PI/2021/20 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) V záujme relevantného nastavenia cien výrobkov a pomoci v programe „školské mlieko“ požadujeme, aby súčasťou sprievodného materiálu pripravovanej novely nariadenia vlády SR bolo okrem iného aj 1) vyhodnotenie dodávok a distribúcie mlieka a mliečnych výrobkov v „programe školské mlieko“ za školské roky 2019/20 a 2020/21, čo sa týka množstva výrobkov a vyplatených súm pomoci z národných zdrojov a zo zdrojov EÚ, 2) sumy alokovaných finančných prostriedkov na pomoc na roky 2021 a 2022 z národných zdrojov a zo zdrojov EÚ s tým, aby boli v novej právnej úprave zohľadnené mimoriadne podmienky z dôvodu pandemickej situácie, kedy plnenie podmienok dodávok a distribúcie výrobkov je nepredvídateľne ovplyvňované prijímanými opatreniami. Súčasne požadujeme, aby alokovanie finančných prostriedkov na pomoc zohľadňovalo súčasnú mimoriadnu situáciu, kedy z dôvodu opatrení prijatých v boji proti pandémii ochorenia COVID-19, sú školy opakovane v nepredvídateľných termínoch a na nepredvídateľnú dobu zatvorené, v dôsledku čoho plánovanie dodávok a distribúcie výrobkov v rámci programu nie je možné realizovať. Požadujeme tiež, aby pripravovanou novelou bolo riešené aj ustanovenie, konkrétne odsek, ktorý bol do nariadenia vložený v rámci novelizácie v roku 2020 v znení: „Škola môže školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania“. Ako bolo z našej strany s MPRV SR opakovane komunikované, školské zariadenia s odkazom na toto nové ustanovenie hromadne odstupovali z programu „školské mlieko“. Oznámenie MPRV SR pre materské školy a základné školy zapojené do tohto programu, ani pracovné stretnutie MPRV SR dňa 28.9.2020 neviedli k riešeniu situácie. Z tohto dôvodu požadujeme, aby uvedené ustanovenie v rámci tejto novelizácie nariadenia MPRV SR upravilo tak, aby školy neodmietali účasť na programe „školské mlieko“. V záujme zastavenia poklesu záujmu škôl o program „školské mlieko“ Slovenský mliekarenský zväz opakovane navrhuje, aby podľa vzoru realizácie tohto programu v Českej republike, boli ceny mlieka a mliečnych výrobkov a výška pomoci z národných a EÚ zdrojov stanovené tak, aby najvyššia úhrada žiakov bola 0,00 Eur, teda aby dostali výrobky zadarmo. Odoslaná Detail