PI/2021/126 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Legislatívne zmeny v prostredí finančných služieb v posledných rokoch posilnili pozíciu klienta / spotrebiteľa. Zvýšil sa tým tlak na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb aj na strane finančných agentov. Prispela k tomu tiež globalizácia a spájanie trhov Európskeho priestoru. Uspokojiť potreby klientov sa stáva oveľa náročnejším, či už po profesijnej, technologickej, ale i finančnej stránke. Šírka požadovaných služieb súvisiacich s poskytovaním poistenia sa stáva obsiahlejšou. Slovenské spoločnosti sa rozpínajú na EU trhy a vytvárajú zahraničné pobočky, kam smeruje tiež potreba poskytovania finančných služieb domovskými agentami. Malé a stredné spoločnosti si jednak nemôžu dovoliť na každú oblasť výkonu interne najať samostatného špecialistu. Na druhej strane, tiež veľké spoločnosti, majú problém poskytovať služby v zahraniční a oficiálne spolupracovať s niektorými poisťovacími subjektami. Mnohí malí agenti, ak chcú klientovi poskytovať komplexné a profesionálne služby, sú nútení tieto služby outsoursovať (rizikár, obhliadkár, právnik, IT špecialista, produktový špecialista pre špecifické oblasti finančných produktov a iné). Bolo by to v poriadku, ak by im to oficiálne zákon nezakazoval. Taktiež licencovaný SK Finančný agent nemôže zároveň vykonávať finančné poradenstvo, aj keď si to mnohé situácie v praxi vyžadujú. Finančný agent nesmie spolupracovať ani s upisovateľmi rizika, ktorí sú v rámci legislatívy iných EU krajín v posledných rokoch bežní. Okrem uvedených nárokov existujú rôzne znevýhodnenia agentov s vydanou licenciou na Slovensku. Máme za to, aby prišlo k harmonizácii podmienok pre sprostredkovateľov poistenia. Tak, ako hovorí SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia Má ísť o harmonizáciu vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa distribúcie poistenia a zaistenia. Zároveň o koordináciu vnútroštátnych pravidiel, týkajúcich sa prístupu k činnostiam ich distribúcie. A napriek rozdielom medzi distribučnými kanálmi má byť v krajinách EU zabezpečená rovnaká úroveň ochrany spotrebiteľa. Detailnejší popis nedostatkov Slovenského poistného trhu, ktoré zamedzujú obchodnú súťaž v rámci lokálneho obchodu ale i EU sme zhrnuli do troch pripomienok: Pripomienka 1 Zákon 186/2009 § 6 Bod 1) Finančný agent zároveň nemôže vykonávať finančné poradenstvo Ale zároveň: § 10 (4) Finančné poradenstvo môže na území Slovenskej republiky vykonávať aj finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 11d. Jedná sa o evidentné znevýhodnenie Finančných agentov s vydanou licenciou a dohľadom na území Slovenska. V praxi vznikajú pritom rôzne situácie, ktoré si vyslovene vyžadujú, aby finančný agent vykonával aj finančné poradenstvo, za ktoré si riadne naúčtuje poplatok za poskytnutú službu. Rešpektujúc profesionalitu, zásady a zodpovednosti vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia alebo z poradenstva. Príklady z praxe: a) Firemný klient, ktorému Agent XY dojednal poistenie majetku a zodpovednosti. Za uvedené poistenia má nárok na sprostredkovateľskú províziu od poisťovne. Tretia strana klientovi spôsobila škodu na prevádzkovom zariadení. Po dohode s klientom nebolo žiadúce, aby sa to riešilo z jeho majetkového poistenia, (mohla by stúpnuť škodovosť). Klient trval na tom, aby sa náhrada škody žiadala z poistenia škodcu a aby ho zastupoval v uvedenom procese Agent XY. Agent XY nie je sprostredkovateľom poistenia zodpovednosti škodcu, preto nemá žiaden relevantný nárok na odmenu/províziu súvisiacu s touto poistnou zmluvou. Na zastrešenie procesu uplatnenia nároku vynaložil vlastné prostriedky a čas, aby mohol viesť prípad voči poisťovni škodcu. Tým docielil vyplatenie poistného plnenia pre svojho klienta. Avšak voči klientovi nemá žiaden právny nárok na zaplatenie tejto služby a ani nákladov s ňou spojenými. b) Klient fyzická osoba utrpela škodu na motorovom vozidle, ktorú spôsobil iný vodič. PZP za motorové vozidlo poistil Agent AB za províziu od poisťovne. Klient však nechcel poistiť vozidlo havarijne. Požiadal preto Agenta AB, keďže je spokojný s jeho službami, aby mu pomohol s náhradou škody z PZP vinníka. Keďže PZP vinníka nedojednal Agent AB, nemá nárok na províziu za sprostredkovanie poistenia. Na zastrešenie procesu uplatnenia nároku vynaložil vlastné prostriedky a čas, aby mohol viesť prípad voči poisťovni škodcu. Tým docielil vyplatenie poistného plnenia pre svojho klienta. Avšak voči klientovi nemá žiaden právny nárok na zaplatenie tejto služby a ani nákladov s ňou spojenými. c) Na Agenta CD sa na základe dobrej referencie obrátila spoločnosť, ktorá by chcela poradenstvo v špeciálnom poistení IT a kybernetických rizík. Spoločnosť má už dojednané poistenie na priamo s poisťovňou, ktorá nie je naklonená pri tomto klientovi pre spoluprácu cez Agenta. Nakoľko jej to neumožňuje interné nastavenie a ani cenotvorba daného poistenia (nie je kalkulované s províziou agentovi). Agent CD nemá možnosť získať províziu za sprostredkovanie poistenia, lebo ho nesprostredkoval a poisťovňa ho v danej zmluve neakceptuje. Taktiež nemá žiadnu možnosť fakturovať klientovi za služby poradenstva k tomuto poisteniu. Buď musí poskytovať službu bez odplaty, v takomto prípade však ide o výluku zákona 186/2009 § 1i), kde sa hovorí o tom, že na takúto službu sa neaplikuje uvedený zákon, t.j. klient nemôže dostať službu v zmysle uvedeného zákona (nezaručená zákonná a profesijná stránka/zodpovednosť). Alebo musí jednoducho klienta odmietnuť, čím sa oberie o možnú tržbu. Pripomienka 2 Zákon 186/2009 § 6 Bod 4) „Finančný agent je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie len pre finančnú inštitúciu, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky.“ Znamená to, že subjekty, ktorým vydáva oprávnenie na činnosť NBS ako finanční agenti alebo finanční poradcovia, v zmysle zákona o sprostredkovaní poistenia 186/2009 nesmú medzi sebou spolupracovať. Ak by aj išlo o iný typ spolupráce, vzťahuje sa na ňu DPH. To znamená, že sprostredkovatelia poistenia, ktorí sú povinne platcami DPH a objednajú si službu (ktorá by mala ‚ísť v režime úkonov poradenstva alebo sprostredkovania poistenia) sú znevýhodnení, pretože musia zaplatiť DPH na vstupe, ale na výstupe si ju nevedia uplatňovať. Na rozdiel od poistných maklérov, ktorí na SK pôsobia na základe zahraničnej licencie a dohľad nad nimi vykonáva NBS, ale riadia sa licenciou ich domovskej krajiny. Tí môžu bez problémov a legálne outsoursovať a fakturovať takúto službu bez DPH na základe výnimky v zmysle § 37 zákona o DPH patria aj poisťovacie služby oslobodené od DPH. Toto ustanovenie je aj v súlade so Smernicou EÚ o DPH, ktorá v článku 135 bod 1 písm. a) oslobodzuje od dane z pridanej hodnoty poisťovacie a zaisťovacie transakcie vrátane súvisiacich služieb poskytovaných maklérmi a poisťovacími agentmi. Na rozdiel od legislatívy iných EU krajín, agent alebo poradca, ktorý pôsobí na trhu so Slovenskou licenciou nemôže osloviť inú finančnú inštitúciu s domicilom v EU, ktorá neohlásila pôsobenie v rámci SK na základe štatútu „Freedom of services“. Apelujúc na Európsku smernicu, ktorá odporúča zmeniť „Neschopnosť sprostredkovateľov poistenia voľne pôsobiť v rámci celej Únie bráni riadnemu fungovaniu vnútorného trhu s poistením. Táto smernica je významným krokom k vyššej úrovni ochrany spotrebiteľa a integrácii trhu.“ Pripomienka 3 Zákon 186/2009 § 1-12 Naprieč všetkými ustanoveniami prvej časti zákona, chýbajú definované subjekty, ktoré sa stali za posledné roky v rámci EU bežné, prevažne v distribúcii firemného neživotného poistenia. Vývoj trhu poistenia priniesol napríklad špecializovaný typ poisťovacieho agenta / makléra, ktorému prislúcha poisťovacia autorita, ako napr. MGA („managing general agent“.), Assekurant alebo tiež Coverholder. Je to samostatná kategória, prostredníctvom ktorej sa dá jedine dostať na zahraničný poistný trh. Prípadne táto problematika je riešiteľná prostredníctvom definície poisťovacej činnosti v Zákone č. 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktualizácia v Belgicku, v súvislosti s danou problematikou bola realizovaná nasledovne. Bol prijatý zákon (10.4.2019), ktorým sa vytvára regulačný rámec pre riadenie MGA. Zákon mení a dopĺňa belgický zákon o poisťovníctve zo 4. apríla 2014, ktorý je od decembra 2018 v súlade so smernicou o distribúcii poistenia (IDD). Doteraz boli jedinými regulovanými sprostredkovateľmi poistenia (agenti), sprostredkovatelia. Zákon definuje „povereného upisovateľa“ ako sprostredkovateľa poistenia, ktorý je vo svojej funkcii oprávneného zástupcu jednej alebo viacerých poisťovacích spoločností, aby v mene a na účet týchto poisťovacích spoločností: i) prijal krytie rizík, ii) textoval poistné zmluvy a iii) prípadne spravovať poistné zmluvy. Keďže upisovacie činnosti MGA zahŕňajú outsourcing niektorých základných činností poisťovní/zaisťovní, čo by mohlo mať vplyv na ich technické výsledky, belgický zákonodarca považoval za účelné zaviesť posilnený regulačný rámec pre tento typ sprostredkovateľa. Konkrétne zmeny na dohody MGA sa budú vzťahovať rovnaké predpisy ako na (zaisťovacích) poisťovacích maklérov. Belgický FSMA (Úrad pre finančné služby a trhy) bude príslušným orgánom na monitorovanie a kontrolu MGA a ich činností (rovnako ako v prípade iných sprostredkovateľov poistenia). Taktiež iné okolité Európske krajiny zákonne uznávajú „upisovateľov rizika“ ako samostatnú skupinu agentov. Legálnou cestou môžu nadväzovať vzájomnú spoluprácu s inými maklérmi, ktorí zastupujú klientov. Preto aj pobočky zahraničných maklérov pôsobiacich na Slovensku môžu cez takéto subjekty dojednávať poistenia. Na rozdiel od SK, naša legislatíva takýto subjekt nazýva „Agent“ a teda nerobí rozdiel a preto iní agenti alebo poradcovia s ním nesmú spolupracovať. Slovenský agent alebo poradca je preto opäť znevýhodnený na vlastnom poistnom trhu. Klient, ktorý využíva služby slovenského Agenta je tým taktiež znevýhodnený. Čoraz častejšie sa stáva, že na SK poistnom trhu nie je možné nájsť poisťovňu, ktorá by mohla (malá oblasť trhu pre dané riziko, je neekonomické lokálne poskytovať) alebo chcela (vysoká koncentrácia rizika s potenciálom škôd), takéto riziko klientovi upísať. Európska smernica hovorí o posilňovaní vnútorného trhu, preto takéto prípady by mohlo riešiť tiež zacielené financovanie podhodnotených poistných oblastí z dane z poistenia. Ide napríklad o niektoré profesijné poistenia, železničné a letecké riziká, riziká spojené s environmentom, ekológiou a odpadovým hospodárstvom a pod. Rastie počet spoločností, ktoré otvárajú pobočky v okolitých štátoch. Týmto je spôsobená nerovnosť trhu pre SK a zahraničných agentov a poradcov. Provízie za sprostredkovanie sa odlievajú do zahraničných maklérskych spoločností, namiesto toho, aby zostávali na Slovensku. Ak sa pozrieme na samotnú EU legislatívu, Smernica chápe dva pojmy sprostredkovateľov poistenia a to „upisovateľov“ a „distributérov“. Napríklad o spolupráci sprostredkovateľov hovorí KAPITOLA II, Článku 3: „Sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia, alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia môže konať na zodpovednosť poisťovne alebo zaisťovne či iného sprostredkovateľa. V takom prípade môžu členské štáty stanoviť, aby poisťovňa alebo zaisťovňa, alebo iný sprostredkovateľ bol zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia či sprostredkovateľ doplnkového poistenia spĺňal podmienky zápisu vrátane podmienok stanovených v odseku 6 prvom pododseku písm. c).“ Taktiež Článok 16 pozná pojem sprostredkovatelia poistenia a zaistenia, ktorí využívajú služby sprostredkovateľov (avšak táto väzby akosi vypadla z transpozície slovenského zákonodárcu): „Obmedzenie možnosti využiť služby sprostredkovateľov Členské štáty zabezpečia, aby poisťovne a zaisťovne a sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia pri využívaní služieb sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia alebo sprostredkovateľov doplnkového poistenia využívali len služby distribúcie poistenia a zaistenia sprostredkovateľov poistenia a zaistenia alebo sprostredkovateľov doplnkového poistenia zapísaných v registri vrátane tých, ktorí sú uvedení v článku 1 ods. 3.“ Taktiež Článok 25 akceptuje, že určitý typ sprostredkovateľov aj vytvára poistný produkt ako „upisovateľ“. „Požiadavky týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy 1. Poisťovne aj sprostredkovatelia, ktorí vypracúvajú akýkoľvek poistný produkt určený na predaj zákazníkom, udržiavajú, prevádzkujú a prehodnocujú schvaľovací proces každého poistného produktu alebo podstatných úprav existujúceho poistného produktu pred uvedením na trh alebo distribúciou zákazníkom.“ „Poisťovne aj sprostredkovatelia, ktorí vypracúvajú poistné produkty, poskytnú distribútorom všetky príslušné informácie o poistnom produkte a schvaľovacom procese produktu vrátane určeného cieľového trhu poistného produktu.“ Vysvetlenie pojmov iných typov sprostredkovateľov poistenia a zaistenia: MGA, tj. „managing general agent“. Jedná se o druh poisťovací agenta, ktorému bola udelená upisovacia právomoc (tzv. binding authority) a môže zjednávať poistné zmluvy v mene poisťovne a vykonávať ďalšie súvisiace úkony a činnosti v mene partnerskej poisťovne. To isté sa týka aj Assekurantov alebo tiež Coverholderov – Ich činnosti sú zvyčajne spojené s neobvyklými oblasťami krytia, ako je profesionálna zodpovednosť a iné špeciálne poistné zmluvy, v ktorých sa na zabezpečenie krytia vyžaduje špecializovaná odbornosť. MGA zastrešujú obchodné činnosti, najmä v geograficky izolovaných oblastiach, kde poisťovatelia nechcú zriadiť pobočku (ekonomicky nevýhodné, malý trh a podobne. Sú prospešné pre poisťovne, pretože odborné znalosti, ktoré majú, nie sú vždy k dispozícii v domácich alebo regionálnych kanceláriách poisťovateľa a ich vývoj v interných podmienkach by bol nákladnejší. MGA preto môžu zastupovať aj viac poisťovateľov. Pre vysvetlenie, ako funguje syndikát Lloyd’s (je to vlastne inak povedané združenie poisťovateľov, ktorí ponúkajú spoločné poistné produkty). Po celom svete je zastúpený tzv. Coverholdermi (SK legislatíva nepozná tento pojem a preto sa takýmto pobočkám vydáva licencia Finančného sprostredkovateľa). Coverholder • spoločnosť alebo partnerstvo poverené riadiacim agentom na uzatvorenie zmluvy alebo poistných zmlúv, ktoré majú uzavrieť členovia syndikátu, ktorý spravuje, v súlade s podmienkami záväzného orgánu. Viac informácií nájdete v časti Definície Byelaw. záväzný orgán – Binding authority • je dohoda medzi riadiacim agentom a držiteľom krytia, na základe ktorej riadiaci zástupca deleguje svoju právomoc uzatvárať zmluvu alebo zmluvy o poistení, ktoré majú uzavrieť členovia syndikátu, ktorý spravuje, s držiteľom krytia v súlade s ustanoveniami tohto zákona. podmienok dohody. Coverholder je oprávnený vydávať dokumenty o poistení v mene syndikátov (združenia poisťovateľov napr. Lloyd's). V zmluve o záväznom orgáne sa stanovia aj ďalšie zodpovednosti, ako napríklad nakladanie s poistnými prostriedkami alebo dohodnuté nároky. Je jasne určený vzťah a kompetencie medzi Coverholderom a členmi syndikát. Má to určitú štruktúru kontroly, musia byť splnené stanovené normy a požiadavky, právomoci stanovuje písomná Záväzná dohoda. Coverholder je financovaný Binding authority a schválený syndikátom Lloyd's. Má svoj kódex. Úloha Coverholdera je, že ak Binding authority z Lloyd's deleguje svoju právomoc na schváleného Coverholder agenta v rámci záväzného orgánu, schválený agent môže uzatvárať zmluvy o poistení a vydávať dokumenty o poistení ako doklad o platnosti krytia. Coverholder je tiež oprávnený vyberať poistné a môže mu byť umožnené spracovať nároky alebo vykonávať iné funkcie spojené s poistením. Model Coverholder je dlhoročne osvedčený a úspešný spôsob umiestnenia rizika, ktorý poskytuje výhody každej zo zúčastnených strán. Je zárukou že záujemcovia o poistenie prostredníctvom svojich sprostredkovateľov získajú prístup k vynikajúcej značke, bezpečnosti a ratingom spoločnosti Lloyd, ako aj prístupu k skúseným poisťovateľom a maklérom. Nositelia krytia preto môžu ponúkať širokú škálu špecializovaných tried podnikania uzavretých v spoločnosti Lloyd's, napríklad osobné úrazové poistenie pre športovcov a poistenie špeciálnej zodpovednosti. Okrem vyššie uvedených výhod ide o nákladovo efektívnejšie poistné riešenia na otvorenom európskom poistnom a zaistnom trhu. Pretože veľké poisťovacie domy môžu lokálne upisovať bez nutnosti drahej lokálnej infraštruktúry, znalosti lokálnych špecifík alebo lokálnych kontaktov. Pripomienka č. 4: Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve Žiadame, aby daň z poistenia bola adresne smerovaná do rizikových odvetví na elimináciu dôsledkov havárii priemyslu. Jedná sa o také priemyselné odvetvia, v ktorých sa vyžaduje alebo licenčne podmieňuje uzatvorenie profesijného zodpovednostného poistenia. Mnohé z týchto poistení sú ale pre komerčné poisťovne pôsobiace na Slovenskom poistnom trhu neekonomické alebo neúnosne rizikové (doprava po ceste, doprava po železnici, letecká doprava, solárna energia, odpadové hospodárstvo, bioplynové elektrárne a pod.). Preto v rámci Slovenského poistného trhu pre takéto podniky nie je možné dojednať poistenie vôbec, alebo za neúmerné náklady. Ak by aj akceptovali premrštenú cenu poistenia, zvýšenými nákladmi by stratili pozíciu konkurencieschopnosti. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vážené MFSR, v zmysle oslovenia a možností daného materiálu zasielam/-me ako verejnosť naše podnety a návrhy podľa bodu 2 v PI/2021/126. 1. Rozšíreniu účelu použitia odvodu časti poistného z prijatého poistného z PZP prosím doplniť okrem vami navrhnutého rozšírenia preventívnych opatrení v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd aj na • korektnú online/dennú aktualizáciu údajov všetkých databáz vozidiel/pracovných strojov príp. ebicyklov / ekolobežiek a pod SKP a polície, ktoré sú povinné/resp. budú mať povinnosť uzatvoriť PZP. • Vyčlenenie každoročne min. 10 perc. z ročného výberu z odvodu na projekt a výstavbu nájomných bytov pre zamestnancov záchranných zložiek polície, HaZZ a MZ. Pre zvýšenie transparentnosti pri rozdeľovaní prostriedkov navrhujeme zriadenie komisie v zastúpení osôb z MFSR,MINV,MD, SLASPO, zástupcov motoristickej verejnosti/asociácií/združení a sprostredkovateľov poistenia. 2. Riešenie ďalších podnetov z aplikačnej praxe predkladáme v znení ako sme ich poslali do“Kilečka2“ Návrhy sa týkajú zákonov o PZP a zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a obsahujú zlepšenie podmienok podnikania pre finančných sprostredkovateľov, rovnosť zaobchádzania medzi finančnými sprostredkovateľmi, odstránenie zbytočného goldplatingu a zvýšenú ochranu spotrebiteľov na finančnom trhu. 2.1 V zákone č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a) znížiť počet nepoistiteľných vozidiel s platným EVČ s jasne nastavenými pravidlami pokút za neuzatvorené PZP poistenie, podstatná časť z výberu pokút by bola príspevkom do poistného garančného fondu SKP. Zároveň vytvoriť v zákone „Fond zábrany škôd“ aj s komisiou na adresné a transparentné využitie prostriedkov z výberu 8 % odvodu z PZP poistného; b) podstatne znížiť z dnešných až 100 % možného uplatniteľného regresu len z dôvodu nezaplatenia poistného, resp. splátky aktívneho PZP poistného krytia v čase škodovej nehody na presne určenú minimálnu a maximálnu hranicu nároku zo strany poisťovne, aby sankcia bola primeraná, ale nie nezvládnuteľná; c) z dnešných až 100 % možného uplatniteľného regresu len z dôvodu neuzavretia poistnej zmluvy PZP v čase škodovej nehody na presne určenú minimálnu a maximálnu hranicu nároku zo strany poisťovne, po vzore Českej republiky. 2.2. V zákone č.186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a) pre vylúčenie akýchkoľvek právnych nejasností v §7 umožniť pre SFA vykonávať FS na základe nielen zmluvy s poisťovňou, ale aj s profesionálnym klientom a coverholderom/assekurateurom. b) odstrániť v OFV pre sektor poistenia goldplating z 20 hodín na 15 hodín pre vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti. c) odstrániť nerovnosť v požiadavkách odbornej spôsobilosti medzi základným a stredným stupňom OFV d) vykonať pri neprerušenom kontinuálnom OFV len raz skúšku odbornej spôsobilosti na začiatku vykonávania finančného sprostredkovania a zrušiť preskúšavanie každé 4 roky pre všetky subjekty v sektore poistenia, ktoré je pre 99,99 % trhu len formálne na základe aktuálnej praxe. e) nahradiť pre vykonanie OFV slovo „každoročne“ slovným spojením „v kalendárnom roku“, aby báza sledovania vykonaného vzdelávania bol kalendárny rok a nie 365 dní, čím by nedochádzalo k skracovaniu predpísanej doby. 2.3. V zákone č. 747 /2009 o dohľade nad finančným trhom a) zaviesť spojitú funkciu pre výpočet ročných príspevkov subjektov FS za dohľad 2.4. V zákone č. 213/2018 o dani z poistenia Do zákona o dani z poistenia navrhujeme a doplniť/zaviesť adresnosť využitia dane motivovať fyzické a právnické osoby mať uzatvorené poistné krytie predovšetkým v oblasti požiaru a živelných rizík a poučiť sa aj z udalostí Prešov „Mukačevská7“ a/alebo aj napr. z ČR „tornádo Hodonín a okolie“. Pre poistených by štát poskytoval vyššiu pomoc a možností väčších úľav. ( daňový odpis pre protipožiarne zabezpečenia, zavedenie tabuľky pre vyššie odškodnenie/pomoc pri totálnych škodách pre FO i PO či vybrané riziká). Oliver Borko, EFIBA s.r.o. mail: oliver.borko@sibaf.sk linky: ** http://www.efiba.sk/nezaradene/kilecko-ii-podali-sme-navrhy-tykajuce-sa-zakona-o-pzp-a-zakona-o-fsafp/ ** http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1177208 ** Neplatiči pri povinnom zmluvnom poistení, Karolína Dronzeková https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0582B7C7FD1B Odoslaná Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) Vážená inštitúcia, Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) si Vás dovoľujeme požiadať o zaradenie do okruhu subjektov s ktorými bude konzultovaná v rámci odbornej diskusie pripravovaná novela zákona č. 39/2015 Z.z. Za týmto účelom si Vás dovoľujeme požiadať o osobné resp. online stretnutie - návrhy termínov stretnutia Vám prepošleme najbližšie dni. Vzhľadom k tomu, že vymedzenie základných cieľov právnej úpravy (najmä vo vzťahu na časť "riešenie ďalších podnetov z aplikačnej praxe") je vymedzené všeobecne, je ťažké sa nám bližšie vyjadriť k predkladanému legislatívnemu záveru. V pripravovanom legislatívnom procese sme však pripravení poskytnúť naše odborné stanoviská a podnety k navrhovaným zmenám. S úctou Ondrej Faith prezident Slovenská asociácia sprostredkovateteľov v poisťovníctve (SASP) Odoslaná Detail