PI/2020/41 Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
MARIUS PEDERSEN (Marius Pedersen, a.s.) Dovoľujeme si predložiť k predbežnej informácii o návrhu Zákona o veterinárnej starostlivosti nasledovný podnet: Súčasťou zákona o veterinárnej starostlivosti bude (je tomu tak aj v súčasnosti) aj problematika vedľajších živočíšnych produktov (VŽP). Táto oblasť zahŕňa aj kuchynský a reštauračný odpad, nakladanie s ktorým, okrem predpisov v oblasti veterinárnej starostlivosti, rieši aj oblasť odpadového hospodárstva. Dovoľujeme si teda navrhnúť, aby súčasťou návrhu nového zákona o veterinárnej starostlivosti bol aj legislatívny predpis – vyhláška, v ktorej by Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR upravilo podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane kuchynského a reštauračného odpadu ako materiálu VŽP kategórie 3. V Českej republike takáto vyhláška už existuje (č. 341/2008 Sb. o podrobnostiach nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi a o zmene vyhlášky č. 294/2005 Zb. o podmienkach ukladania odpadov na skládky a ich využívanie na povrchu terénu a zmene vyhlášky č. 383/2001 Zb. o odpadoch) a rieši aj oblasť alternatívnych metód spracovania týchto odpadov pri bioplynových staniciach a kompostárňach. Podobne je tomu aj v Nemecku, kde túto oblasť bližšie upravuje Nariadenie o recyklácii biologického odpadu na poľnohospodárske, lesné a záhradnícke pôdy (nariadenie o biologickom odpade - BioAbfV). Podobná právna úprava v SR by podľa nášho názoru významným spôsobom napomohla k zvýšenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov v SR. Odoslaná Detail