PI/2020/71 Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Navrhujeme, aby v súlade s novým zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nebolo potrebné zasielať údaje predkladané prostredníctvom NEIS aj písomne ale iba elektronicky. Po zavedení elektronickej databázy NEIS PZ web sú prevádzkovatelia povinní plniť povinnosť v súlade s § 15 ods.1 písm. e) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší elektronicky, pričom prostredníctvom NEIS predkladajú rovnaké údaje ako je potrebné predkladať podľa § 4 ods. 1 platného znenia zákona o poplatkoch. Prax je v súčasnosti taká, že je potrebné po elektronickom zaslaní údajov v NEIS web (podľa §15, ods.1, písm. e) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší) následne tieto ešte tlačiť a NEIS tlačivá zasielať aj v papierovej forme poštou na Okresné úrady. Táto zbytočná duplicita je navyše administratívne náročná a neekologická. Je to teda rozpor v predpísanom plnení povinností elektronicky a písomne. Odoslaná Detail
USSK (U. S. Steel Košice, s. r. o.) 1) Úprava systému poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (novelizácia zákona č. 401/1998 Zb.) môže byť vhodným motivačným nástrojom k investíciám do čistých technológií, avšak navrhujeme rozlišovať dve skupiny znečisťovateľov: a. prevádzkovatelia ZZO, ktorí neplnia stanovené minimálne požiadavky, resp. BAT-AEL Posilniť „princíp znečisťovateľ platí“ formou signifikantného zvýšenia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia je nutné práve u týchto prevádzkovateľov, nakoľko zníženie produkcie ich emisií je žiadúce pre dosiahnutie zlepšenia kvality ovzdušia a je aj nákladovo najefektívnejšie z podhľadu princípu „value for money“. b. prevádzkovatelia ZZO, ktorí plnia stanovené minimálne požiadavky, resp. BAT-AEL Navrhujeme ako vhodnú formu motivácie k investíciám do čistých technológii diferencovane nižšie sadzby, resp. odpustenie platenia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pre ZZO, ktoré preukážu prevádzkovanie pod určitou úrovňou EL (napr. pod XX % minimálne požiadavky, resp. BAT-AEL EL). 2) Pre prevádzky zaradené do schémy ETS zrušiť povinnosť platiť poplatky za alikvotne emisie CO, ktoré už sú v ekvivalente CO2 započítané v ročných bilanciách odovzdaných kvót CO2. Jedná sa o dvojité priame finančné náklady za vypustenie toho istého uhlíka. 3) Navrhujeme vytvoriť systém motivačnej podpory pre prevádzkovateľov ochotných investovať do efektívnejších/čistejších technológií spôsobom spolufinancovania z prostriedkov získaných z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia odvedených do Environmentálneho fondu. 4) Navrhujeme podstatne zúžiť škálu spoplatnených znečisťujúcich látok. V prípade potreby zachovania reportovania ich produkcie pre potreby emisných inventúr, táto povinnosť môže naďalej zostať zachovaná. Odoslaná Detail