PI/2020/42 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) - Vo vyhláške chýbajú definície pojmov, ktoré sa vo vyhláške používajú napr.: jednoplášťová nádrž, dvojplášťová nádrž, podzemná nádrž, nadzemná nádrž, manipulačná plocha, skladovacia plocha ...). - Vyhláška jednoznačne nerieši jednoplášťové podzemné nádrže (ale nerieši ani to, že nemôžu byť vôbec, čiže čo nie je zakázané – je dovolené, bez akejkoľvek povinnosti?). - Vyhláška nemá prechodné ustanovenia na zosúladenie sa s novými povinnosťami uvedenými vo vyhláške (vyhláška č. 100/2005 Z. z. uvádzala výnimky v zaobchádzaní s určitými znečisťujúcimi látkami). - Vo vyhláške je v § 3 uvedené, že „ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži“ (predtým sa rátal objem podľa najväčšej nádrže, ale muselo to byť zároveň min. 10% všetkých nádrží uložených v záchytnej nádrži), v súčasnosti uvedená formulácia dáva možnosť výberu. - Definícia znečisťujúcej látky v zákone o vodách nerozlišuje splaškové odpadové vody, chemické odpadové vody, komunálne vody (problém so žumpami a podzemnými nádržami na zachytávanie takýchto vôd, ktoré sú jednoplášťové, taktiež sa to týka podzemných potrubí na prepravu týchto látok). Vo vyhláške je potrebné vymedziť zaobchádzanie s takýmito látkami. Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Pripomienka Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu („SAPPO“) k PI/2020/42 návrh vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd K § 4 ods. 1 Máme za to, že by pri tvorbe vyhlášky § 4 ods.1 bolo snahou optimalizovať proces schvaľovania havarijných plánov (HP) tak, aby nebolo potrebné žiadať o vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov pri schvaľovaní havarijného plánu niektorej výrobnej jednotky, ktorá sa nachádza napr. v strede podniku a vody z tejto výrobnej jednotky neovplyvňujú priamo vodný tok. Ak by sa však schvaľoval HP pre čistiareň odpadových vôd, kde únik znečisťujúcej látky má vplyv na vodný tok, je namieste si vyžiadať vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov. V súčasnosti však je prax taká, že Slovenská inšpekcia životného prostredia vyžaduje vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. pri každom procese schvaľovania HP. Vzhľadom na uvedené navrhujeme text § 4 ods. 1 zmeniť nasledovne: „(1) Ak má únik znečisťujúcich látok z čistiarni odpadových vôd vplyv na vodný tok, je potrebné pred predložením havarijného plánu na schválenie Inšpekciou životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) požiadať o vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov. Schválený havarijný plán sa odovzdáva správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.“. Odoslaná Detail