PI/2021/206 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SAF (Slovenská asociácia podnikových finančníkov) V § 7 ods. 9 navrhujeme vynechať slovo „môže“ a zmeniť slovo „predĺžiť“ na „predĺži“. Zmena je vhodná preto, aby mal držiteľ rozhodnutia istotu, že po podaní žiadosti sa lehota automaticky predĺži. Podľa súčasnej právnej úpravy je ponechaný v neistote a rozhodnutie závisí na vôli colných úradov, hoci podľa našich vedomostí colné úrady v praxi vždy tejto žiadosti vyhovejú. §7 ods. 9 sa v praxi využíva len preto, aby v prípade, že držiteľ tovaru doručí svoj nesúhlas so zničením tovaru, mal držiteľ rozhodnutia dodatočný čas na prípravu prípadnej žaloby, ktorá zabezpečí to, že zadržaný tovar nebude vrátený jeho držiteľovi. Zároveň je vhodné zvážiť aj automatické predĺženie lehoty samotným podaním žiadosti a bez potreby vydávania rozhodnutia, čo by mohlo viesť k odbúraniu administratívnej záťaže colných úradov a k finančnej úspore na strane štátu. Odoslaná Detail
SAF (Slovenská asociácia podnikových finančníkov) Alternatívne, bez potreby upravovať §7 ods. 9, je podľa nášho názoru ešte vhodnejšie upraviť odsek 6 písm. a) a ods. 13 písm. a) v tom istom § tak, aby mal držiteľ rozhodnutia lehotu na podanie žaloby aspoň 7 dní po tom, čo mu bude doručené oznámenie o nesúhlase držiteľa tovaru so zničením zadržaného tovaru. V súčasnosti, bez predĺženia lehoty podľa § 7 ods. 9, držiteľ rozhodnutia v prípade zadržania tovaru nemá takmer žiadnu šancu stihnúť lehotu v prípade nesúhlasu držiteľa tovaru so zničením, pretože sa o nej väčšinou dozvie tesne pred koncom, alebo už po uplynutí lehoty. Výnimkou, kedy túto lehotu môže stihnúť je, že podá žalobu spolu s písomným vyjadrením, čo v konečnom dôsledku povedie k vysokým finančným výdavkom, možno zbytočným, pretože väčšinou súhlas so zničením bude daný. Odoslaná Detail