PI/2021/105 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) ÚMS nemá pripomienky Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 9: Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ k Článku 6 Smernica obsahuje nárok na opatrovateľskú dovolenku v rozsahu 5 dní ročne. Navrhujeme, aby podmienky, za ktorých zamestnancovi vznikne nárok na opatrovateľskú dovolenku, boli zosúladené s právnou úpravou opatrovania, aby nárok na opatrovateľskú dovolenku vznikal len osobám, ktoré skutočne poskytujú opateru, a prípadne, aby do rozsahu tejto dovolenky boli začlenené iné, už existujúce a obdobné nároky zamestnanca, napríklad nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu sprevádzania alebo ošetrovanie člena rodiny. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 10: Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ k Článku 7 Navrhujeme, aby inštitút pracovného voľna z dôvodu vyššej moci bol chápaný ako pracovné voľno z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka, ak by to však mal byť nový a osobitný inštitút tak navrhujeme, aby jeho rozsah bol začlenený už do existujúcich inštitútov pracovného voľna a celkový rozsah všetkých prekážok v práci na strane zamestnanca sa nezvyšoval, a zároveň, aby jeho využívanie bolo podmienené relevantným potvrdením o existencii dôvodu vyššej moci (choroba alebo úraz rodinného príslušníka). Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 11: Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ k Článku 9 Vo vzťahu k flexibilným formám organizácie práce navrhujeme zvážiť zníženie hranice veku dieťaťa, s ktorým sa spája právo zamestnanca požadovať úpravu pracovného času v Zákonníku práce (§ 164 ods. 2) zo súčasných 15 rokov na smernicou predpokladaných 8 rokov. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 8: Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ k Článku 4 Inštitút otcovskej dovolenky chápeme ako inštitút dovolenky otca pri narodení dieťaťa, ktorý je v Zákonníku práce už čiastočne upravený. Navrhujeme, aby tento inštitút bol zahrnutý do súčasného systému rodičovskej dovolenky, pričom náklady na otcovskú dovolenku by mali byť hradené zo systému sociálneho zabezpečenia a nemali by predstavovať náklady zamestnávateľa. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 5: Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii k Článku 4 ods. 2. písm. m) bod iii) v nadväznosti na Článok 10 ods. 3. Pojem pracovná úloha (uvedený najmä v Článku 10 a Článku 4 ods. 2 písm. m) bod iii) nie je zrejmý, ale predpokladáme, že ide o povinnosť rozvrhovať pracovný čas podľa § 90 ods. 9 Zákonníka práce. Preto navrhujeme, aby vznikala nová povinnosť, ktorá by v prípadnou transpozíciou ustanovenia spôsobila interpretačné nejasnosti. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 1 všeobecne k predbežnej informácii Vychádzajúc zo znenia legislatívneho plánu vlády pre rok 2021 predpokladáme, že vecná intencia predbežnej informácie je obsahovo širšia ako sám predkladateľ v materiáli uvádza. Okrem transpozície smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) majú byť zámerom novelizácie aj úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR, požiadavky sociálnych partnerov a požiadavky na zmeny z praxe. Na základe legislatívneho plánu vlády predpokladáme, že sociálni partneri budú požiadaní o zaslanie konkrétnych podnetov k Zákonníku práce. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 6: Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii k Článku 12 Navrhujeme, aby prípadnou transpozíciou ustanovenia povinnosť odôvodňovať odpovede zamestnancom na žiadosti o prechod na inú formu zamestnania bola čo možno administratívne najjednoduchšia a definícia inej formy zamestnávania čo možno najpresnejšia, aby nevznikali interpretačné problémy v aplikačnej praxi. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 3: Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii k Článku 4 ods. 2 písm. m bod iii) v nadväznosti na Článok 10 Zo smernice nám nie je jasný pojem pracovná úloha, ale predpokladáme, že ide o povinnosť rozvrhovať pracovný časť podľa § 90 ods. 9 Zákonníka práce, preto navrhujeme, aby nevznikala nová povinnosť, resp. aby nevznikali interpretačné nejasnosti. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 7: Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii k Článku 14 Navrhujeme, aby prípadnou potrebou transpozície do Zákonníka práce bolo ustanovenie prenesené iba v rovine rokovania a nebola zástupcom zamestnancom zverená právomoc udeľovať súhlas a podmieňovať tým platnosť niektorých rozhodnutí alebo postupov zamestnávateľa. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii k Článku 3 a k súvisiacim ustanoveniam Navrhujeme, aby sa v súvislosti s transpozíciou smernice inkorporovala elektronická forma poskytovania informácií zamestnancom v čo najväčšej miere naprieč celým Zákonníkom práce. Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Podnet č. 4: Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii k Článku 8 Navrhujeme predĺžiť trvanie základnej skúšobnej doby až do maximálnej doby, ktorú predpokladá smernica a to na 6 mesiacov. Odoslaná Detail