PI/2021/152 PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA (Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Pripomienka č. 1 - zásadná pripomienka Navrhujeme upraviť návrh vyhlášky tak, aby sa zaviedla možnosť štatistickej kontroly meradiel aj u membránových plynomerov do G6 vrátane plynomerov s teplotnou korekciou, a v tomto zmysle upraviť aj ustanovenia prílohy č. 1 bod 1.3.20 a prílohy č. 26 vyhlášky. Odôvodnenie: V zmysle zverejnenej predbežnej informácie má byť jedným z cieľov návrhu vyhlášky zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel. Z obsahu návrhu vyhlášky, ktorá bola zverejnená v rámci legislatívneho procesu súvisiaceho s prípravou novely zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o metrológii“) (LP/2021/276) však vyplýva, že štatistická kontrola meradiel má byť vykonávaná len v prípade elektromerov. Máme za to, že ustanovenia Zákona o metrológii nevylučujú možnosť štatistickej kontroly aj pri iných druhoch určených meradiel, ako sú elektromery. Aj z uvedeného dôvodu v súvislosti prípravou návrhu vyhlášky navrhujeme, aby bola zavedená možnosť štatistickej kontroly aj u membránových plynomerov do G6 vrátane plynomerov s teplotnou korekciou, k čomu je nutné stanoviť technické a metrologické požiadavky pre následné overenie formou štatistickej výberovej skúšky v prílohe č. 26 Vyhlášky ÚNMS č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej ako „Vyhláška“). Rozšírenie možnosti vykonania štatistickej kontroly meradiel aj na plynomery navrhujeme z viacerých dôvodov: 1. Jedná sa o distribučné meradlá objemu plynu, inštalované v plynárenskej sieti v počte cca 1,5 mil. 2. Jedná sa o obdobný charakter merania distribúcie energetického média koncovým odberateľom plynu, ako je to pri elektrickej energii, kde novela vyhlášky so štatistickou kontrolou uvažuje. 3. Zvýšenie efektivity pri vynakladaní investičných a prevádzkových nákladov na prevádzku a metrologické zabezpečenie meradiel, bez negatívneho dopadu na presnosť a správnosť merania. 4. Zníženie frekvencie požiadaviek na súčinnosť koncového odberateľa (umožnenie prístupu k meradlu) pri výmenách meradiel na overenie. Pripomienka č. 2 - zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť znenie bodu 4.1.3. časti A Prílohy č. 26 Vyhlášky (Plynomery) na jeho konci o nasledovnú novú vetu: „Hodnota najväčšej dovolenej chyby obsahuje rozšírenú neistotu merania pri splnení podmienky v časti A bod 9.4.“ Odôvodnenie: V prípade, ak určené meradlo pri skúške určeného meradla nevyhovie technickým alebo metrologickým požiadavkám na druh určeného meradla, v zmysle ustanovenia § 25 ods. 9 Zákona o metrológii vydá ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba zamietací list. Autorizovaná osoba v zmysle § 33 ods. 1 písm. o) Zákona o metrológii používa pri overovaní meradla metódu merania, pri ktorej sa dosahuje rozšírená neistota merania nie väčšia, ako 1/3 najväčšej dovolenej chyby určeného meradla pri overení, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Navrhované doplnenie predmetného bodu Prílohy č. 26 Vyhlášky, ktorý upravuje hodnotu najväčšej dovolenej chyby plynomera, tak precizuje „rozhodovacie pravidlo“ pri vydávaní zamietacieho listu v zmysle § 25 ods. 9 Zákona o metrológii, s prihliadnutím na § 33 ods. 1 Zákona o metrológii. Pripomienka č. 3 - obyčajná pripomienka Navrhujeme doplniť názvy bodu 7 a bodu 8 časti A Prílohy č. 26 (Plynomery) nasledovne: „7. Podmienky technických skúšok pri schvaľovaní typu“ „8. Meracia trať technických skúšok pri schvaľovaní typu“ Odôvodnenie: Návrh zosúlaďuje znenie bodov 7 a 8 so znením § 4 ods. 3 Vyhlášky a bodom 6 časti A Prílohy č. 26 Vyhlášky. Pripomienka č. 4 - zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť znenie bodu 6.2.1. časti B Prílohy č. 26 (Plynomery) tak, že bude znieť nasledovne: „6.2.1 Plynomer je stabilizovaný pri teplote laboratória. Podmienky okolia pri skúške: a) teplota okolia 20 ± 5 °C b) atmosférický tlak okolia od 86 kPa do 106 kPa c) relatívna vlhkosť okolia 60 ± 25 %.“ Odôvodnenie: Navrhované doplnenie má za cieľ sprecizovať a sprehľadniť podmienky okolia pri overení membránových plynomerov. Pripomienka č. 5 - zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť znenie bodu 6.3.2. časti C Prílohy č. 26 (Plynomery) tak, že bude znieť nasledovne: „6.3.2 Plynomer sa predloží v pracovnom vyhotovení a je vybavený všetkým, čo je potrebné na vykonanie jeho overenia vrátane zabezpečovacej značky. Podmienky okolia pri skúške: a) teplota okolia 20 ± 5 °C b) atmosférický tlak okolia od 86 kPa do 106 kPa c) relatívna vlhkosť okolia 60 ± 25 %.“ Odôvodnenie: Navrhované doplnenie má za cieľ sprecizovať a sprehľadniť podmienky okolia pri overení rotačných plynomerov a turbínových plynomerov. Pripomienka č. 6 - zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť znenie bodu 5.3. časti C Prílohy č. 27 (Prepočítavače množstva plynu) tak, že bude znieť nasledovne: „5.3 Referenčné podmienky pre skúšanie prepočítavačov v laboratóriu sú uvedené v tabuľke č. 2.“ Odôvodnenie: Navrhované doplnenie má za cieľ sprecizovať a sprehľadniť podmienky okolia pri overení prepočítavačov množstva plynu. Pripomienka č. 7 - zásadná pripomienka Navrhujeme upraviť znenie bodu 5.5.9 Prílohy č. 27 Vyhlášky (Prepočítavače množstva plynu) tak, že v prvej vete sa na koniec doplní slovné spojenie „v laboratóriu“ a zároveň sa druhá veta tohto bodu nahradí novou vetou, a to „Najväčšia dovolená chyba v používaní je dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby pri overení.“ Znenie bodu 5.5.9 tak bude nasledovné: „5.5.9 Najväčšia dovolená chyba uvedená podľa bodov 5.5.4 a 5.5.5 je určená pre skúšku v referenčných podmienkach v laboratóriu. Najväčšia dovolená chyba v používaní je dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby pri overení.“ Odôvodnenie: Navrhované doplnenie precizuje podmienky okolia pri overení prepočítavačov množstva plynu podľa úpravy obsiahnutej v bode 5.3 Prílohy č. 27 Vyhlášky, ktorý obsahuje referenčné podmienky. Zároveň navrhované doplnenie bodu 5.5.9 zosúladí znenie s ustanovením § 4 ods. 5 Vyhlášky. Pripomienka č. 8 - zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť znenie bodu 6.16.1 Prílohy č. 27 (Prepočítavače množstva plynu) na jeho konci o nasledovnú časť „splnením tejto podmienky hodnota najväčšej dovolenej chyby obsahuje rozšírenú neistotu merania.“ Celé znenie predmetného bodu tak bude nasledovné: „6.16.1 Rozšírená neistota merania pri overení je najviac 1/4 najväčšej dovolenej chyby prepočítavača, splnením tejto podmienky hodnota najväčšej dovolenej chyby obsahuje rozšírenú neistotu merania.“ Odôvodnenie: Dôvodom navrhovaného doplnenia predmetného bodu, ktorý upravuje vyhodnotenie výsledkov skúšky prepočítavača, je precizovanie „rozhodovacieho pravidla“ pri vydávaní zamietacieho listu v zmysle § 25 ods. 9 Zákona o metrológii, s prihliadnutím na § 33 ods. 1 Zákona o metrológii. Odoslaná Detail