PI/2020/91 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) komplexne upravuje kompetencie Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „FSSR“) a príslušníkov FSSR. FSSR má možnosť využívať informačno-technické prostriedky a vykonávať operatívno-pátraciu činnosť v obdobnom rozsahu ako polícia. Zároveň ozbrojení príslušníci FSSR majú taktiež zákonné oprávnenie použiť donucovacie prostriedky v obdobnom rozsahu ako policajti. Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. z) Zákona inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností príslušníkmi finančnej správy vykonáva Finančné riaditeľstvo SR. Vzhľadom na rozsah kompetencií FSSR a oprávnení príslušníkov FSSR, ktoré sú v zásade obdobné ako pri polícií, sa javí ako vhodné posilniť nezávislú kontrolu nad ich činnosťou, napríklad zriadením nezávislého kontrolného orgánu (odboru), ktorý by vykonával nezávislú kontrolu nad činnosťou FSSR. Vychádzajúc z praktických skúseností členov SKDP neexistuje účinný prostriedok ochrany práv daňovníkov v prípade nezákonného postupu príslušníkov FSSR. Zároveň navrhujeme riešiť aj právomoci ozbrojených príslušníkov FSSR. Podľa ustanovenia § 37 až § 55 Zákona majú ozbrojení príslušníci finančnej správy množstvo oprávnení, napr. požadovať informácie alebo zaistiť vec, a pod. Na rozdiel úkonov vykonávaných v trestnom konaní tieto úkony sú oprávnení vykonávať bez súhlasu prokurátora alebo súdu. Nakoľko v niektorých prípadoch ide o úkony, ktoré závažným spôsobom zasahujú do základných práv, napr. práva na súkromie, je potrebné túto právnu úpravu zosúladiť s obdobnými oprávneniami Polície SR, kde je potrebný súhlas prokurátora alebo súdu. Navrhujeme taktiež rozšíriť rozsah možností podávania námietok podľa ustanovenia § 71 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov i na postup príslušníkov FSSR. Podávanie sťažností na postup príslušníkov FSSR v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažené z dôvodu povinného úradného overenia podpisu sťažovateľa na splnomocnení udelenom zástupcovi (§ 5 ods. 9 zákona č. 9/2010 Z. z.) a to najmä pokiaľ samotné splnomocnenie udelené zástupcovi v daňovom konaní nemusí byť úradne overené. Alternatívne navrhujeme zvážiť nevyhnutnosť úradného overenia podpisu na splnomocnení podľa § 5 ods. 9 zákona č. 9/2010 Z. z. v prípade sťažností voči postupu príslušníkov FSSR v daňovom konaní, pokiaľ sťažnosť bola podaná zástupcom v daňovom konaní elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy SR. Odoslaná Detail