PI/2021/260 Návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) Na návrhu materiálu sa vyjadríme v priebehu tvorby zákona ako členovia pracovnej skupiny. Ďakujem Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) K predloženému návrhu ÚMS uvádza nasledovné pripomienky: Podľa znenia Predbežnej informácie „Správny dozor bude ministerstvo, prostredníctvom vecne a funkčne príslušného útvaru zriadeného na tento účel, vykonávať nad dodržiavaním zákonnosti pri uplatňovaní práva sociálneho zabezpečenia vo vymedzených oblastiach a kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, nad účelnosťou peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, nad kvalitou a rozsahom pomoci, na zabezpečenie ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu a nad kvalitou vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“ Upozorňujeme, že zámer vykonávať dozor prostredníctvom útvaru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nie je v súlade s cieľmi uvádzanými v schválenom Pláne Obnovy, kde sa na str. 485 uvádza: Systém dohľadu sa zjednotí a posilní vytvorením nezávislého orgánu dohľadu, ktorý zabezpečí...“ Vzhľadom na to, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude zo štátneho a rozpočtu financovať „osobné rozpočty“ v rámci pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb, taktiež niektoré organizácie zriadené štátom sú poskytovateľmi niektorých sociálnych služieb, v uvedených prípadoch dochádza k porušovaniu zásady nezávislosti resp. ku konfliktu záujmov, a to tým, že subjekt, ktorý financuje, zároveň vykonáva aj kontrolu. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že priamo v Pláne obnovy sa poukazuje na konflikt záujmov pri reforme posudkovej činnosti, kedy samosprávy vykonávajú posudkovú činnosť a zároveň sú zriaďovateľmi alebo poskytovateľmi sociálnych služieb a tento jav sa považuje za nežiadúci. Ak je tomu tak, potom táto zásada by mala byť uplatňovaná rovnako a štát by nemal k rovnakému problému pristupovať rozdielne, ak ide o možný konflikt záujmov na jeho strane. Okrem toho, ak by to mala byť organizačná jednotka MPSVaR, tak to nie je potrebné schvaľovať zákonom. Zákonom sa schvaľuje vznik nových subjektov ( organizácii) v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVaR SR. Podľa predbežnej informácie „Osobitnou oblasťou, na ktorú sa bude vzťahovať správny dozor, je oblasť výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorej špecifikom je okrem samotnej povahy vykonávaných opatrení aj rôznorodá povaha subjektov.“ V tejto súvislosti poukazujeme na to, že rôznorodá povaha subjektov je prítomná nielen v oblasti SPO, ale aj v oblasti sociálnej pomoci (príspevok poskytuje štát, výkon činnosti zabezpečuje samospráva aj neziskový sektor). Ďalej podľa predbežnej informácie je súčasný systém kontroly a dohľadu nad poskytovaním sociálnej pomoci neefektívny a fragmentovaný, keďže „kompetencie v jeho vykonávaní sú rozdelené medzi samosprávami, viacerými organizačnými útvarmi ministerstva, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a príslušnými Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Povinnosť výkonu kontrolnej činnosti samosprávy vyplýva priamo z § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Máme za to, že jadrom problému nie je fragmentácia, ale nedostatok kapacít kontrolnej činnosti, ktoré sú v súčasnej legislatíve definované (čo opakovane skonštatoval aj Národný kontrolný úrad). Odoslaná Detail