PI/2020/78 Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Návrhy: 1. Ministerstvo spravodlivosti presadí v opatrovníckom súdnictve zásadu paritného zastúpenia mužov a žien v rozhodujúcich orgánoch, ktorá je aplikovaná v rámci politiky rovnakých príležitostí Európskej únie. Žiadame preto, aby Ministerstvo spravodlivosti v rámci svojej kompetencie zmenilo a doplnil Vyhlášku O rokovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v platnom znení, takto: - Vo veciach starostlivosti o maloletých predsedovia súdov v rozvrhu práce zabezpečia, aby obsadenie komôr a prideľovanie vecí samosoudcom a komorám rešpektovalo zásadu paritného zastúpenia mužov a žien. 2. jedno maloleté dieťa bude mať od prvého súdneho konania až do veku ukončenia vyživovacej povinnosti rodičov len jediného zákonného samosudcu a jediné číslo súdneho spisu a tento bude rozhodovať aj o exekúcii maloletého bez možnosti zastavenia konania z dôvodu zmeny rozhodnutia o úprave styku v konaní pod iným číslom súdneho spisu, 3. zákaz vydávania neodkladného opatrenia, ktoré zmení zverenie dieťaťa zo spoločnej starostlivosti rodičov počas manželstva tak, že odníme dieťa z osobnej starostlivosti jedného z rodičov a neurčí pravidelný, rovnocenný a rovnoprávny osobný styk s obidvomi rodičmi, 4. vytvorenie a zverejnenie vzoru rodičovského plánu na webovom sídle ministerstva a súdov, 5. vyvodenie zodpovednosti za rodičovský únos dieťaťa mimo obvod miestne príslušného súdu a odňatie dieťaťa z osobnej starostlivosti únoscu, 6. zverejnenie mien pomáhajúcich odborníkov, ktorí uprednostňujú inú formu starostlivosti o dieťa, ako osobnú starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi, 7. povinné zriadenie detského účtu, na ktorý budú poukazované všetky príspevky na dieťa od štátu aj obidvoch rodičov a z neho budú uhrádzané všetky nevyhnutné a oprávnené výdavky dieťaťa a to aj v prípade dospelého dieťaťa, ku ktorému majú rodičia vyživovaciu povinnosť, 8. Ukončiť komunistické metódy v súdnictve napriek platnosti Medzinárodného dohovoru o biomedicíne, 9. Ak poručenská sudkyňa zostáva bezdetná alebo rozvedená a žiada prešetrovanie rodiča znalcom, ktorý sa dáva len v trestnom konaní a v občianskom len keď chce preukázať duševnú chorobu alebo zbaviť spôsobilosti na právne úkony, potom má právo aj účastník konania požiadať o preverenie spôsobilosti sudkyne. 10. precizovať legislatívne znenie vo vzťahu k poručenským samosudkyniam: § 22a (1) Dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva. (2) O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady, ministra alebo predsedu najvyššieho súdu. Sudca má právo vyjadriť sa k návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu na zasadnutí súdnej rady, na ktoré ho predseda súdnej rady pozve. 11. odborná nespôsobilosť predsedníčky súdu a nepriama korupcia opatrovníka - orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 12. zmeniť to, aby si rodič platil za to, že znalec s dvomi disciplinárnymi opatreniami mu navrhne zákaz styku s deťmi, lebo pani sudkyňa nerozumie čo je právo EU a OSN, 13. aby sudca bývalého KS Ba a novozvolený predseda NS SR aj za čias hlbokého komunizmu chápal Listinu ľudských práv čl. 32 ods.4 aj Dohovor o právach dieťaťa a všetky rozhodnutia súdu pre dieťa končili 50 / 50, otec / matka, ale nová generácia alibisticky podľa absurdného rozhodnutia NS SR, že súd nezistil názor dieťaťa výsluchom ÚPSVaR (ktorý právne neexistuje) alebo znaleckým dokazovaním (ktoré je nezákonné), tak vypočuje zmanipulované deti, po dvoch mesiacoch zadržiavania a objedná na otca znalca, ktorý má dve pokuty za správne delikty a disciplinárne opatrenia a ešte pani super predsedníčka súdu dáva nezákonne znalcovi otázky, ktorý rodič je lepší a ktorému zakázať styk a pri plate sudkyne 3000 eur, ktorá nemá odborné vedomosti, žiada rodičov aby zaplatili 1200 eur, asi na znalcove pokuty ( 2 x 700 eur) a aby ešte to bolo poistené, že výsledkom bude zákaz styku pre otca, tak znalcovi platí ÚPSVaR ročne 9490 eur na chránenú dielňu. Tak prosím o radu, čo nimi má rodina robiť a s pani predsedníčkou tiež, keď narcizmus a nadutosť sociopata ju asi ženie k predstave, že je boh a GP SR tvrdí 8 rokov, že žiadny trestný čin sa nedeje, posúďte a skúste nájsť neodborných znalcov, ktorí sú hrubí, arogantní, pod vplyvom alkoholu a pod... https://obcan.justice.sk/isu-front/prilohy/spravneKonanie/492/3768/rozhodnutie 14. pre zabezpečenie P - agendy, čiže pri súdoch, ktoré riešia rozvody a maloleté deti, dôsledne zabezpečiť, aby na miesto sudcov boli vybraní aj muži, aj ženy, ktorí majú vysporiadané veci okolo vzťahov, ktorí sa nenechajú zmanipulovať manipulatívnym rodičom. Žiaľ, skúsenosti hovoria, že mnohí sudcovia majú málo odvahy byť ozaj spravodliví. Jednoducho sa boja rozhodovať podľa zákona - vo veciach zisťovania názoru dieťaťa je treba poučiť sa zo skúsenosti zo zahraničia. V našom súdnictve sa zisťovanie názoru dieťaťa stalo otrasným príkladom toho, ako chcú ľudia na dieťa zhodiť zodpovednosť. Zrelí ľudia sa názorom dieťaťa pri rozvode nikdy neobhajujú. Nezrelí sa obhajujú stále, škoda, že aj mnohí úradníci a aj priamo na MS SR a tiež na Úradoch práce. Názor dieťaťa je tvorený, formovaný rodičom, jeho slovami, mimikou, vzdychmi, opakovanými vetami, (toto vám viem konkrétne popísať, ako sa dieťa začne báť povedať napríklad mamine, že je s otcom šťastné, už 4 ročné dieťa sa najprv pozrie na matku a až potom niečo urobí... atď... stovky skúseností a aj rozhovory s dnes už dospelými deťmi, kedy mi hovoria, prečo kedysi dávno mali názor, že otca nechcú vidieť, (alebo mamu), a aj prečo sa báli povedať pravdu každému, kto sa pýta. Prosba tých detí - nepýtajte sa nás na to, komu máme byť zverené, či chceme striedavku, my tomu nerozumieme, musíte rozhodnúť vy, ste rodičia) - pri riešení súdnej mapy navrhujem využiť pomoc priamo emeritného sudcu, zakladateľa Cochemskej praxe - pána Jurgena Rudolpha, ktorý mi osobne hovoril že je ochotný prísť k nám a vzdelávať našich sudcov. Tých ktorí budú chcieť ísť podľa modelu Cochemu a tak, aby tie súdy, kde už Cochem funguje, alebo začína, dodržiavali všetky potrebné súčasti interdisciplinárnej spolupráce. Nie na všetkých našich súdoch, kde Cochem funguje ide o skutočný tento model, skúsenosti by nám pán sudca dával priamo, školením a aj navodením namodelovaných pojednávaní. Pán Jurgen R. ba myl byť pozvaný k nám a mal by byť súčasťou dlhodobého školenia, Kniha Si moje dieťa, ktorá je úžasnou knihou o deťoch, o postupe ľudí, sú tam aj porovnania na situácie, keď ich riešili klasicky a keď ich riešili formou interdisc. spolupráce. Hlavnou touto myšlienkou je - vytvoriť tlak na rodičov, ktorí sú neistí, nevedia nájsť riešenie a odborníci, a to všetci, musia na nich tlačiť, aby aj využili služby mediátorov, ale aj sa čo najskôr dohodli. Som si istá, podľa toho, ako vnímam nespravodlivosť voči deťom, že by mali mať sudcovia nejaké štandardy, ako budú postupovať, lebo je veľmi divné, že dieťa napr, zo súdu Bratislava 2 ,alebo Pezinku má právo u istých sudkýň na striedavku, obaja rodičia zostanú rovnocenní a kúsok vedľa, v obvode Ba 4 má také isté dieťa ledva možnosť byť s otcom pár hodín, bez prázdnin, bez dovolenky... toto je hlavné, čo rodičia vnímajú, že síce sa sudcovia odvolávajú, že každý príbeh je individuálny, no to je len výhovorka pre to, lebo nevedia zatlačiť na manipulátora rodiča, aby s tým prestal. Radšej ustúpia a tak sa potom druhý rodič opakovane domáha a úrady vlastne podporujú boj. Viac informácií nájdete v mojom článku - skúsenosti z Malagy, celosvetovej konferencie o zdielanom rodičovstve, kde všetci múdri, skúsení ľudia už neriešili spory ako také a súdenie ako také, ale riešili liečenie týchto rodín a to, aby sme pochopili, ako je názor dieťaťa formovaný a ako deti ubezpečiť, že urobíme všetko pre to, aby mali dvoch rodičov. Väčšina sporov o deti totiž u nás by nemusela byť, keby ráznosť, odvaha zodpovedných zastavila hneď na začiatku konanie manipulatívneho rodiča. Ak sa tak nestane, začínajú falošné obvinenia a kadečo, pričom všetko smeruje len k tomu, aby bola znížená hodnota druhého rodiča a aby sa bojovalo a bojovalo, súdilo a aby sa zabudlo na to, že ideme tvoriť rodičovstvo aj po rozvode. Pokiaľ je totiž systém a teda hlavne sudca neschopný byť spravodlivý, nechá sa ovplyvniť a ohýba zákon, tak nemá čo robiť na žiadnom súde, nemá čo nosiť talár. Šliapu po právach a to je obzvlášť nechutné, ak po právach tých, ktorí sa nevedia brániť. http://www.striedavka.sk/index.php/striedavka/2893-konferencia-2019-malaga Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. vzrastajúce čísla falošných obvinení jedného z bývalých partnerov počas rozvodoa a po nich za účelom očiernenia partnera a následného získania detí do osobnej starostlivosti (opatery) - potrestanie falošného obvinenia, 2. vyvodenie zodpovednosti u sudcov, ktorí priamo odmietajú dôkazy, námietky, svedectvá jednej strany a preukázateľné nadržujú tej druhej, 3. súd by mal do maximálnej miery prihliadať na názor tej otvorenejšej strany, ktorá má záujem o riešenie situácie a nie jej blokovanie, 4. súdy by mali sledovať, kto sa snaží manipulovať deti a kto sa len bráni a nezaťahuje deti do sporu, 5. lehoty na kroky sudu, proste od pojednávania a rozhodnutia, že je potrebné psychol. vyšetrenie predsa nemôže ubehnúť 3/4 roka, 6. za snahu o hľadanie "lepšieho rodiča" sudcami, kolízakmi, psychológmi či advokátmi by mali padať tresty. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Rôzne neštandardné správanie súdov a sudcov sa v poslednom čase ukázal ako vážny problém. Zásah do justície je zreje potrebný. Ak sa ale bude reformovať len súdnictvo, nemusí to viesť k odstráneniu príčin problému. Bez reformy ďalších právnických profesii môže ostať reforma súdnictva bez pozitívneho efektu. Je vhodné osobitne sa pozrieť na advokáciu. Tá síce nie je v centre pozornosti verejnosti v súvislosti so zjavnou malfunkciou právneho systému. Zreteľne by ale nedošlo k mnohým problémom, ak by existoval efektívny dohľad na výkonom advokácie. Slovenská advokátska komora má dnes podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii veľmi širokú autonómiu. Má zákonom zverenú právomoc dohliadať na svojich členov v sťažnostnom a disciplinárnom konaní. Celkom zjavne to SAK nezvláda. Navyše to robí mimoriadne netransparentne. Zákon len rámcovo určuje, ako má SAK vykonávať disciplinárne konanie. Stavovské predpisy sú v tomto značne problematické. Napríklad disciplinárne konanie je neverejné, neverejné sú disciplinárne pojednávania a je prakticky nemožné dostať sa k nejakým informáciám, ako SAK disponuje svojou disciplinárnou právomocou. Veľmi problematická je aj interná úprava volieb do orgánov SAK. Zákon túto otázku nerieši a stavovské predpisy v podstate zabezpečujú členom orgánov isté miesto bez relevantnej šance iných advokátov čo i len sa uchádzať o členstvo v orgánoch komory, ak nemajú potrebné konexie (pozri volebný poriadok SAK). Ale naspäť k problému. Nevyrieši sa problém zlyhávajúcej justície, ak sa nebude riešiť problém zlyhávajúcej advokácie. Advokácia dnes efektívne slúži na presadzovanie práv osôb s vplyvom a peniazmi, len málo pomáha k presadzovaniu práv bežných ľudí, ani nehovoriac o rôzne ohrozených skupinách osôb. Ako sa ukázalo, advokácia dokáže veľmi účinne pomáhať aj páchaniu organizovanej kriminality bez toho, aby si to SAK vôbec všimla a aby nejako zasiahla. Bolo by potrebné otvoriť aj zákon o advokácii. V rámci otvorenia zákona o advokácii by bolo vhodné vykonať analýzu činnosti SAK a na základe tejto analýzy posúdiť, či je vôbec SAK schopná efektívne vykonávať svoje právomoci smerujúce proti nezákonnej či inak nečestnej činnosti advokátov, ak nie, určiť niekoho, kto by to mal robiť, a ak áno, posúdiť, či by to nedokázala SAK robiť lepšie a ako by to mala robiť lepšie. Odoslaná Detail