadne riešiť priestupky na úseku odpadového hodpodárstva v blokovom konaní, namiesto oznamovania orgánom, ktoré sú zahltené inou ako priestupkovou agendou. Odoslaná Detail