PI/2021/151 Predbežná informácia k návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Adresa pre korešpondenciu: Ústav mikrobiológie LF SZU, Limbová 12, 833 05 Bratislava klinickamikrobiologia.sk@gmail.com Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Sekcia financovania Odbor poisťovníctva Limbová 2 837 52 Bratislava 52 V Bratislave, 23.07.2021 Vec: pripomienka Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS k PI/2021/151 Predbežná informácia k návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov V mene výboru Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS posielam pripomienku k pripravovanému návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ako súčasná pandemická situácia a nepriaznivý vývoj antimikrobiálnej rezistencie v SR ukazuje, klinická mikrobiológia je jedným zo strategických medicínskych odborov. V dôsledku chýbania legislatívy o potrebe mikrobiologických laboratórií resp. oddelení klinickej mikrobiológie v liečebno-preventívnom procese došlo v posledných rokoch k postupnej a k značnej redukcii siete mikrobiologických laboratórií. Počet mikrobiologických laboratórií klesol približne o polovicu, mikrobiologické laboratóriá vymizli prakticky zo všetkých okresných nemocníc v SR prevádzkovaných neštátnymi spoločnosťami a v dôsledku extrémnej centralizácie mikrobiologickej diagnostiky sa zhoršila dostupnosť týchto vyšetrení aj pre ambulantných lekárov. Vzorky biologického materiálu po odbere sú prevážané často na niekoľko stoviek kilometrov, kým sa dostanú na spracovanie do mikrobiologického laboratória. Odborná pracovná skupina pre tvorbu štandardných diagnostických postupov v odbore klinická mikrobiológia vypracovala Štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii, s účinnosťou od 1.2.2019, bol uverejnený vo Vestníku MZ SR, Osobitné vydanie 1. februára 2019, roč. 67, 2019. dostupné na : https://www.standardnepostupy.sk/schvalene-standardne-postupy/. Štandard definuje časové limity od odberu vzoriek po spracovanie biologického materiálu v mikrobiologickom laboratóriu a jeho plnenie je predpokladom správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore klinická mikrobiológia. Dodržanie podmienok odberu a transportu biologického materiálu má priamy vplyv na výsledky týchto analýz a do značnej miery ovplyvňuje bezpečnosť pacienta v ústavnej aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pri súčasnom nastavení siete mikrobiologických laboratórií nie sú podmienky pre naplnenie zásad predanalytickej fázy vyšetrení definované v spomínanom štandarde, ktoré zaručujú kvalitné výsledky mikrobiologických analýz. Z toho dôvodu žiadame, aby návrh zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti bol konzultovaný s predstaviteľmi Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS, aby v návrhu zákona bola jasne zadefinovaná povinnosť prevádzkovania oddelenia klinickej mikrobiológie od regionálnej úrovne ústavnej zdravotnej starostlivosti a vyššie. Ďalej je potrebné zadefinovať optimálne geografické rozloženie mikrobiologických laboratórií v záujme zabezpečenia časovej dostupnosti mikrobiologických analýz v rámci celej siete ústavnej ako aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V mene výboru SSKM SLS, s úctou: MUDr. Monika Czirfuszová, PhD. predsedníčka Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Adresa pre korešpondenciu: Ústav mikrobiológie LF SZU, Limbová 12, 833 05 Bratislava klinickamikrobiologia.sk@gmail.com Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Sekcia financovania Odbor poisťovníctva Limbová 2 837 52 Bratislava 52 V Bratislave, 23.07.2021 Vec: pripomienka Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS k PI/2021/151 Predbežná informácia k návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov V mene výboru Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS posielam pripomienku k pripravovanému návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ako súčasná pandemická situácia a nepriaznivý vývoj antimikrobiálnej rezistencie v SR ukazuje, klinická mikrobiológia je jedným zo strategických medicínskych odborov. V dôsledku chýbania legislatívy o potrebe mikrobiologických laboratórií resp. oddelení klinickej mikrobiológie v liečebno-preventívnom procese došlo v posledných rokoch k postupnej a k značnej redukcii siete mikrobiologických laboratórií. Počet mikrobiologických laboratórií klesol približne o polovicu, mikrobiologické laboratóriá vymizli prakticky zo všetkých okresných nemocníc v SR prevádzkovaných neštátnymi spoločnosťami a v dôsledku extrémnej centralizácie mikrobiologickej diagnostiky sa zhoršila dostupnosť týchto vyšetrení aj pre ambulantných lekárov. Vzorky biologického materiálu po odbere sú prevážané často na niekoľko stoviek kilometrov, kým sa dostanú na spracovanie do mikrobiologického laboratória. Odborná pracovná skupina pre tvorbu štandardných diagnostických postupov v odbore klinická mikrobiológia vypracovala Štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii, s účinnosťou od 1.2.2019, bol uverejnený vo Vestníku MZ SR, Osobitné vydanie 1. februára 2019, roč. 67, 2019. dostupné na : https://www.standardnepostupy.sk/schvalene-standardne-postupy/. Štandard definuje časové limity od odberu vzoriek po spracovanie biologického materiálu v mikrobiologickom laboratóriu a jeho plnenie je predpokladom správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore klinická mikrobiológia. Dodržanie podmienok odberu a transportu biologického materiálu má priamy vplyv na výsledky týchto analýz a do značnej miery ovplyvňuje bezpečnosť pacienta v ústavnej aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pri súčasnom nastavení siete mikrobiologických laboratórií nie sú podmienky pre naplnenie zásad predanalytickej fázy vyšetrení definované v spomínanom štandarde, ktoré zaručujú kvalitné výsledky mikrobiologických analýz. Z toho dôvodu žiadame, aby návrh zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti bol konzultovaný s predstaviteľmi Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS, aby v návrhu zákona bola jasne zadefinovaná povinnosť prevádzkovania oddelenia klinickej mikrobiológie od regionálnej úrovne ústavnej zdravotnej starostlivosti a vyššie. Ďalej je potrebné zadefinovať optimálne geografické rozloženie mikrobiologických laboratórií v záujme zabezpečenia časovej dostupnosti mikrobiologických analýz v rámci celej siete ústavnej ako aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V mene výboru SSKM SLS, s úctou: MUDr. Monika Czirfuszová, PhD. predsedníčka Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS Odoslaná Detail