PI/2020/34 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny uhlia a zemného plynu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Pripomienky Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu k PI/2020/34 k pripravovanej novele zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja Na základe tretej odrážky uvedenej v časti 2. Základné ciele návrhu navrhujeme nasledovné námety na úpravu zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja: 1) Vypustenie ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. upravujúce povinnosť označovať motorový benzín a motorovú naftu identifikačnou látkou. Odôvodnenie: V novembri 2018 bola prijatá novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, v zmysle ktorej bude možné na trh v Slovenskej republike uvádzať iba motorový benzín a motorovú naftu, ktoré sú označené identifikačnou látkou. Výrobcu a dodávateľa identifikačnej látky vyberie na základe verejnej obchodnej súťaže Finančná správa Slovenskej republiky. V rámci prípravy legislatívneho textu sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí s dodávateľmi pohonných látok, na ktorých boli vznesené mnohé otázky technického charakteru, ktorých zodpovedanie je bezpochyby kľúčové na to, aby mohli dotknuté podnikateľské subjekty splniť všetky zákonom stanovené podmienky a predpokladalo sa, že v priebehu prijímania legislatívnych zmien a úprav budú zo strany zástupcov štátu, a to prioritne zástupcami Finančnej správy Slovenskej republiky, zodpovedané všetky otvorené a nastolené otázky. Zároveň sme ako rovnako problematické videli a stále vidíme i to, že žiadne podobné opatrenie sa v súčasnosti neaplikuje ani v jednom členskom štáte Európskej únie, teda tam kde sa realizuje voľný cezhraničný pohyb tovaru. V nadväznosti na vyššie uvedené však dnes musíme skonštatovať, že zo strany štátnej správy do dnešného dňa neboli zodpovedané mnohé kľúčové otázky, ktoré boli zaslané Asociáciou a ani nebol Finančnou správou Slovenskej republiky vybraný dodávateľ identifikačnej látky. Vzhľadom na uvedené navrhujeme vypustenie týchto ustanovení a zároveň navrhuje nové nástroje na boj proti daňovým únikom, ktoré podľa nášho názoru efektívnym a ekonomicky nenáročným spôsobom výrazne napomôžu k ich naplneniu, ktoré sú uvedené v bode 2. 2) Sprísnenie podmienok na vydanie povolenia na distribúciu pohonných látok, a to zavedením finančnej zábezpeky, ktorú by musela zložiť každá osoba, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, súčasne by bolo možné požiadať o zníženie zloženia finančnej zábezpeky, a to za vopred stanovených podmienok. 3) Prehodnotenie uplatňovania systému zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín a motorovú naftu, a to bez ohľadu na to, či obsahuje takáto pohonná látka biozložku alebo nie. Uvedené navrhujeme v nadväznosti na rozhodnutie EK vo veci schválenia štátnej pomoci SA. 49509 – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív, bodu 6, v ktorom sa SR zaväzuje , že výška zníženej sadzby spotrebnej dane nebude vyššia ako je podiel biogénnej látky v palivovej zmesi, čo v praxi znamená, že s účinnosťou od 1. januára 2021 by tento rozdiel medzi základnou sadbou dane a zvýhodnenou sadzbou dane v prípade motorového benzínu a motorovej nafty predstavoval iba 1%, čo podľa nášho názoru už nepredstavuje motiváciu pre predajcov motorových palív, ktorí sú povinní plniť ciele obnoviteľných zdrojov v doprave a ciele úspor emisií skleníkových plynov, keďže v súčasnosti v zákone č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby obsahujú také opatrenia, ktoré významne podporujú motiváciu uvádzania biopalív na trh v SR. Zároveň navrhujeme, aby sa výška sadzby spotrebnej dane na motorový benzín a na motorovú naftu upravila vo výške aktuálne platnej zníženej sadzby dane. Tento návrh by zároveň nemal negatívny vplyv na príjmovu časť štátneho rozpočtu, keďže už v súčasnosti sa do daňového voľného obehu uvádza takmer výlučne (cca 98%) motorový benzín a motorová nafta na ktorú sa uplatňuje znížená sadzba dane. Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Na základe tretej odrážky uvedenej v časti 2. Základné ciele návrhu navrhujeme nasledovné námety na úpravu zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja: 1) Vypustenie ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. upravujúce povinnosť označovať motorový benzín a motorovú naftu identifikačnou látkou. Odôvodnenie: V novembri 2018 bola prijatá novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, v zmysle ktorej bude možné na trh v Slovenskej republike uvádzať iba motorový benzín a motorovú naftu, ktoré sú označené identifikačnou látkou. Výrobcu a dodávateľa identifikačnej látky vyberie na základe verejnej obchodnej súťaže Finančná správa Slovenskej republiky. V rámci prípravy legislatívneho textu sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí s dodávateľmi pohonných látok, na ktorých boli vznesené mnohé otázky technického charakteru, ktorých zodpovedanie je bezpochyby kľúčové na to, aby mohli dotknuté podnikateľské subjekty splniť všetky zákonom stanovené podmienky a predpokladalo sa, že v priebehu prijímania legislatívnych zmien a úprav budú zo strany zástupcov štátu, a to prioritne zástupcami Finančnej správy Slovenskej republiky, zodpovedané všetky otvorené a nastolené otázky. Zároveň sme ako rovnako problematické videli a stále vidíme i to, že žiadne podobné opatrenie sa v súčasnosti neaplikuje ani v jednom členskom štáte Európskej únie, teda tam kde sa realizuje voľný cezhraničný pohyb tovaru. V nadväznosti na vyššie uvedené však dnes musíme skonštatovať, že zo strany štátnej správy do dnešného dňa neboli zodpovedané mnohé kľúčové otázky, ktoré boli zaslané Asociáciou a ani nebol Finančnou správou Slovenskej republiky vybraný dodávateľ identifikačnej látky. Vzhľadom na uvedené navrhujeme vypustenie týchto ustanovení a zároveň navrhuje nové nástroje na boj proti daňovým únikom, ktoré podľa nášho názoru efektívnym a ekonomicky nenáročným spôsobom výrazne napomôžu k ich naplneniu, ktoré sú uvedené v bode 2. 2) Sprísnenie podmienok na vydanie povolenia na distribúciu pohonných látok, a to zavedením finančnej zábezpeky, ktorú by musela zložiť každá osoba, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, súčasne by bolo možné požiadať o zníženie zloženia finančnej zábezpeky, a to za vopred stanovených podmienok. 3) Prehodnotenie uplatňovania systému zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín a motorovú naftu, a to bez ohľadu na to, či obsahuje takáto pohonná látka biozložku alebo nie. Uvedené navrhujeme v nadväznosti na rozhodnutie EK vo veci schválenia štátnej pomoci SA. 49509 – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív, bodu 6, v ktorom sa SR zaväzuje , že výška zníženej sadzby spotrebnej dane nebude vyššia ako je podiel biogénnej látky v palivovej zmesi, čo v praxi znamená, že s účinnosťou od 1. januára 2021 by tento rozdiel medzi základnou sadbou dane a zvýhodnenou sadzbou dane v prípade motorového benzínu a motorovej nafty predstavoval iba 1%, čo podľa nášho názoru už nepredstavuje motiváciu pre predajcov motorových palív, ktorí sú povinní plniť ciele obnoviteľných zdrojov v doprave a ciele úspor emisií skleníkových plynov, keďže v súčasnosti v zákone č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby obsahujú také opatrenia, ktoré významne podporujú motiváciu uvádzania biopalív na trh v SR. Zároveň navrhujeme, aby sa výška sadzby spotrebnej dane na motorový benzín a na motorovú naftu upravila vo výške aktuálne platnej zníženej sadzby dane. Tento návrh by zároveň nemal negatívny vplyv na príjmovu časť štátneho rozpočtu, keďže už v súčasnosti sa do daňového voľného obehu uvádza takmer výlučne (cca 98%) motorový benzín a motorová nafta na ktorú sa uplatňuje znížená sadzba dane. Odoslaná Detail