PI/2020/73 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 438/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.