PI/2021/110 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z .z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SLeK (Slovenská lekárnická komora) Slovenská lekárnická komora v rámci zverejnenej predbežnej informácie pod číslom legislatívneho procesu PI/2021/110 o pripravovanom návrhu Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon“), predkladá MZ SR nad rámec základného cieľa navrhovanej právnej úpravy nasledovné podnety: 1. V § 49 ods. 2 písmeno g) Zákona sa na konci dopĺňajú slová „a v oblasti prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí.“ Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby mohla komora vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene aj v oblasti prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí a to s ohľadom na skutočnosť, že aj komora samotná môže byť vlastníkom nehnuteľností, ktoré, ak by jej bola daná možnosť podnikať aj v oblasti prenájmu nehnuteľností, môže poskytnúť tretím osobám do dočasného užívania napr. v súvislosti s realizáciou sústavného vzdelávania organizátorom podujatia priamo v priestoroch komory a s tým spojeného práva prenájmu hnuteľných vecí slúžiacich napr. na edukačnú činnosť. 2. V § 63 sa doterajšie znenie odseku 3 nahrádza slovami: „(3) K oznámeniu podľa odseku 2 zdravotnícky pracovník priloží a) osvedčené kópie dokladov preukazujúcich údaje uvedené v odseku 2 písm. d), g) a h), b) potvrdenie vzdelávacej ustanovizne a poskytovateľa podľa odseku 2 písm. f), c) osvedčené kópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok podľa § 31 ods. 1 písm. b) až písm. d) a podľa § 31 ods. 4, d) doklad o zaplatení registračného poplatku.“ Odôvodnenie: Precizuje sa výpočet dokladov, ktoré je zdravotnícky pracovník povinný predložiť v procese svojej registrácie do registra zdravotníckych pracovníkov tak, aby bola zabezpečená kontrola splnenia všetkých zákonných podmienok výkonu zdravotníckeho pracovníka. Odoslaná Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) V rámci pripravovaného legislatívneho procesu žiadame upraviť i postavenie sociálnych pracovníkov v zdravotníctve. Pracovné činnosti sociálneho pracovníka v zdravotníctve sú v súlade s §2 ods. 1, ods. 7 písm. d), ods. 10, ods. 28 a §3 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podobne ako napr. asistent výživy, fyzik ....). Sociálna práca v zdravotníctve je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Jej cieľom je zlepšiť životnú situáciu pacientov, ktorí si ju sami nie sú schopní riešiť. Sleduje a v spolupráci si ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi pomáha riešiť narušené vzťahy a situácie, ktoré vznikli v živote pacienta ako dôsledok choroby, chorobných prejavov, úrazov, škodlivých návykov, invalidity a staroby, prameniace zo sťaženej sociálnej situácie. Pomáha zabezpečiť úpravu vzťahov medzi jednotlivcom a jeho spoločenským prostredím. Navrhujeme nasledovné právne úpravy: Pripomienka č. 1 V § 27 sa do odseku (2) pridáva „sociálny pracovník“. Navrhované znenie pozmeneného odseku: (2) Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik a sociálny pracovník v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“). Odôvodnenie: Navrhuje sa medzi vymenované profesie pridať „sociálny pracovník“, čo právne ukotví postavenie sociálneho pracovníka vykonávajúceho svoje povolanie v zdravotníckom zariadení a zosúladí aplikačnú prax výkonu sociálnej práce so zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripomienka č. 2 Za §47h sa vkladá §47ch, ktorý vrátane nadpisu znie: §47ch Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (1) Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálne práce združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorí sú jej členmi. (2) Členom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce môže byť fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon sociálnej práce, vykonáva sociálnu prácu a je bezúhonná (§ 38), ak písomne požiada o zápis do zoznamu členov komory. Odôvodnenie: Navrhuje sa vložiť §47ch, ktorý popisuje profesijnú organizáciu sociálnych pracovníkov, ako sú v predmetnom zákone popísané aj profesijné organizácie ostatných profesií, spadajúcich do kategórie „Iný zdravotnícky pracovník“. Pripomienka č. 3 V § 62 sa pridáva odsek (4) so znením: (4) Pre Slovenskú komoru sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce platia ustanovenia v §49 až § 67 primerane podľa ustanovení osobitného predpisu, na základe ktorého je zriadená. (Poznámka pod čiaru: Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Odôvodnenie: Navrhuje sa vložiť odsek (4), ktorý zosúlaďuje a uznáva podmienky zriadenia Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce podľa osobitného predpisu. Pripomienka č. 4 V § 62 sa pridáva odsek (13) so znením: (13) Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sociálneho pracovníka. V § 62 Zmeniť číslovanie pôvodného odseku (13) na odsek (14). Odôvodnenie: Navrhuje sa vložiť odsek (13), ktorý poverí Slovenskú komoru sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce registrovať sociálnych pracovníkov, ktorí budú vykonávať svoje povolanie v zdravotníckom zariadení. Vzhľadom na pridaný odsek (13) je potrebné v § 62 zmeniť číslovanie pôvodného odseku (13) na odsek (14). Pripomienka č. 5 V § 68 sa do odseku (1) písm. b), c) pridáva „sociálny pracovník“. Navrhované znenie pozmeneného odseku: (1) Licencie sa vydávajú a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ, b) na výkon zdravotníckeho povolania [§ 3 ods. 1 písm. a)] zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik a sociálny pracovník, c) na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik a sociálny pracovník, Odôvodnenie: Navrhuje sa vložiť do odseku (1) písmen b), c) profesiu „sociálny pracovník“, čím sa zadefinujú druhy licencií, ktoré môže Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce udeľovať sociálnym pracovníkom, ktorí budú vykonávať svoje povolanie v zdravotníckom zariadení a ktorí splnia pre vydanie jednotlivých druhov licencií zadefinované podmienky. Pripomienka č. 6 – k zákonu ako celku – zásadná pripomienka V § 68 sa pridáva odsek (12) so znením: (12) Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sociálny pracovník a vedie register vydaných licencií. Zmeniť číslovanie pôvodného odseku (12) na odsek (13). Odôvodnenie: Navrhuje sa vložiť odsek (12), ktorý poverí Slovenskú komoru sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce vydávať licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sociálny pracovník a viesť register vydaných licencií. Vzhľadom na pridaný odsek (12) je potrebné v § 68 zmeniť číslovanie pôvodného odseku (12) na odsek (13). Pripomienka č. 7 Za § 80aw sa vkladá § 80ax, ktorý znie: § 80ax (1) Základná zložka mzdy60aa) sociálneho pracovníka (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,06-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. (2) Základná zložka mzdy60aa) sociálneho pracovníka (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. (3) Základná zložka mzdy60aa) sociálneho pracovníka (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,20-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Odôvodnenie: Navrhuje sa vložiť § 80ax, ktorý popisuje osobitné ustanovenia o minimálnej výške základnej zložky mzdy niektorých zdravotníckych pracovníkov, ako sú v predmetnom zákone popísané aj pre ostatné profesie, spadajúce do kategórie „Iný zdravotnícky pracovník“. Pripomienka č. 8 Za § 102v sa vkladá § 102w, ktorý vrátane nadpisu znie: § 102w Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od XXXXX Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v zdravotníctve k dátumu účinnosti tohto zákona a nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti definovanú v § 33 ods. 3 tohto zákona, sa považuje za sociálneho pracovníka, ktorý spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti definovanú v § 33 ods. 3 tohto zákona do 31. decembra XXXXX. Odôvodnenie: Navrhuje sa zosúladiť požiadavky návrhu zákona s aplikačnou praxou formou prechodných ustanovení, aby sociálni pracovníci, ktorí vykonávajú sociálnu prácu v zdravotníckom zariadení k dátumu účinnosti tohto zákona a nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti definovanú v § 33 ods. 3 tohto zákona mali možnosť pokračovať vo výkone svojho povolania a doplniť si odbornú spôsobilosť definovanú v § 33 ods. 3 tohto zákona do 31. decembra XXXX. Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť predkladanej právnej úpravy navrhuje od DD.MM.RR. Odoslaná Detail